Národní týden manželství

přidáno: 10. 2. 2019 12:14, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů se připojuje k Národnímu týdnu manželství, který probíhá od 11. do 17. února 2019, protože považuje manželství za základ státu, stabilizační prvek rodiny a tradiční instituci, v níž její členové nalézají klid, podporu, pomoc, dobré vztahy a spolupráci.

Letošní ročník Národního týdne manželství nese podtitul „Zabijáci manželství“. Unie rodinných advokátů největší zabijáky manželství spatřuje ve lhostejnosti, v nedostatku empatie, v neochotě pracovat na manželských vztazích, v sobectví, touze po majetku a v lehkomyslnosti při uzavírání a opouštění mezilidských vztahů.

Unie rodinných advokátů podporuje manželství jako trvalý a státem posvěcený svazek muže a ženy plný vzájemné úcty a respektu, primárně určený k založený rodiny, výchově dětí a podpoře rodinných vztahů. Odsuzuje pokusy snižovat roli a význam manželství v dnešní době a vítá rostoucí počet uzavřených sňatků v loňském roce i pozitivní prorodinné tendence. Pevně věří, že pojem „manželství“ zůstane i do budoucna zachován pro označení svazku jednoho muže a jedné ženy, neboť takto jej také od nepaměti vnímá většinová společnost a změnu obsahu pojmu nelze nařídit shora, schválením zákona ani akcemi aktivistů.

 

Workshop Trestné činy v rodině naplněn do posledního místa

přidáno: 8. 2. 2019 12:50, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 8. 2. 2019 12:54 ]

Na co sáhne Unie rodinných advokátů ve spolupráci s Českou advokátní komorou a Unií obhájců dohromady, to se nemůže nepovést. Společně jsme připravili workshop zaměřený na trestné činy v rodině, který proběhne 26.2.2019 (pozvánka a informace zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19906&tmplid=15).
A víte, že už dnes je "vyprodáno"? Účast totiž potvrdilo víc než 90 osob! Bude to určitě zdařilá akce a rádi vás o ní na našich webových stránkách budeme informovat.

Konference Rodina v právu a bezpráví

přidáno: 22. 1. 2019 8:57, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů se rozhodla založit v Praze tradici celostátních konferencí zaměřených na rodinné právo. Konference ponese název Rodina v právu a bezpráví a uskuteční se ve čtvrtek 14. března 2019 od 9-14,30 hodin v hotelu Grandior v Praze, Na Poříčí 42. Na této konferenci vystoupí například JUDr. Tomáš Lichovník, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Lubomír Ptáček nebo JUDr. Zdeněk Kapitán. Po skončení  konference bude následovat členská schůze naší unie. Bližší podrobnosti včetně programu a přihlášky  zde: https://www.epravo.cz/eshop/rodina-v-pravu-a-bezpravi-255.html.

PF 2019

přidáno: 21. 12. 2018 4:13, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů přeje svým členům, přátelům, kolegům, spolupracovníkům i příznivcům klidné svátky a těší se na shledanou v roce 2019

Členská schůze Unie rodinných advokátů

přidáno: 13. 12. 2018 2:34, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 21. 12. 2018 4:19 ]

Členská schůze Unie rodinných advokátů proběhla dne 12. prosince 2018. Schválila zprávu o činnosti URA za rok 2018, zpráva o hospodaření za rok 2018, plán činnosti na rok 2019, rozpočet na rok

2019 a přijala další rozhodnutí. Plné znění zápisu je k dispozici členům URA na vyžádání.

Memorandum ke střídavé péči

přidáno: 13. 12. 2018 2:32, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 13. 12. 2018 2:33 ]

V průběhu společného workshopu, který proběhl dne 11. listopadu 2018 u příležitosti 20. výročí zavedení střídavé péče do českého právního řádu, podepsaly Daniela Kovářová za Unii rodinných advokátů a Libuše Kantůrková za Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců Memorandum ke střídavé péči tohoto znění:

Memorandum

Spolku rodinně právních a opatrovnických soudců a Unie rodinných advokátů

přijaté na společném workshopu konaném dne 11. prosince 2018

u příležitosti 20. výročí zavedení střídavé péče do českého právního řádu                       

 

Dvacetileté praktické zkušenosti se soudním využíváním institutu střídavé péče v České republice vedou Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců a Unii rodinných advokátů k formulaci následujících závěrů:

 

1.      S institutem střídavé péče je třeba zacházet uvážlivě a individuálně, vždy s přihlédnutím k okolnostem každého jednotlivého případu a zejména se zřetelem k zájmům, potřebám a schopnostem nezletilého dítěte, o jehož péči se jedná.

2.      Pokusy o zavedení střídavé péče jako automatické, přednostní nebo povinné formy porozvodové či porozchodové péče rodičů o nezletilé dítě výše uvedenou individualizaci postrádají.

3.      Stávající právní úprava institutu střídavé péče je odpovídající a není důvodu ji jakkoliv měnit či upravovat.

4.      Nejlepším předpokladem pro efektivní fungování střídavé péče je dohoda tolerantních rodičů, schopných slušné vzájemné komunikace.

5.      Tam, kde jsou rodiče schopni dohody, je na místě poučit je také o institutu společné péče.

6.      Déletrvající rodičovské souboje vedené před soudy všech stupňů a zejména před Ústavním soudem za pomoci řádných i mimořádných opravných prostředků naopak zdárnému rozvoji nezletilého dítěte neprospívají. 

7.      Pokud jeden z rodičů střídavou péči zásadně odmítá, je třeba pečlivě zvažovat, kterému rodiči má být dítě svěřeno, přičemž další možností je výlučná péče jednoho rodiče a široký styk rodiče druhého.

8.      Zájem nezletilého dítěte vyžaduje, aby se všechny zúčastněné strany po celou dobu řízení pokoušely o zklidnění emocí a smírné zakončení sporu.

9.      Účast odborníků na rozhodování o střídavé péči vyžaduje neustálý profesní růst a celoživotní vzdělávání v právu i v souvisejících oblastech.

 

V Praze dne 11. prosince 2018

 

 

za Spolek rodinně právních                                                           za Unii rodinných advokátů

a opatrovnických soudců                                                                 JUDr. Daniela Kovářová

JUDr. Libuše Kantůrková                                                                

 

Členská schůze Unie rodinných advokátů

přidáno: 6. 11. 2018 4:46, autor: Oldřich Navrátil

Členská schůze Unie rodinných advokátů se uskuteční ve středu 12. prosince 2018 od 13-16 hodin v aule Paláce Dunaj v Praze, Národní 32 (vchod z Voršilské ulice). 
Všichni členové unie jsou srdečně zváni. 
S ohledem na kapacitu sálu a z důvodů upřesnění nákladů na občerstvení žádáme členy o potvrzení účasti. 
Bližší podrobnosti viz přiložená pozvánka. 

Partnerské vztahy vážně a nevážně

přidáno: 24. 9. 2018 23:43, autor: Oldřich Navrátil

V sobotu 22. září 2018 se v Luhačovicích v průběhu oslav stého výročí české a slovenské advokacie uskutečnil seminář nazvaný Partnerské vztahy vážně a nevážně, který pro své členy i pro širokou veřejnost uspořádala Unie rodinných advokátů. Seminář vedli sexuolog doc. MUDr. Radim Uzel, psychiatr a kněz prof. MUDr. Max Kašparů a prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová. V průběhu dvouhodinové diskuse řečníci i přítomní probrali nejen psychologické, psychiatrické, sexuologické a právní souvislosti partnerských vztahů, ale také aféru MeToo, nevěru, ekonomii sexu a jak rozeznat psychopaty, ale též odpověděli na řadu otázek přítomných. Docent Uzel doprovodil svou pasáž zaměřenou na ekonomii sexu velmi zajímavou prezentací s mnoha statistickými informacemi.

Semináře se zúčastnilo 65 pozorných posluchačů, což pořadatelé hodnotí velmi pozitivně tím spíš, že ve stejné době startoval hlavní běžecký závod účastníků advokátních oslav. Po skončení semináře následovala autogramiáda lektorů, kteří s sebou přivezli ukázky své literární tvorby.

Počet členů unie překročil stovku

přidáno: 23. 8. 2018 1:04, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 23. 8. 2018 1:16 ]

V průběhu letních měsíců překročil počet členů Unie rodinných advokátů stovku (91 řádných členů z řad aktivních advokátů a 9 oborových členů). V červenci se uskutečnilo třídenní výjezdní zasedání unie, v jehož průběhu došli účastníci k závěru, že potřebují mimoprávní vzdělávání ve vztahových, psychologických, emocionálních a psychoterapeutických oblastech, metodách a nástrojích zvládání stresu klientského i vlastního. Unie proto plánuje v brzké době zařazení dalších vzdělávacích aktivit pro své členy. Na podzim se také uskuteční workshop ke střídavé péči u příležitosti desátého výročí existence střídavé péče v české společnosti, workshop k trestným činům v rodině (ve spolupráci s Unií obhájců ČR) a členská schůze unie. O všech akcích budou členové průběžně informováni. 

Příjemné léto s rodinou

přidáno: 10. 7. 2018 1:56, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů přeje svým členům a jejich rodinám příjemné léto s minimem vzájemných konfliktů a těší se na shledanou v dalších měsících.

1-10 of 26