Členská schůze Unie rodinných advokátů

přidáno: , autor: Oldřich Navrátil

Zápis z členské schůze Unie rodinných advokátů

konané dne 12. prosince 2018 v Praze

 

Přítomni: 56 členů URA (viz prezenční listina) – každý účastník členské schůze obdržel knihu Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání.

 

1.       Zahájení (Daniela Kovářová)

 

2.       Zpráva o činnosti URA za rok 2018 (Daniela Kovářová)

 

3.       Zpráva o stavu dnešní rodiny (Jiří Nykodým)

 

4.       Proč máme spolupracovat (Anna Márová)

 

5.       Zpráva o stavu hospodaření URA (Eva Vaňková)

 

6.       Co nás čeká v příštím roce aneb plán činnosti a návrh rozpočtu pro rok 2019 (Daniela Kovářová)

 

7.       Diskuse: zveřejnění seznamu členů URA na webu, uzavřené diskusní fórum pro členy URA, legislativa a zapojení URA do její tvorby, výměna zkušeností, vzdělávání, používání loga URA.

 

8.       Schválení usnesení:

 

Členská schůze

-          schvaluje zprávu o činnosti URA za rok 2018, zpráva o hospodaření za rok 2018, plán činnosti na rok 2019, rozpočet na rok 2019;

-          souhlasí se zveřejněním seznamu členů spolku s označením kraje, v němž člen působí, a s proklikem na kartu advokáta vedenou ČAK;

-          souhlasí s úhradou hotových nákladů členům prezidia spojených s výkonem funkce;

-          souhlasí s návrhem, aby členové prezidia nemuseli hradit účastnické poplatky na akcích pořádaných URA.

 

9.       Zakončení oficiální části schůze.

 

 

Zapsala: E. Vaňková

Memorandum ke střídavé péči

přidáno: , autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno ]

V průběhu společného workshopu, který proběhl dne 11. listopadu 2018 u příležitosti 20. výročí zavedení střídavé péče do českého právního řádu, podepsaly Daniela Kovářová za Unii rodinných advokátů a Libuše Kantůrková za Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců Memorandum ke střídavé péči tohoto znění:

Memorandum

Spolku rodinně právních a opatrovnických soudců a Unie rodinných advokátů

přijaté na společném workshopu konaném dne 11. prosince 2018

u příležitosti 20. výročí zavedení střídavé péče do českého právního řádu                       

 

Dvacetileté praktické zkušenosti se soudním využíváním institutu střídavé péče v České republice vedou Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců a Unii rodinných advokátů k formulaci následujících závěrů:

 

1.      S institutem střídavé péče je třeba zacházet uvážlivě a individuálně, vždy s přihlédnutím k okolnostem každého jednotlivého případu a zejména se zřetelem k zájmům, potřebám a schopnostem nezletilého dítěte, o jehož péči se jedná.

2.      Pokusy o zavedení střídavé péče jako automatické, přednostní nebo povinné formy porozvodové či porozchodové péče rodičů o nezletilé dítě výše uvedenou individualizaci postrádají.

3.      Stávající právní úprava institutu střídavé péče je odpovídající a není důvodu ji jakkoliv měnit či upravovat.

4.      Nejlepším předpokladem pro efektivní fungování střídavé péče je dohoda tolerantních rodičů, schopných slušné vzájemné komunikace.

5.      Tam, kde jsou rodiče schopni dohody, je na místě poučit je také o institutu společné péče.

6.      Déletrvající rodičovské souboje vedené před soudy všech stupňů a zejména před Ústavním soudem za pomoci řádných i mimořádných opravných prostředků naopak zdárnému rozvoji nezletilého dítěte neprospívají. 

7.      Pokud jeden z rodičů střídavou péči zásadně odmítá, je třeba pečlivě zvažovat, kterému rodiči má být dítě svěřeno, přičemž další možností je výlučná péče jednoho rodiče a široký styk rodiče druhého.

8.      Zájem nezletilého dítěte vyžaduje, aby se všechny zúčastněné strany po celou dobu řízení pokoušely o zklidnění emocí a smírné zakončení sporu.

9.      Účast odborníků na rozhodování o střídavé péči vyžaduje neustálý profesní růst a celoživotní vzdělávání v právu i v souvisejících oblastech.

 

V Praze dne 11. prosince 2018

 

 

za Spolek rodinně právních                                                           za Unii rodinných advokátů

a opatrovnických soudců                                                                 JUDr. Daniela Kovářová

JUDr. Libuše Kantůrková                                                                

 

Členská schůze Unie rodinných advokátů

přidáno: 6. 11. 2018 4:46, autor: Oldřich Navrátil

Členská schůze Unie rodinných advokátů se uskuteční ve středu 12. prosince 2018 od 13-16 hodin v aule Paláce Dunaj v Praze, Národní 32 (vchod z Voršilské ulice). 
Všichni členové unie jsou srdečně zváni. 
S ohledem na kapacitu sálu a z důvodů upřesnění nákladů na občerstvení žádáme členy o potvrzení účasti. 
Bližší podrobnosti viz přiložená pozvánka. 

Partnerské vztahy vážně a nevážně

přidáno: 24. 9. 2018 23:43, autor: Oldřich Navrátil

V sobotu 22. září 2018 se v Luhačovicích v průběhu oslav stého výročí české a slovenské advokacie uskutečnil seminář nazvaný Partnerské vztahy vážně a nevážně, který pro své členy i pro širokou veřejnost uspořádala Unie rodinných advokátů. Seminář vedli sexuolog doc. MUDr. Radim Uzel, psychiatr a kněz prof. MUDr. Max Kašparů a prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová. V průběhu dvouhodinové diskuse řečníci i přítomní probrali nejen psychologické, psychiatrické, sexuologické a právní souvislosti partnerských vztahů, ale také aféru MeToo, nevěru, ekonomii sexu a jak rozeznat psychopaty, ale též odpověděli na řadu otázek přítomných. Docent Uzel doprovodil svou pasáž zaměřenou na ekonomii sexu velmi zajímavou prezentací s mnoha statistickými informacemi.

Semináře se zúčastnilo 65 pozorných posluchačů, což pořadatelé hodnotí velmi pozitivně tím spíš, že ve stejné době startoval hlavní běžecký závod účastníků advokátních oslav. Po skončení semináře následovala autogramiáda lektorů, kteří s sebou přivezli ukázky své literární tvorby.

Počet členů unie překročil stovku

přidáno: 23. 8. 2018 1:04, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 23. 8. 2018 1:16 ]

V průběhu letních měsíců překročil počet členů Unie rodinných advokátů stovku (91 řádných členů z řad aktivních advokátů a 9 oborových členů). V červenci se uskutečnilo třídenní výjezdní zasedání unie, v jehož průběhu došli účastníci k závěru, že potřebují mimoprávní vzdělávání ve vztahových, psychologických, emocionálních a psychoterapeutických oblastech, metodách a nástrojích zvládání stresu klientského i vlastního. Unie proto plánuje v brzké době zařazení dalších vzdělávacích aktivit pro své členy. Na podzim se také uskuteční workshop ke střídavé péči u příležitosti desátého výročí existence střídavé péče v české společnosti, workshop k trestným činům v rodině (ve spolupráci s Unií obhájců ČR) a členská schůze unie. O všech akcích budou členové průběžně informováni. 

Příjemné léto s rodinou

přidáno: 10. 7. 2018 1:56, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů přeje svým členům a jejich rodinám příjemné léto s minimem vzájemných konfliktů a těší se na shledanou v dalších měsících.

Tabulky a vyživovací povinnost rodičů k dětem

přidáno: 9. 6. 2018 7:01, autor: Oldřich Navrátil

V úterý 29. května 2018 se v Paláci Dunaj konal workshop nazvaný Tabulky a vyživovací povinnost rodičů k dětem, který uspořádala Stálá konference českého práva ve spolupráci se sekcí rodinného práva České advokátní komory a Unií rodinných advokátů.

V první části workshopu vystoupili se svými příspěvky hlavní diskutují. Prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová uvedla, že tabulky letos v květnu slaví osm let své existence, proto je na místě vyhodnotit jejich působení a otevřít debatu o tom, zda jejich stávající podobu zachovat či změnit. Poté vystoupil viceprezident unie JUDr. Jiří Nykodým, který konstatoval, že tabulky v praxi používají jako doporučující materiál soudy, advokáti i opatrovníci, staly se tedy vhodným orientačním vodítkem pro výpočet výživného pro jedno či dvě děti. Doporučil upravit horní hranici u nadstandardně vysokého výživného. Poté vystoupil člen prezidia unie Mgr. Kryštof Janek a uvedl, že odpovídající výživné není matematický výpočet, ale složitá soudcovská úvaha. Reálné výživné by mělo růst v závislosti na výši příjmu povinného rodiče jako parabola, nikoliv jako přímka. Vysoké výživné dítě nespotřebuje, a pokud v dospělosti obdrží velkou částku v podobě úspor, může ho to naprosto zničit. Na závěr první části vystoupila členka ministerské komise, která v roce 2010 tabulky připravovala, prof. JUDr. Milana Hrušáková. Podle ní znamenaly tabulky největší přínos pro OSPOD. Po osmileté zkušenosti doporučila zvýšit spodní hranici u nejmenších dětí z 11 % na 15 %. Životní náklady studenta vysoké školy činí minimálně 8000 Kč, horní hranice rozpětí ve výši 25 % je ovšem příliš vysoká.

Čtyři desítky přítomných členů Unie rodinných advokátů poté probíraly zkušenosti a praktické života tabulek. V diskusi mj. padlo, že ačkoliv činí průměrný příjem v ČR 31.000 Kč, nedosáhne na něj 75 % obyvatel. Medián příjmu činí 21.000 Kč, toho však nedosahuje polovina obyvatel. Neplacení výživného je navíc druhý nejčastěji spáchaný trestný čin.

 

V závěru workshopu se účastníci shodli na následujících závěrech:

1.                  Tabulky se v rodinné praxi ujaly a osvědčily, advokáti, soudci, opatrovníci i rodiče z nich vycházejí při prvotní orientaci u rodiče s příjmem/platem nikoliv nadstandardně vysokým a určování výživného pro jedno či dvě děti.

2.                  S ohledem na finančně nepříznivou situaci matek novorozených dětí a jejich objektivní nemožnost přivýdělku se doporučuje zvýšit spodní procentuální rozpětí u novorozených dětí na 15 %.

3.                  Soudy by při rozhodování o výživném měly zohlednit rozsah péče o dítě povinného rodiče a vzájemné vztahy dítěte a povinného rodiče.

4.                  Pokud dojde u povinného rodiče k zásadnímu poklesu příjmu, měly by soudy rozhodovat podle aktuální situace bez otálení a bez předsudků.

5.                  Je akutně potřeba vzdělávat širokou veřejnost v právních, psychologických a emocionálních souvislostech rozchodů a řešení otázek, na ně navazujících.

Bez ohledu na tyto závěry účastníci konstatovali, že stále existují značné regionální rozdíly související s životní úrovní a s tradicemi.

 

Účastníci workshopu vyplnili anketní lístky o svých zkušenostech s tabulkami a obdrželi doklad o absolvování 3 hodin celoživotního vzdělávání.

Unie debatovala o právním konfliktu v rodině

přidáno: 21. 4. 2018 6:50, autor: Oldřich Navrátil

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se v Paláci Dunaj konal workshop nazvaný Právní konflikt v rodině, který uspořádala Stálá konference českého práva ve spolupráci se sekcí rodinného práva České advokátní komory a Unií rodinných advokátů. Akci zaštítila ministryně práce a sociálních věcí Ing. Jaroslava Němcová, MBA, a moderoval jej zakladatel Stálé konference českého práva JUDr. Karel Havlíček. Moderátor v úvodu řekl, že právní rodina je rodina rozpolcená. Rozhádaní rodiče se ohánějí nejlepším zájmem dítěte, ale jen tehdy, pokud se jim to hodí. Rodina pozitivní se naopak zmiňuje minimálně, ačkoliv v tomto tekutém světě jde o jednotku naprosto ziskovou. Normální je přece se nesoudit a podporovat zdvořilost a čest. Kdysi v rodinném právu platila zásada, že co není právem upraveno, je dovoleno. Dnes je trend ovšem odlišný: co není upraveno, to musíme honem upravit.

V první části workshopu vystoupili se svými příspěvky hlavní diskutují. Prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová uvedla, že spatřuje různé druhy konfliktů v rodině, zejména konflikt manželský a rodičovský, dědický či jiný konflikt příbuzenský. Nicméně z právního pohledu rodinné spory vypadají trochu jinak. Občanský zákoník sice zná řadu ustanovení určených k řešení sporů v manželství (například § 692 nebo § 714), ale jakmile je jeden z manželů použije a podá žalobu, manželství končí a je jen otázkou času, než se manželé rozvedou. V manželství se nedá hlasovat, a pokud skutečně vznikne manželský spor, řeší se podle toho, kdo má moc a kdo drží peníze. Reálně je tedy největším rodinným konfliktem spor rodičovský, který občanský zákoník řeší mnoha podrobnými a nadbytečnými ustanoveními, ačkoliv rozhodnutí je obtížně proveditelné, vynutitelné a exekuovatelné. Největší změnu paradigmatu však přinesl § 3 odst. 1 občanského zákoníku, dle něhož má každý právo na své štěstí, takže se spor rodičů přelil do sporu hodnotového, který však právnímu hodnocení odolává. Vše komplikuje participační právo dítěte, které nejvíc rozhádaní rodiče zneužívají pro těžkou manipulaci.

Následně promluvil předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Marek Benda, který si povzdechl nad tím, že jakmile se ve společnosti stane konflikt, kdosi namítne, že chybí legislativa. City však zákonem upravit nelze a většinu změn nakonec prosadí aktivisté. Negativní trend bude patrně pokračovat, návrat k akademickým řešením podle něj není pravděpodobný. Paradoxně v rodinném právu vznikají no-go zóny sociálně vyloučených rodičů, kam se OSPOD bojí přijít, a tak kontroluje rodiny naopak nekonfliktní.

Dále vystoupil soudce Ústavního soudu JUDr. Tomáš Lichovník, podle něhož je zásadní odlišnost mezi různými druhy práv. V trestním potřebujeme striktní ustanovení, v opatrovnickém řízení musí stačit doporučení chovat se slušně. Opatrovnické řízení by nemělo být Popelkou, už proto, že v něm chybí jasně definovaný předmět sporu, na druhé straně dobré rozhodnutí poskytuje soudci obrovské zadostiučinění, což brání syndromu vyhoření. V řízení nejde o příběh či o hledání pravdy, protože pravdu mají oba rodiče, a soud se musí snažit mnohem víc. Dalším problémem je vykonatelnost, neboť jindy lze pokutami přinutit k aktivitě, ale v rodinných sporech samotným předáním dítěte výkon rozhodnutí nekončí. Praxe přináší nové typy sporů (o lékařské zákroky, volbu školy, kroužky apod.), jež jsou někdy jen přenášením odpovědnosti rodiče na soud. Je přece absurdní, aby o dítěti rozhodoval naprosto cizí člověk (soudce). V rodinných věcech by mělo být připuštěno dovolání, už proto, že nález Ústavního soudu na rozdíl od rozsudku Nejvyššího soudu má obecnou závaznost pro všechny. Konečně zajímavým rysem je to, že Ústavní soud takřka vždy ruší jen změnové rozhodnutí odvolacího soudu. Okresní soudce totiž své rodiče zná a vidí, jak v řízení vystupují. Proto bývá jeho rozhodnutí správnější. Někdy se také opomíjí, že nález se netýká příběhu, ale cesty k nalezení rozhodnutí.

Dalším vystupujícím byl soudce Okresního soudu v Novém Jičíně a propagátor Cochemské praxe Mgr. Vladimír Polák, který popisované případy dělí na rodiče, kteří k soudu kvůli rozsudku musí (obligatorní schválení dohody), další nevědí, jaká je právní úprava a praxe (takové poučíme) a na ty, co se dohodnout nechtějí. Opatrovnické soudnictví se musí emancipovat samo, nikdo jiný to za soudce neudělá, novelizace nejsou zapotřebí. Jeho soud postupuje následovně: 17 % rodičů přijde k soudu rovnou s dohodou, ostatní soud pošle na OSPOD, kde pomohou uzavřít dohodu dalším 40 %. V ostatních případech soud nařídí do 3 týdnů od podání návrhu jiný soudní rok, při němž se dohodne dalších 20 %. Následuje mediace (obvykle 3 setkání vedou k dohodě u 17-18 %) a teprve ohledně zbylé skupiny 5 % soud autoritativně rozhodne, přičemž zohlední chování rodičů v tomto procesu. Nelze zachránit všechny děti, v případě naprosto katastrofických má navíc stát právo dítě odebrat. Naznačený proces spočívá na pěti zásadách: neutralita (soud i OSPOD hovoří výlučně s oběma rodiči), žádné znalecké posudky, obě děti mají rády své rodiče a oba rodiče jsou kompetentní je vychovávat, všichni dotčení (i advokáti) spolupracují a celý proces je všem znám předem, a proto předvídatelný. Trauma dítěti nezpůsobuje způsob péče, ale rodičovský konflikt.

Poslední panelistou byl psychiatr a evangelický kněz prof. MUDr. Max Kašparů. Uvedl, že vše souvisí se vším a naše společnost zpovrchňuje, namísto aby šla do hloubky věcí. Dnes se rodiče navzájem obviňují, kdo z nich je větší blázen, a dítě mezi nimi ční jako nárazník, zatímco oni trpí komplexem vícečetnosti. V tomto hodnotovém zmatku bychom to měli být právě my odborníci, kdo bude veřejnosti říkat, co je přirozené. Zdravý člověk neplave s proudem na povrchu, ale v hlubině a proti proudu. V opačném případě ztrácí základní rozlišení: dobro/zlo, krása/ošklivost, pravda/lež. Lakmusovým papírkem budiž svědomí. Řada lidí jej má čisté, neboť ho vůbec nepoužívá.

Následovala diskuse, do níž se zapojila i řada ze sedmi desítek přítomných. Panelisté se shodli na tom, že termín „nejlepší zájem dítěte“ je gumovým ustanovením, jež hledá každý rodič jinde. Ne každý z rodičů osobnost schopnou projít rodičovským sporem v klidu. Na druhé straně neexistuje žádná korelace kvality rodičovské odpovědnosti se vzděláním, profesí, charakterem, inteligencí ani osobnostním nastavením. Existují zajisté velké rozdíly mezi městem a vesnicí i mezi jednotlivým soudy, naprosto zásadní je však nezbytnost autoritativního soudce. Míra zapojení dítěte do sporu a využití participačních práv přímo souvisí s mírou ingerence státu navzdory faktu, že zkorumpovaných odpovědí jsou schopny už i tříleté děti.

Závěrem se diskutující shodli na nezbytnosti společného postupu, neustálého vzdělávání a aktivní odpovědnosti všech zainteresovaných odborníků. Účastníci workshopu obdrželi doklad o absolvování 4 hodin celoživotního vzdělávání.

Letní výjezdní zasedání

přidáno: 15. 4. 2018 9:05, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů pořádá pro své členy výjezdní zasedání, které proběhne ve dnech 11. až 13. července 2018 v Ratibořicích. Vážné zájemce žádáme o brzké přihlášení. Pozvánka i přihláška byla rozeslána mailem členům unie v rámci Informačního zpravodaje č. 5 a je k dispozici na vyžádání u prezidentky Daniely Kovářové.

Workshop Tabulky a vyživovací povinnost rodičů k dětem

přidáno: 15. 4. 2018 8:57, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokát zve své členy na workshop nazvaný Tabulky a vyživovací povinnost rodičů k dětem, který proběhne v úterý 29. května 2018 od 13 do 16 hodin v kinosále Paláce Dunaj v Praze, Národní 32. Na této akci se pobavíme o tom, zda je třeba tabulky poopravit a jaká je jejich funkce v dnešní době, osm let po zavedení do praxe. Pozvánka a přihláška viz příloha. Akce je určena jen pro členy unie. 

1-10 of 22