Stanoviska

Stanovisko URA č. 20/2023 k uplácení dětí

 

Unie rodinných advokátů důrazně odsuzuje kupování si přízně dětí, s nímž se setkává u rodičů, kteří bojují o péči o dítě. Kupování si přízně dítěte rodičem má devastující vliv na jeho vývoj sociální i mravní. Efekty pocítí dlouhodobě nejen dítě samotné, ale i celá společnost. Uplácení dětí má také ničivé dopady na psychický stav druhého rodiče, který je posléze velmi často ztratí právě proto, že má zájem své dítě vychovávat, namísto aby si je kupoval.

Dítě je v důsledku chybějících životních zkušeností, kvůli nevytrénované sebekázni a celkové nezralosti sociální i mravní náchylné k tomu být manipulováno a není schopno si uvědomit dlouhodobé následky svých dnešních rozhodnutí. Z výše uvedených důvodů nesmí participace dítěte znamenat prosté přebírání jeho přání, neboť dítě si takřka vždy vybere toho z rodičů, který ho méně úkoluje.

Advokáti mají na své klienty velký vliv a mohou do značné míry korigovat jejich postoje. Mají prosazovat postupy, které jsou dítěti prospěšné, tím spíše, že Úmluva o právech dítěte a zájem nezletilých dětí jsou normy vyšší právní síly před zákonem o advokacii.

23. listopadu 2023

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 19/2023 k patchworkovým rodinám:

    Nejlepší rodinou je úplná rodina. Navzdory tomu je dnes nejběžnějším typem rodiny rodina patchworková. Proto je třeba, aby se rodinní odborníci těmi rodinami zabývali, vzdělávali se a znali trendy a kritická místa, aby dokázali svým klientům a jejich dětem pomoci.

Vzhledem k tomu, že většina dětí žije dnes v patchworkových rodinách, podporuje URA kultivaci vztahů, což mají podporovat i rodinní odborníci napříč profesemi. Při střetu přání klienta a zájmu nezletilého dítěte má rodinný advokát upřednostnit nezletilé dítě, které se nemůže bránit, a to s odvoláním na Úmluvu o právech dítěte jako předpisu vyšší právní síly, než je zákon o advokacii.

30. května 2023

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 18/2023 k rodině:

Unie rodinných advokátů vydává u příležitosti 5. roku svého vzniku toto stanovisko k rodině: „Rodina má zásadní význam pro děti i jejich další vývoj, bez ohledu na formu, velikost, typ, hodnotovou, náboženskou, sexuální či jinou orientaci. Funkční rodinné zázemí poskytuje nejen nezletilým dětem, ale i dospělým příslušníkům pomoc, podporu, spolupráci, pochopení a lásku, což vše je zásadní pro zvládání krizí každodenního života. Krizím jednotlivců i společnosti nelze povětšinou předejít, nicméně poslední měsíce a roky jasně ukázaly, že funkční rodiny dokázaly minimalizovat dopady krizí a svým členům pomohly a pomáhají překonat těžkosti a dopady ekonomického, psychického i zdravotního charakteru. Moudrý stát podniká takové kroky, které rodinu nerozvracejí, naopak její soudržnost a stálost podporují.“

31. 1. 2023

Stanovisko URA č. 17/2022 k ratifikaci Charty UIA k přístupu ke spravedlnosti pro ženy:

       URA obecně podporuje všechny kroky, které přispějí ke zmírnění násilí vůči ženám, nicméně oběťmi bývají i muži i další skupiny obyvatel (děti, senioři apod.). URA se proto přikládání k tomu, aby veškeré kroky, podpory, nástroje a instrumenty dopadaly na všechny dotčené skupiny obyvatel a aby z nich nebyly vyjímány jen některé a tyto upřednostňovány. Ratifikaci zmíněné úmluvy považuje unie s ohledem na znění českého práva za nadbytečnou.


27. dubna 2022

Stanovisko URA č. 16/2021 ke koliznímu opatrovníku:

Kolizní opatrovník nemá být úředníkem, ale partnerem nezletilého dítěte. Jeho působení nesmí být formalitou, ale má pomoci dítěti vysvětlit mu soudní proces i jeho úlohu v řízení. Není-li dítě úplně malé, má jej opatrovník vždy kontaktovat a nejlépe v neutrálním prostředí (například školy) zjistit jeho přání. Poté by měl opatrovník o shlédnutí informovat oba rodiče a posléze sdělit výsledek soudního řízení dítěti.

15. prosince 2021

Stanovisko URA č. 15/2021 k očkování nezletilých dětí proti Covid-19:

a)      S ohledem na celospolečenskou debatu o očkování není očkování dětí proti Covid-19 běžným léčebným zákrokem, proto se na něm rodiče dítěte musejí shodnout bez ohledu na soudní rozhodnutí o svěření dítěte nebo rodičovskou dohodu o péči o nezletilé dítě.

b)      Pokud jeden rodič očkovat dítě chce a druhý nikoliv, pak je třeba se obrátit na soud, aby rodičovský spor rozhodl.

c)      Jak soud rozhodne, nelze předem odhadnout, neboť očkování není povinné. Soud bude v každém jednotlivém případě posuzovat individuálně zdravotní stav dítěte, informace o vakcíně a argumenty obou rodičů.

d)      Má-li rodič obavu, že druhý rodič nechá dítě naočkovat bez jeho souhlasu, lze podat návrh na vydání předběžného opatření, kterým soud zakáže druhému rodiči do skončení soudního sporu dítě naočkovat.

e)      Je-li dítě schopno formulovat, pak rodiče je musejí do svého vyjednávání zahrnout a jeho názor vzít v úvahu.

f)       Unie rodinných advokátů je přesvědčena, že dohoda je vždycky lepší než soud, proto v každém případě doporučuje vyjednávat.  

24. listopadu 2021

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 14/2021 k problematice zmocnění advokáta nezletilým dítětem či osobou s postižením

Advokát smí přijmout zmocnění k právnímu zastupování nebo k výkonu funkce opatrovníka od nezletilého dítěte (resp. osoby s postižením), ovšem za podmínky, že velmi pozorně vyhodnotí akutní potřebu klienta být zastoupen a potřebu ochrany jeho práv, zejména není-li zajištěna jiným způsobem, a vyhodnotí jeho názor uplatněním participačních práv. Advokát musí být ostražitý, aby nebyl zneužit, a musí citlivě zvažovat otázku odměny za poskytnutí právní pomoci s tím, že nejčastěji půjde o právní pomoc pro bono. Mladiství ve věku 15-18 let obvykle mohou advokáta zmocnit bez dalšího, u mladších dětí a osob s postižením je na advokátovi, aby vyhodnotil rozsah rozumových schopností dítěte (resp. stupeň postižení) a klientovu reálnou představu o důsledcích zmocnění či požadovaných právních kroků.

26. 5. 2021


Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 13/2021 k péči o dítě v uzavřených oblastech

Dítě má právo na výchovu obou rodičů. Pokud by však mělo být předáváno ke styku či ke střídavé péči z oblasti nebo do oblasti s dočasně omezeným pohybem osob, pak doporučujeme rodičům po dobu uzávěry nahradit styk širší distanční formou (telefon, Skype, WhatsUp apod.). Ačkoliv by bylo možno najít právní opodstatnění pro předávání dítěte, Unie doporučuje rodičům neobracet se ihned na soud a nevymáhat výkon rozhodnutí, protože omezení péče o dítě druhým rodičem bude jen krátkodobé a omezení pohybu není samoúčelné. Účelem uzavření oblastí je účinně zabránit šíření nákazy, kterýžto celospolečenský zájem v danou chvíli přednost před individuálními právy dítěte a rodičů.

Věříme, že moudří rodiče nahradí výpadek osobní péče dohodou a umožněním co nejširšího distančního kontaktu, a k újmě dítěte tak nedojde.

18. 2. 2021


Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 12/2020 k vnitrostátním únosům nezletilých dětí

    Obvyklé bydliště dítěte je součástí rodičovské odpovědnosti, která přísluší oběma rodičům bez ohledu na to, komu bylo dítě svěřeno do péče. Oba rodiče se musí na bydlišti dítěte dohodnout, stejně jako na všech dalších otázkách, které se dítěte týkají (školka, škola, mimoškolní aktivity, zdravotní zákroky, očkování apod.), a pokud dohoda není možná, mají se obrátit na soud. Přemístění dítěte bez vědomí a bez dohody s druhým rodičem je jednání protiprávní a jde o porušení rodičovské odpovědnosti. Z bezpráví nemůže vzniknout právo, proto by takový krok nemělo následně zhojit rozhodnutí soudu. Rodinný advokát je povinen o tom svého klienta poučit a korigovat jeho nesprávný názor, zejména proto, že protiprávní přemístění oslabuje rodičovské kompetence a může v následném soudním řízené vést ke změně rozhodnutí o péči o dítě. Výjimky z nutnosti předcházející dohody s druhým rodičem jsou naprosto výjimečně a ospravedlnitelné jen v extrémních situacích (například zjevné domácí násilí, nikoliv však nemožnost dosáhnout rodičovské dohody). V takových případech lze akceptovat přestěhování rodiče s dítětem do sousední ulice, v rámce jednoho města nebo působnosti téhož okresního soudu, resp. do vzdálenosti maximálně 30 km, aby dítě nebylo vytrženo ze svého původního prostředí a aby druhý rodič mohl rodičovskou odpovědnost realizovat a výchovně působit na dítě. V této souvislosti lze použít všechny zkušenosti a argumenty i judikaturu z problematiky mezinárodních únosů.

27. 8. 2020


Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 11/2020 k postupu advokátů v rodinných sporech

Členská schůze doporučuje svým členům, aby v rodinných sporech v zájmu nezletilého dítěte a s ohledem na rodičovskou odpovědnost podporovali vyjednávání namísto eskalace konfliktů.

4. 3. 2020


Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 10/2020 k oprávněnému zájmu klienta

Podle § 16 odst. 1 zákona o advokacii je advokát povinen chránit a prosazovat oprávněné zájmy svého klienta. Někteří advokáti při zastupování v rodinně právních sporech však podporují své klienty v eskalaci rodinných konfliktů namísto podpory vyjednávání a respektu k zájmu dítěte, čímž druhému rodiči brání ve výkonu práv a povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. S takovým postupem se Unie rodinných advokátů neztotožňuje, neboť popisované jednání poškozuje zájem dítěte na výchovu oběma rodiči a dobré jméno advokacie.

29. ledna 2020


Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 9/2019 k záměru veřejné ochránkyně práv zakázat fyzické tresty

Unie rodinných advokátů nepodporuje přijetí zákona, který výslovně zakáže fyzické trestání dětí, kterýžto záměr zveřejnila veřejná ochránkyně práv. Další právní norma nebude mít žádný praktický dopad, půjde jen o pokrytecké plnění závazků plynoucích naší zemi z mezinárodních smluv. Týrání dětí je již dostatečně sankcionováno vnitrostátním právem a další ingerence státu do rodiny není vhodná ani nezbytná. Výslovný zákaz navíc povede ke zneužívání v opatrovnických sporech. Větším utrpením pro dítě je rodičovská lhostejnost na jedné straně nebo neustálý psychický tlak a dusivá atmosféra v rodině na druhé straně, o čemž se na veřejnosti nehovoří, ani se toto jednání nepranýřuje.

11. prosince 2019 


Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 8/2019 k novému překladu Istanbulské úmluvy

Prezidium unie se seznámilo s novým korektním překladem Istanbulské úmluvy a setrvává na svých původních odmítavých stanoviscích ze dne 25. 5. 2018 a 16. 10. 2018. Jejich podstatou je konstatování, že český právní řád dostatečně chrání všechny druhy obětí před násilím, resp. náš právní řád má pro ochranu již dnes odpovídající nástroje, navíc chování nelze zakázat právní normou. Istanbulská úmluva je navíc postavena na mylném konceptu genderové teorie, opomíjí příčiny nevhodného mužského, ale i ženského chování a nepracuje s psychologicky odpovídajícím předcházením násilí, které tkví v edukaci celé společnosti, nikoliv jen násilníků, ale i obětí, a ve znalosti a způsobech řešení partnerských vztahů a jejich konfliktů, které jsou příčinami partnerských krizí a v konečném důsledku vedou i k domácímu násilí mezi partnery. S ohledem na tyto důvody považuje URA ratifikaci úmluvy za nadbytečnou. 

 22. srpna 2019


Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 7/2019 k návrhu zákona o zálohovaném výživném

 Unie rodinných advokátů považuje návrh zákona o zálohovaném výživném, rozeslaném Ministerstvem práce a sociálních věcí do připomínkového řízení, za nesystémové řešení, které je ve skutečnosti zastřenou sociální dávkou, odnímá osobní odpovědnost z povinných a naopak přenáší jejich vyživovací povinnost na stát, resp. na daňové poplatníky, oslabuje osobní odpovědnost a svádí ke zneužívání a obcházení. Unie se obává, že vymáhání dlužného výživného státem po neplatičích se posléze ukáže nejen neefektivní (návratnost je v důvodové zprávě odhadovaná na max. 10 %), navíc zatíží stát (daňové poplatníky) dodatečnými výdaji na personál, neúčelné exekuční řízení a náklady exekutora.

 12. června 2019


Stanovisko Unie rodinných advokátů, z. s., č. 6/2019 k problematice zvané „rozvody u notáře“

Unie rodinných advokátů zásadně nesouhlasí s návrhem legislativní změny laicky označované jako „rozvody u notáře“, neboť jde o návrh oslabující instituci manželství.

Důvody našeho nesouhlasu jsou následující:

 • návrh byl původně součástí balíčku prorodinných opatření, v rozporu s jeho názvem je však prvkem rodinu rozbíjejícím, protože eliminuje soudní pokus o smír, který rozvodu dnes předchází;
 • dnešní podoba dohodnutých rozvodů je plně vyhovující, v praxi nezpůsobuje výkladové ani technické problémy, dohodnuté rozvody probíhají před soudy nekomplikovaně a bez zpoždění a soudy zatěžují minimálně, proto není žádných důvodů dnešní praxi měnit;
 • návrh opomíjí participační práva dítěte, a je tedy v rozporu s ústavním pořádkem ČR a s Úmluvou o právu dítěte, neboť nahrazuje zjištění názoru dítěte čestným prohlášením rodičů, jejichž zájmy však mohou být odlišné od oprávněného zájmu dítěte;
 • návrh z procesu vyjednávání o rozvodu vylučuje advokáty, kteří mají mnoholeté zkušenosti z rodinných sporů; celou agendu naopak přesouvá na notáře, pro které jde o materii novou a pro ně neznámou, s dosahem opatrovnické problematiky, kterou dnes ani nejsou sami notáři schopni dohlédnout;
 • advokáti i další účastníci, kteří dnes rodičům pomáhají uzavřít dohody, mají na zřeteli zájem nezletilých dětí a často korigují hraniční postoje rodičů, působí jako neformální mediátoři, klidní konflikty apod.; těžko lze předpokládat, že by se z notářů během krátké doby stali zastánci práv nezletilých, vyškolení mediátoři a vyjednavači;
 • návrh předpokládá účinnost změny od 1. 1. 2020; za tak krátkou dobu však není myslitelné, aby si notáři osvojili předmětnou opatrovnickou a rozvodovou problematiku.


Pokud bude i nadále panovat obecná politická shoda na odbřemenění dohodnuté problematiky, pak Unie rodinných advokátů navrhuje, aby dohody mohli sepisovat i advokáti a zapsaní mediátoři v písemné podobě s ověřenými podpisy, nikoli výlučně notáři.

Podrobný rozbor problematiky:

1.      Popis stavu

Problematika je aktuální od září loňského roku. Legislativně šlo původně o součást balíčku prorodinných opatření, který vládě předkládala ministryně práce a sociálních věcí pod názvem „návrh zákona o zálohovaném výživném“, koncem dubna letošního roku však Ministerstvo spravedlnosti vyčlenilo návrh z balíčku a v současnosti je předkládán jako samostatný návrh.

Součásti návrhu je změna občanského zákoníku, občanského soudního řádu, zákona o soudních poplatcích, notářského řádu, exekučního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a insolvenčního zákona. Návrh počítá s tím, že podmínkou rozvodu nebude opatrovnické rozhodnutí o porozvodové péči o děti, pokud manželé budou schopni se dohodnout. Dohody o dětech (dnes nejsou zapotřebí ani v písemné podobě) a dohody o majetku (dnes postačí vyhotovit písemně s ověřenými podpisy) by nově vyhotovovali výlučně notáři v podobě notářského zápisu s přímou vykonatelností.

Návrh nepředpokládá, že by notáři skutečně rozváděli, v tomto smyslu je tedy laické pojmenování návrhu zavádějící (návrh počítá s opatrovnickými a majetkovými dohodami, samotný rozvod proběhne jako dnes před soudem). Soud bude moci opatrovnickou dohodu zrušit a rozhodnout sám, pokud ji vyhodnotí jako v rozporu se zájmem dítěte.

Návrh dále dovoluje postoupit pohledávku za výživným a upravuje úroky z prodlení u nezaplaceného výživného. Návrh změny zákona o soudních poplatcích zvedá soudní poplatek za rozvod (2000 Kč ponechává za návrh dohodnutého rozvodu či za návrh společně podaný oběma manžely, sporný rozvod však má stát 7000 Kč).

Součástí návrhu je podrobná novela notářského řádu, která upřesňuje, co všechno má opatrovnická dohoda sepsaná notářem obsahovat.


 2.      Reakce veřejnosti

Odborná veřejnost napříč republikou (včetně akademické sféry, rodinných advokátů i opatrovnických soudců) jednoznačně změnu odmítla a stále odmítá. Výhrady je třeba rozdělit do následujících skupin:

a)      Výhrady chránící rodinu: ačkoliv je návrh součástí tzv. prorodinného balíčku, rodině škodí, namísto aby ji chránila. Současný systém zapojení opatrovnických soudců a orgánů sociálně právní ochrany dětí zajišťuje garanci zájmu dítěte, nezbytný pokus o smír před rozvodem sice může být bagatelizován, nicméně minimálně soudní řízení rozpad rodiny a manželství zpomalí.
Nezletilému dítěti přiznávají vnitrostátní i nadnárodní normy a úmluvy participační právo – právo na informace a právo na vyjádření o všem, co se ho týká. Návrh tato práva opomíjí, protože dovoluje názor dítěte nahradit prohlášením rodičů.
Opatrovničtí odborníci (včetně advokátních) dodávají, že zájem dítěte všechny stávající složky vede k tomu, že korigují jednostranný pohled rodiče nerespektující dnešní pojetí rodičovské odpovědnosti. Podobný přístup lze u notářů jen těžko předpokládat.

b)      Výhrady systémové: zapojit notáře do systému vyžadujícího vyškolené odborníky na rodinu je zcela nový prvek. Notáři nemají nezbytné vzdělání, neznají rodinné právo ani opatrovnickou problematiku. Byť bylo v minulosti rodinné právo opomíjeno, v posledních deseti letech se pohled na ně mění a odborná sféra si uvědomuje nezbytnost specializace a proškolených odborníků plus zvládnutí dalších kompetencí (participační právo dítěte, emocionální problematika, psychologie, znalecké posudky apod.). Není vůbec myslitelné, že by si notáři v krátké době osvojili schopnosti k vedení takto složité agendy. V posledních letech naopak zaznívá celou republikou požadavek rodinné specializace. Tento návrh jde zcela proti výše uvedeným trendům. Průměrná délka opatrovnického řízení dnes činí 4-5 měsíců. Není proto důvodu dnešní praxi měnit, ani praxe podobný požadavek v posledních letech nevysílala.

c)      Výhrady advokátní: pokud diskuse předcházející předloženému návrhu počítaly s povinným zastoupením rodičů advokáty, kteří by připravovali text dohod, pak by byla podpora návrhu obhajitelná ze strany advokátů. Návrh však advokáty z celého procesu naopak vyčleňuje. Z opačného břehu lze podtrhnout argument, že zejména v Praze a ve velkých městech jsou notáři dlouhodobě přetíženi a v rozumném čase nestíhají ani stávající agendu, nebudou proto schopni v rozumných lhůtách dohody sepisovat. Advokáti přípravy agendy sice budou schopni, nicméně klienti budou mít náklady dvojnásobné.


 3.      Návrh doporučení

S ohledem na výše uvedené navrhujeme, aby vláda návrh novelizace rozeslaný do připomínkového řízení neschválila.

 V Praze dne 24. dubna 2019  


Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 5/2018 k Istanbulské úmluvě

Unie rodinných advokátů se nedoporučuje ratifikovat tuto úmluvu Rady Evropy, protože ji ČR nepotřebuje, neboť všechny nebezpečné a škodlivé projevy násilí jsou již dostatečně chráněny stávajícími předpisy, navíc úmluva je diskriminační k mužům a nevhodně zdůrazňuje genderovou problematiku. Toto stanovisko přijalo prezidium unie na svém zasedání již dne 25. května 2018, nicméně s ohledem na pokračující diskuse ve veřejném prostoru i na půdě Parlamentu ČR se rozhodlo jej nyní veřejně publikovat.

16. října 2018 


Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 4/2018 k návrhu rozšířit manželství pro registrované partnery

Unie rodinných advokátů podporuje zachování manželství výlučně pro svazek muže a ženy.

28. srpna 2018


Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 3/2018 ke Cochemské praxi

Ve veřejném prostoru se stále častěji hovoří o Cochemské praxi jako o nástroji, schopném oslabit spory rodičů o nezletilé děti. Unie rodinných advokáta v minulých dnech navázala spolupráci s představiteli této aktivity a seznámila se s jejich podklady, materiály, doporučeními, strategií a lehce odlišnou praxí v jednotlivých okresech u několika okresních soudů.  

Po tomto seznámení Unie rodinných advokátů konstatuje, že na jednoznačné závěry je zatím příliš brzy, neboť s českou variantou této původně německé aktivity jsou v praxi odlišné zkušenosti, což je jen pochopitelné vzhledem k české právní úpravě rodičovské odpovědnosti a oprávnění advokátů poskytovat své služby na území celé republiky.

Unie rodinných advokátů ve vztahu ke Cochemské praxi

 • podporuje užívání českých termínů, aby nedocházelo k záměně pojmu a obsahu;
 • vítá mezioborovou spolupráci soudu, OSPOD, právních zástupců a znalců;
 • doporučuje rodinným advokátům, aby slepě nepřejímali úhel pohledu vlastního klienta, ale korigovali jeho postoje a přání koncepcí zákonné a společné rodičovské odpovědnosti.

V Praze dne 15. dubna 2018


Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 2/2018 ke střídavé péči

Střídavá péči není univerzálním ani přednostním způsobem péče o dítě. Unie rodinných advokátů nesouhlasí se zjednodušeným pohledem a doporučuje zvolit následující podmínky pro její použití:

 1. Dohoda rodičů – partnerů bohužel bývalých, ale nyní vzájemně se respektujících tolerantních jedinců, v ideálním případě kamarádů, jež berou v úvahu zájmy a potřeby svých dětí. Válčení na toto poli je totiž kontraproduktivní, a tedy vyloučené.
 2. Jedna škola, jeden dětský lékař, zachované mimoškolní aktivity dítěte – ideálem jsou rodiče bydlící v dochozí vzdálenosti, aby se z dítěte nestal baťůžkář a cestovatel.

  Aktivistické trvání na střídavé péči ze strany otců či odpor proti její realizaci na straně matek ukazuje, že rodič nemyslí na zájmy dítěte, ale především na své vlastní. V praxi je totiž neznatelná hranice mezi střídavou péčí a rozšířeným stykem, s nímž dnes od soudu odchází každý rodič, jenž o něj požádá. Zákonný koncept rodičovské odpovědnosti dnes vylučuje, aby o dítku rozhodoval jen jeden z rodičů, protože navzdory soudnímu rozhodnutí mají otec i matka stejné právo účastnit se života dítěte a rozhodovat o něm.

  Za této situace je boj o dny či hodiny krátkozraký a nelogický, podobně jako snaha bojujících rodičů přesvědčit soud o svém pohledu na věc. Rozumnější je ochota ke kompromisu a ohled na přání a situaci každého dítěte, jež je unikátní a neopakovatelné. Unie rodinných advokátů proto doporučuje (rodičům, soudům, finančním úřadům i zákonodárcům) přijmout za své následující:

 3.  Rozumné financování péče o dítě – výživné i daňové úlevy musí zohledňovat skutečný podíl rodičů na péči o dítě v souladu se zásadou, že čím více otec o dítě pečuje, tím nižší výživné mu soud má soud vyměřit.
 4. Spravedlivá dělba cestovních nákladů – cesty dětí za rodiči nemůže nést či zajišťovat jen jeden z rodičů; rozumný soud má zohlednit, že otec si vyzvedává dítě v bydlišti matky a po styku je tamtéž zase vrací, a náklady a zajištění cesty mezi rodiče rozdělí.

Pokud se rodiče o péči o dítě nedohodnou a ani soudní rozhodnutí nevede ke zklidnění vztahů, je násilná cesta za pomoci soudů, opatrovníků, policie, pokut, výzev, trestních oznámení, výkonu rozhodnutí a dalších silových metod zničující pro psychiku dítěte i pro jeho zdárný duševní a tělesný vývoj. Rodič, který to nepochopí, dítěti navzdory svým vzletným prohlášením nenávratně škodí.

V Praze dne 4. března 2018


Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 1/2018 ke zjišťování názoru dítěte

Ve sporech rodičů o nezletilé dítě poskytují české právní normy dítěti právo vyslovit svůj názor a vyjádřit se problému, o který jeho rodiče vedou spor. Stále však existují soudy (a bohužel i rodiče), kteří toto právo nezletilého nerespektují. Ti všichni by se měli použit z nálezu Ústavního soudu ze dne 19. prosince 2017, dnes zveřejněného na webových stránkách soudu pod čj. II. ÚS 1931/17. Nález zavazuje obecné soudy, aby zjišťovaly stanovisko větších dětí nejen v běžném řízení, což soudy dnes již činí, ale aby tak činily i tehdy, rozhodují-li v průběhu několika dnů o navrženém předběžném opatření. Za dítě schopné se vyjádřit se přitom běžně považuje dítě ve věku přibližně 12 let.

V posuzovaném případě matka odvezla dvě děti (14 let a 2 roky) ze společného bydliště a přestěhovala se s nimi jinam. Otec pět týdnů poté požádal soud o úpravu výchovy a do doby skončení řízení navrhl, aby soud vydal předběžné opatření a styk s dětmi upravil. Obecné soudy se věcí zabývaly a styk upravily standardním způsobem (víkend co 14 dní a v dalším týdnu 2 dny), staršího syna však vyslechly až v průběhu dalšího soudního řízení, nikoliv před rozhodnutím o vydání předběžného patření.

Závěr: Unie rodinných advokátů podporuje nález Ústavního soudu, podle něhož obecné soudy nemají ani ve věcech předběžného opatření rozhodovat jednostranně pouze na základě podaného návrhu, ale mají samy, byť v krátké časové lhůtě, ověřit tvrzené skutečnosti a zajistit stanovisko starších dětí. Unie by uvítala vyšší míru právního vědomí rodičů. Koncepce rodičovské odpovědnosti dnes žádnému z rodičů neumožňuje, aby bez souhlasu druhého rodiče a bez projednání s ním, či dokonce proti jeho vůli o společném nezletilém dítěti rozhodoval, u starších dětí tak činil bez souhlasu také tohoto dítěte. Oba rodiče jsou rodičovstvím natolik provázáni, že je tato povinnosti musí vést ke značné opatrnosti a ke snaze vyjednat s druhým rodičem dohodu, pro všechny účastníky přijatelnou.

Unie rodinných advokátů vyzývá soudy, advokáty, opatrovníky a všechny ostatní instituce, aby v rodičích potlačovali jednostranná, mstivá a protiprávní řešení, jimiž jeden rodič bez dohody zamezí druhému rodiči podílet se na výchově dítěte a nezletilé dítě o tohoto rodiče připraví.


V Praze dne 11. ledna 2018


Připojené dokumenty

S URA č. 1 ke zjišťování názoru dítěte.pdf

S URA č. 2 ke střídavé péči.pdf

S URA č. 3 ke Cochemské praxi.pdf