Partnerské vztahy vážně a nevážně

přidáno: 24. 9. 2018 23:43, autor: Oldřich Navrátil

V sobotu 22. září 2018 se v Luhačovicích v průběhu oslav stého výročí české a slovenské advokacie uskutečnil seminář nazvaný Partnerské vztahy vážně a nevážně, který pro své členy i pro širokou veřejnost uspořádala Unie rodinných advokátů. Seminář vedli sexuolog doc. MUDr. Radim Uzel, psychiatr a kněz prof. MUDr. Max Kašparů a prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová. V průběhu dvouhodinové diskuse řečníci i přítomní probrali nejen psychologické, psychiatrické, sexuologické a právní souvislosti partnerských vztahů, ale také aféru MeToo, nevěru, ekonomii sexu a jak rozeznat psychopaty, ale též odpověděli na řadu otázek přítomných. Docent Uzel doprovodil svou pasáž zaměřenou na ekonomii sexu velmi zajímavou prezentací s mnoha statistickými informacemi.

Semináře se zúčastnilo 65 pozorných posluchačů, což pořadatelé hodnotí velmi pozitivně tím spíš, že ve stejné době startoval hlavní běžecký závod účastníků advokátních oslav. Po skončení semináře následovala autogramiáda lektorů, kteří s sebou přivezli ukázky své literární tvorby.

Počet členů unie překročil stovku

přidáno: 23. 8. 2018 1:04, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 23. 8. 2018 1:16 ]

V průběhu letních měsíců překročil počet členů Unie rodinných advokátů stovku (91 řádných členů z řad aktivních advokátů a 9 oborových členů). V červenci se uskutečnilo třídenní výjezdní zasedání unie, v jehož průběhu došli účastníci k závěru, že potřebují mimoprávní vzdělávání ve vztahových, psychologických, emocionálních a psychoterapeutických oblastech, metodách a nástrojích zvládání stresu klientského i vlastního. Unie proto plánuje v brzké době zařazení dalších vzdělávacích aktivit pro své členy. Na podzim se také uskuteční workshop ke střídavé péči u příležitosti desátého výročí existence střídavé péče v české společnosti, workshop k trestným činům v rodině (ve spolupráci s Unií obhájců ČR) a členská schůze unie. O všech akcích budou členové průběžně informováni. 

Příjemné léto s rodinou

přidáno: 10. 7. 2018 1:56, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů přeje svým členům a jejich rodinám příjemné léto s minimem vzájemných konfliktů a těší se na shledanou v dalších měsících.

Tabulky a vyživovací povinnost rodičů k dětem

přidáno: 9. 6. 2018 7:01, autor: Oldřich Navrátil

V úterý 29. května 2018 se v Paláci Dunaj konal workshop nazvaný Tabulky a vyživovací povinnost rodičů k dětem, který uspořádala Stálá konference českého práva ve spolupráci se sekcí rodinného práva České advokátní komory a Unií rodinných advokátů.

V první části workshopu vystoupili se svými příspěvky hlavní diskutují. Prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová uvedla, že tabulky letos v květnu slaví osm let své existence, proto je na místě vyhodnotit jejich působení a otevřít debatu o tom, zda jejich stávající podobu zachovat či změnit. Poté vystoupil viceprezident unie JUDr. Jiří Nykodým, který konstatoval, že tabulky v praxi používají jako doporučující materiál soudy, advokáti i opatrovníci, staly se tedy vhodným orientačním vodítkem pro výpočet výživného pro jedno či dvě děti. Doporučil upravit horní hranici u nadstandardně vysokého výživného. Poté vystoupil člen prezidia unie Mgr. Kryštof Janek a uvedl, že odpovídající výživné není matematický výpočet, ale složitá soudcovská úvaha. Reálné výživné by mělo růst v závislosti na výši příjmu povinného rodiče jako parabola, nikoliv jako přímka. Vysoké výživné dítě nespotřebuje, a pokud v dospělosti obdrží velkou částku v podobě úspor, může ho to naprosto zničit. Na závěr první části vystoupila členka ministerské komise, která v roce 2010 tabulky připravovala, prof. JUDr. Milana Hrušáková. Podle ní znamenaly tabulky největší přínos pro OSPOD. Po osmileté zkušenosti doporučila zvýšit spodní hranici u nejmenších dětí z 11 % na 15 %. Životní náklady studenta vysoké školy činí minimálně 8000 Kč, horní hranice rozpětí ve výši 25 % je ovšem příliš vysoká.

Čtyři desítky přítomných členů Unie rodinných advokátů poté probíraly zkušenosti a praktické života tabulek. V diskusi mj. padlo, že ačkoliv činí průměrný příjem v ČR 31.000 Kč, nedosáhne na něj 75 % obyvatel. Medián příjmu činí 21.000 Kč, toho však nedosahuje polovina obyvatel. Neplacení výživného je navíc druhý nejčastěji spáchaný trestný čin.

 

V závěru workshopu se účastníci shodli na následujících závěrech:

1.                  Tabulky se v rodinné praxi ujaly a osvědčily, advokáti, soudci, opatrovníci i rodiče z nich vycházejí při prvotní orientaci u rodiče s příjmem/platem nikoliv nadstandardně vysokým a určování výživného pro jedno či dvě děti.

2.                  S ohledem na finančně nepříznivou situaci matek novorozených dětí a jejich objektivní nemožnost přivýdělku se doporučuje zvýšit spodní procentuální rozpětí u novorozených dětí na 15 %.

3.                  Soudy by při rozhodování o výživném měly zohlednit rozsah péče o dítě povinného rodiče a vzájemné vztahy dítěte a povinného rodiče.

4.                  Pokud dojde u povinného rodiče k zásadnímu poklesu příjmu, měly by soudy rozhodovat podle aktuální situace bez otálení a bez předsudků.

5.                  Je akutně potřeba vzdělávat širokou veřejnost v právních, psychologických a emocionálních souvislostech rozchodů a řešení otázek, na ně navazujících.

Bez ohledu na tyto závěry účastníci konstatovali, že stále existují značné regionální rozdíly související s životní úrovní a s tradicemi.

 

Účastníci workshopu vyplnili anketní lístky o svých zkušenostech s tabulkami a obdrželi doklad o absolvování 3 hodin celoživotního vzdělávání.

Unie debatovala o právním konfliktu v rodině

přidáno: 21. 4. 2018 6:50, autor: Oldřich Navrátil

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se v Paláci Dunaj konal workshop nazvaný Právní konflikt v rodině, který uspořádala Stálá konference českého práva ve spolupráci se sekcí rodinného práva České advokátní komory a Unií rodinných advokátů. Akci zaštítila ministryně práce a sociálních věcí Ing. Jaroslava Němcová, MBA, a moderoval jej zakladatel Stálé konference českého práva JUDr. Karel Havlíček. Moderátor v úvodu řekl, že právní rodina je rodina rozpolcená. Rozhádaní rodiče se ohánějí nejlepším zájmem dítěte, ale jen tehdy, pokud se jim to hodí. Rodina pozitivní se naopak zmiňuje minimálně, ačkoliv v tomto tekutém světě jde o jednotku naprosto ziskovou. Normální je přece se nesoudit a podporovat zdvořilost a čest. Kdysi v rodinném právu platila zásada, že co není právem upraveno, je dovoleno. Dnes je trend ovšem odlišný: co není upraveno, to musíme honem upravit.

V první části workshopu vystoupili se svými příspěvky hlavní diskutují. Prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová uvedla, že spatřuje různé druhy konfliktů v rodině, zejména konflikt manželský a rodičovský, dědický či jiný konflikt příbuzenský. Nicméně z právního pohledu rodinné spory vypadají trochu jinak. Občanský zákoník sice zná řadu ustanovení určených k řešení sporů v manželství (například § 692 nebo § 714), ale jakmile je jeden z manželů použije a podá žalobu, manželství končí a je jen otázkou času, než se manželé rozvedou. V manželství se nedá hlasovat, a pokud skutečně vznikne manželský spor, řeší se podle toho, kdo má moc a kdo drží peníze. Reálně je tedy největším rodinným konfliktem spor rodičovský, který občanský zákoník řeší mnoha podrobnými a nadbytečnými ustanoveními, ačkoliv rozhodnutí je obtížně proveditelné, vynutitelné a exekuovatelné. Největší změnu paradigmatu však přinesl § 3 odst. 1 občanského zákoníku, dle něhož má každý právo na své štěstí, takže se spor rodičů přelil do sporu hodnotového, který však právnímu hodnocení odolává. Vše komplikuje participační právo dítěte, které nejvíc rozhádaní rodiče zneužívají pro těžkou manipulaci.

Následně promluvil předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Marek Benda, který si povzdechl nad tím, že jakmile se ve společnosti stane konflikt, kdosi namítne, že chybí legislativa. City však zákonem upravit nelze a většinu změn nakonec prosadí aktivisté. Negativní trend bude patrně pokračovat, návrat k akademickým řešením podle něj není pravděpodobný. Paradoxně v rodinném právu vznikají no-go zóny sociálně vyloučených rodičů, kam se OSPOD bojí přijít, a tak kontroluje rodiny naopak nekonfliktní.

Dále vystoupil soudce Ústavního soudu JUDr. Tomáš Lichovník, podle něhož je zásadní odlišnost mezi různými druhy práv. V trestním potřebujeme striktní ustanovení, v opatrovnickém řízení musí stačit doporučení chovat se slušně. Opatrovnické řízení by nemělo být Popelkou, už proto, že v něm chybí jasně definovaný předmět sporu, na druhé straně dobré rozhodnutí poskytuje soudci obrovské zadostiučinění, což brání syndromu vyhoření. V řízení nejde o příběh či o hledání pravdy, protože pravdu mají oba rodiče, a soud se musí snažit mnohem víc. Dalším problémem je vykonatelnost, neboť jindy lze pokutami přinutit k aktivitě, ale v rodinných sporech samotným předáním dítěte výkon rozhodnutí nekončí. Praxe přináší nové typy sporů (o lékařské zákroky, volbu školy, kroužky apod.), jež jsou někdy jen přenášením odpovědnosti rodiče na soud. Je přece absurdní, aby o dítěti rozhodoval naprosto cizí člověk (soudce). V rodinných věcech by mělo být připuštěno dovolání, už proto, že nález Ústavního soudu na rozdíl od rozsudku Nejvyššího soudu má obecnou závaznost pro všechny. Konečně zajímavým rysem je to, že Ústavní soud takřka vždy ruší jen změnové rozhodnutí odvolacího soudu. Okresní soudce totiž své rodiče zná a vidí, jak v řízení vystupují. Proto bývá jeho rozhodnutí správnější. Někdy se také opomíjí, že nález se netýká příběhu, ale cesty k nalezení rozhodnutí.

Dalším vystupujícím byl soudce Okresního soudu v Novém Jičíně a propagátor Cochemské praxe Mgr. Vladimír Polák, který popisované případy dělí na rodiče, kteří k soudu kvůli rozsudku musí (obligatorní schválení dohody), další nevědí, jaká je právní úprava a praxe (takové poučíme) a na ty, co se dohodnout nechtějí. Opatrovnické soudnictví se musí emancipovat samo, nikdo jiný to za soudce neudělá, novelizace nejsou zapotřebí. Jeho soud postupuje následovně: 17 % rodičů přijde k soudu rovnou s dohodou, ostatní soud pošle na OSPOD, kde pomohou uzavřít dohodu dalším 40 %. V ostatních případech soud nařídí do 3 týdnů od podání návrhu jiný soudní rok, při němž se dohodne dalších 20 %. Následuje mediace (obvykle 3 setkání vedou k dohodě u 17-18 %) a teprve ohledně zbylé skupiny 5 % soud autoritativně rozhodne, přičemž zohlední chování rodičů v tomto procesu. Nelze zachránit všechny děti, v případě naprosto katastrofických má navíc stát právo dítě odebrat. Naznačený proces spočívá na pěti zásadách: neutralita (soud i OSPOD hovoří výlučně s oběma rodiči), žádné znalecké posudky, obě děti mají rády své rodiče a oba rodiče jsou kompetentní je vychovávat, všichni dotčení (i advokáti) spolupracují a celý proces je všem znám předem, a proto předvídatelný. Trauma dítěti nezpůsobuje způsob péče, ale rodičovský konflikt.

Poslední panelistou byl psychiatr a evangelický kněz prof. MUDr. Max Kašparů. Uvedl, že vše souvisí se vším a naše společnost zpovrchňuje, namísto aby šla do hloubky věcí. Dnes se rodiče navzájem obviňují, kdo z nich je větší blázen, a dítě mezi nimi ční jako nárazník, zatímco oni trpí komplexem vícečetnosti. V tomto hodnotovém zmatku bychom to měli být právě my odborníci, kdo bude veřejnosti říkat, co je přirozené. Zdravý člověk neplave s proudem na povrchu, ale v hlubině a proti proudu. V opačném případě ztrácí základní rozlišení: dobro/zlo, krása/ošklivost, pravda/lež. Lakmusovým papírkem budiž svědomí. Řada lidí jej má čisté, neboť ho vůbec nepoužívá.

Následovala diskuse, do níž se zapojila i řada ze sedmi desítek přítomných. Panelisté se shodli na tom, že termín „nejlepší zájem dítěte“ je gumovým ustanovením, jež hledá každý rodič jinde. Ne každý z rodičů osobnost schopnou projít rodičovským sporem v klidu. Na druhé straně neexistuje žádná korelace kvality rodičovské odpovědnosti se vzděláním, profesí, charakterem, inteligencí ani osobnostním nastavením. Existují zajisté velké rozdíly mezi městem a vesnicí i mezi jednotlivým soudy, naprosto zásadní je však nezbytnost autoritativního soudce. Míra zapojení dítěte do sporu a využití participačních práv přímo souvisí s mírou ingerence státu navzdory faktu, že zkorumpovaných odpovědí jsou schopny už i tříleté děti.

Závěrem se diskutující shodli na nezbytnosti společného postupu, neustálého vzdělávání a aktivní odpovědnosti všech zainteresovaných odborníků. Účastníci workshopu obdrželi doklad o absolvování 4 hodin celoživotního vzdělávání.

Letní výjezdní zasedání

přidáno: 15. 4. 2018 9:05, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů pořádá pro své členy výjezdní zasedání, které proběhne ve dnech 11. až 13. července 2018 v Ratibořicích. Vážné zájemce žádáme o brzké přihlášení. Pozvánka i přihláška byla rozeslána mailem členům unie v rámci Informačního zpravodaje č. 5 a je k dispozici na vyžádání u prezidentky Daniely Kovářové.

Workshop Tabulky a vyživovací povinnost rodičů k dětem

přidáno: 15. 4. 2018 8:57, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokát zve své členy na workshop nazvaný Tabulky a vyživovací povinnost rodičů k dětem, který proběhne v úterý 29. května 2018 od 13 do 16 hodin v kinosále Paláce Dunaj v Praze, Národní 32. Na této akci se pobavíme o tom, zda je třeba tabulky poopravit a jaká je jejich funkce v dnešní době, osm let po zavedení do praxe. Pozvánka a přihláška viz příloha. Akce je určena jen pro členy unie. 

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 3/2018 ke Cochemské praxi

přidáno: 15. 4. 2018 8:54, autor: Oldřich Navrátil

Ve veřejném prostoru se stále častěji hovoří o Cochemské praxi jako o nástroji, schopném oslabit spory rodičů o nezletilé děti. Unie rodinných advokáta v minulých dnech navázala spolupráci s představiteli této aktivity a seznámila se s jejich podklady, materiály, doporučeními, strategií a lehce odlišnou praxí v jednotlivých okresech u několika okresních soudů. 

Po tomto seznámení Unie rodinných advokátů konstatuje, že na jednoznačné závěry je zatím příliš brzy, neboť s českou variantou této původně německé aktivity jsou v praxi odlišné zkušenosti, což je jen pochopitelné vzhledem k české právní úpravě rodičovské odpovědnosti a oprávnění advokátů poskytovat své služby na území celé republiky.

Unie rodinných advokátů ve vztahu ke Cochemské praxi

- podporuje užívání českých termínů, aby nedocházelo k záměně pojmu a obsahu;

- vítá mezioborovou spolupráci soudu, OSPOD, právních zástupců a znalců;

- doporučuje rodinným advokátům, aby slepě nepřejímali úhel pohledu vlastního klienta, ale korigovali jeho postoje a přání koncepcí zákonné a společné rodičovské odpovědnosti.

Mýty kolem MeToo

přidáno: 22. 3. 2018 3:53, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 22. 3. 2018 3:54 ]

MeToo je fenoménem dnešní doby. Přehledně se tento smutný fakt projevil v minulých dnech, kdy Stálá konference českého práva uspořádala odborné sympozium k jeho právním aspektům. Skutečný průběh akce, jež byla některými zaujatými médii hanobena, lze získat například z webu epravo.cz spolu s výtahem zásadních myšlenek jednotlivých vystupujících. Bližší informace zde: https://www.epravo.cz/top/aktualne/pravni-aspekty-fenomenu-metoo-107326.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=novinky-epravo-cz-20-3-2018

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 2/2018 ke střídavé péči

přidáno: 4. 3. 2018 6:55, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 4. 3. 2018 7:06 ]

Střídavá péče o nezletilé dítě je v poslední době módním zaklínadlem, o něž usiluje řada rodičů, zatímco jiní se mu zuřivě brání. Tato forma péče o děti však není ani jediná, ani všespasitelná. Vzhledem k neutuchajícím bojům o děti a stále bojovnějším pozicím některých rodičů i zkresleným představám veřejnosti vydala Unie rodinných advokátům následující stanovisko k tomuto fenoménu:

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 2/2018 ke střídavé péči

Střídavá péči není univerzálním ani přednostním způsobem péče o dítě. Unie rodinných advokátů nesouhlasí se zjednodušeným pohledem a doporučuje zvolit následující podmínky pro její použití:

1)      Dohoda rodičů – partnerů bohužel bývalých, ale nyní vzájemně se respektujících tolerantních jedinců, v ideálním případě kamarádů, jež berou v úvahu zájmy a potřeby svých dětí. Válčení na toto poli je totiž kontraproduktivní, a tedy vyloučené.

2)     Jedna škola, jeden dětský lékař, zachované mimoškolní aktivity dítěte – ideálem jsou rodiče bydlící v dochozí vzdálenosti, aby se z dítěte nestal baťůžkář a cestovatel.

Aktivistické trvání na střídavé péči ze strany otců či odpor proti její realizaci na straně matek ukazuje, že rodič nemyslí na zájmy dítěte, ale především na své vlastní. V praxi je totiž neznatelná hranice mezi střídavou péčí a rozšířeným stykem, s nímž dnes od soudu odchází každý rodič, jenž o něj požádá. Zákonný koncept rodičovské odpovědnosti dnes vylučuje, aby o dítku rozhodoval jen jeden z rodičů, protože navzdory soudnímu rozhodnutí mají otec i matka stejné právo účastnit se života dítěte a rozhodovat o něm.

Za této situace je boj o dny či hodiny krátkozraký a nelogický, podobně jako snaha bojujících rodičů přesvědčit soud o svém pohledu na věc. Rozumnější je ochota ke kompromisu a ohled na přání a situaci každého dítěte, jež je unikátní a neopakovatelné. Unie rodinných advokátů proto doporučuje (rodičům, soudům, finančním úřadům i zákonodárcům) přijmout za své následující:

3)     Rozumné financování péče o dítě – výživné i daňové úlevy musí zohledňovat skutečný podíl rodičů na péči o dítě v souladu se zásadou, že čím více otec o dítě pečuje, tím nižší výživné mu soud má soud vyměřit.

4)     Spravedlivá dělba cestovních nákladů – cesty dětí za rodiči nemůže nést či zajišťovat jen jeden z rodičů; rozumný soud má zohlednit, že otec si vyzvedává dítě v bydlišti matky a po styku je tamtéž zase vrací, a náklady a zajištění cesty mezi rodiče rozdělí.

Pokud se rodiče o péči o dítě nedohodnou a ani soudní rozhodnutí nevede ke zklidnění vztahů, je násilná cesta za pomoci soudů, opatrovníků, policie, pokut, výzev, trestních oznámení, výkonu rozhodnutí a dalších silových metod zničující pro psychiku dítěte i pro jeho zdárný duševní a tělesný vývoj. Rodič, který to nepochopí, dítěti navzdory svým vzletným prohlášením nenávratně škodí.

1-10 of 19