Unie rodinných advokátů, zapsaný spolek,

je odborná platforma pro advokáty a další odborníky, zaměřená na ochranu tradiční rodiny,
mimosoudní řešení sporů, výchovu a vzdělávání odborné i široké veřejnosti.

Při zajišťování hlavní činnosti spolku plní spolek tyto hlavní úkoly:

a)  organizuje, řídí a koordinuje dle stanov spolku činnost spolku na území České republiky;
b)  zaujímá stanoviska k návrhům zákonů a dalších právních předpisů, jež se mohou dotýkat zájmů sledovaných spolkem;vu a vzděláv
c)  zasazuje se o řešení konfliktů v rodině neformálními nástroji a cestami, preferencí mimosoudního způsobu řešení za společné a koordinované pomoci dalších odborníků ze souvisejících profesí a odborností;
d)  popularizuje právo a vysvětluje jeho roli v oblasti své činnosti, ve společnosti i nesprávný pohled na jeho aplikaci;
e)  upozorňuje na případy zbytečné, neuvážené nebo nesystémové právní regulace oblastí, jež se právní regulaci vzpírají, kriminalizace rodiny a veřejného prostoru, porušování základních práv a svobod a nezákonnost nebo nesmyslnost postupu orgánů či zainteresovaných institucí;
f)  spolupracuje v rámci své činnosti s Českou advokátní komorou a s ostatními korporacemi a institucemi, blízkými účelem své činnosti, a to nejen na vnitrostátní, ale i na mezinárodní a zahraniční úrovni;
g)  zastupuje zájmy svých členů při jednání s jinými organizacemi s podobným účelem, jakým je účel spolku;
h)  podílí se na získávání finančních a materiálních prostředků k zajištění své činnosti a k částečnému zajištění prostředků na činnost spolku;
i)  může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných prostředků na zabezpečení své činnosti;
j)  aktivně přispívá k zachování nejlepších rodinných tradic a k udržování společenského zakotvení rodiny a povědomí, k racionální legislativě bez zbytečných a násilných novelizací a k přiměřenosti právní regulace.

Zakladatelé spolku:  JUDr. Marie Cilínková, Mgr. Kryštof Janek, JUDr. Daniela Kovářová, JUDr. Anna Márová, LLM, JUDr. Jiří Nykodým, JUDr. Julie Šindelářová, JUDr. Eva Vaňková 

Informace pro zájemce o členství: řádné členství je určeno aktivním advokátům, kteří souhlasí se stanovami spolku. Oborové členství je určeno dalším odborníkům, kteří se zabývají rodinou. Přihlášky pro oba druhy členství jsou k dispozici níže. Vyplněné a  podepsané přihlášky zasílejte poštou na adresu: JUDr. Daniela Kovářová, Česká advokátní komora, Národní 16, Praha 1, 110 00.

Členské příspěvky v Unii rodinných advokátů za rok 2022: Členské příspěvky za členství v Unii rodinných advokátů pro rok 2023 se hradí bezhotovostním převodem na účet unie č. 115-5911970297/0100, popř. je lze složit v hotovosti v kterékoliv pobočce Komerční banky přímo na účet nebo zasláním složenky na poště. Jako variabilní symbol použijte rok, za který platíte (2023), a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. Výše členských příspěvků činí 3000 Kč pro řádné členy (aktivní advokáty) a 2000 Kč pro oborové členy. Splatnost příspěvku je do 28. února 2023 , řádné členství je však vázáno na zaplacení členského poplatku za příslušný rok, proto žádáme o úhradu příspěvku co nejdříve. 

Unie rodinných advokátů shromažďuje osobní údaje svých členů (jméno, příjmení, doručovací adresu, telefon a e-mail). Kontaktní osobou pro veškerou komunikaci ohledně ochrany osobních údajů a příslušných žádostí je prezidium. Pro komunikaci s členy používáme elektronickou poštu.

Spolek byl zapsán do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 69709 dne 8. ledna 2018.


Připojené dokumenty:

Přihláška za oborového člena URA. 

Přihláška za člena URA 

Stanovy URA znění duben 2018