Záznam bez nadpisu

přidáno: , autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů překročila magickou hranici 150 členů a stala se tak největším advokátním odborným spolkem. Její členská základna se skládá ze 135 řádných členů (aktivních advokátů zapsaných v seznamu České advokátní komory) a z 16 oborových členů - odborníků ze souvisejících oblastí psychologie, lékařství, pedagogiky nebo sociální oblasti. Čerstvou novinkou je možnost všech členů používat logo unie na základě licenční smlouvy. Unie pro své členy pravidelně pořádá vzdělávací aktivity a rozesílá Informační zpravodaj (přibližně 18 čísel ročně) s aktualitami, odkazy na čerstvé judikáty, články a zajímavosti. Unie vydává stanoviska k celospolečenským otázkám vztahujícím se k rodině a vyjadřuje se k plánovaným legislativním změnám. Nevěnuje se právnímu poradenství - zájemci o právní zastoupení nebo konzultace však mohou kontaktovat jednotlivé členy (seznam s vyhledávačem zde: http://www.uracr.cz/home/clenove )
Chcete se stát naším členem? Prostudujte si stanovy (zde: http://www.uracr.cz/o-nas) a další záložky našich webových stránek.
Nenašli jste odpovědi na svou otázku? Napište nám.

Koroporadna končí

přidáno: 14. 5. 2020 3:44, autor: Oldřich Navrátil

Koroporadna končí po devíti týdnech svou činnost. Během nouzového stavu zodpovědělo sedm desítek dobrovolníků více než 6 000 mailových a telefonických dotazů z rodinné problematiky.

Seznam advokátů, terapeutů, zdravotníků a dalších dobrovolníků, kteří souhlasili se zveřejněním svého jména: JUDr. Martin Beneš, Mgr. Hana Berková, Mgr. Kamila Bobysudová, doc. JUDr. Jan Brázda, JUDr. Lucie Brejchová Faridová, Mgr. Martina Brůnová, Mgr. Petr Dušek, Mgr. Iva Dvořáková, Mgr. Alexandra Floriánová, Václav Fořtík, Mgr. Karel Götz, Mgr. Kateřina Halfarová, JUDr. Irena Hladíková, Mgr. Nikola Hönigová, prof. MUDr. Max Kašparů, doc. PhDr. Hana Konečná, Ladislav Jakl, Mgr. Pavlína Komedová, Mgr. Martin Kopecký, Jan Kovář, JUDr. Daniela Kovářová, JUDr. Klára Kořínková, Mgr. Zuzana Kudrnová, Ing. Hana Lipovská, JUDr. Martin Maisner,  JUDr. Alexandra Mára Paurová, JUDr. Anna Márová, MUDr. Veronika Matušková, JUDr. Martina Mikolajczyková, JUDr. Dana Musalová, Mgr. Oldřich Navrátil, Mgr. Petr Němec, JUDr. Hana Nová, JUDr. Petr Novotný, JUDr. Karolína Peake, JUDr. Martina Pekárková, Alex Pereira, Mgr. Lucie Petránková, Lea Polívková, Mgr. Michaela Radoušová, Mgr. Veronika Rajdlová, Mgr. Alena Saydueva Knapová, Mgr. Jana Sedláčková, JUDr. Ivana Seifertová, PhDr. Oswald Schorm, Mgr. Veronika Sluka, doc. JUDr. Olga Sovová, Mgr. Aneta Srnová, Mgr. Lubor Tichý JUDr. Eva Vaňková, Marek Vítek, Mgr. Pavel Vízdal, JUDr. Václav Vlk, Mgr. Luděk Voigt, JUDr. Kateřina Zagorová, JUDr. Marta Zavadilová, MUDr. Jaroslav Zeman, Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová. 

Statistika dotazů:

55 % děti z rozvedených rodin, styk, střídavá péče;

10 % ošetřovné;

8 % pracovní dotazy, zákoník práce, mzda, plat, výpovědi,

7 % zrušení zájezdů, letenek, dovolených;

5 % činnost soudů a exekutorů, výkon soudních rozhodnutí;

5 % senioři a jejich práva a povinnosti, zdraví, ochrana;

5 % zahraničí, návraty, pendlování;

5 % kompenzační bonus a náhrada škody z nouzového stavu.

Co bude podle členů Koroporadny následovat po zrušení nouzového stavu: Větší zájem o služby advokátů, terapeutů, mediátorů a psychologů; větší počet návrhů na rozvod a změnu stávajícího uspořádání; přeskupení majetku a hodnot; více závětí a pořízení pro případ smrti.

Co doporučujeme: Nespěchat a neukvapovat se; promyslet změny a přistupovat k nim až po několika týdnech; připravit se na další podobné stavy; posilovat imunitu a psychickou odolnost; pečovat o vztahy a obklopit se blízkými a nejbližšími.

„Prošli jsme krizí,“ říká psycholožka Kateřina Halfarová. „Známe počátek, konec není tak zřetelný. Někteří jedinci s tím mají potíže, chtějí se vrátit do doby před krizí, což ale není možné. U nich se mohou objevovat poruchy chování, zvýšená spotřebu alkoholu a drog.“ Terapeutka Kamila Bobysudová optimisticky dodává: „Je rozhodně skvělá zpráva, že se nám v krizi dostane pomoci od druhých lidí a pocítíme sounáležitost, což nás pozitivně ovlivňuje.“


Soudy startují běžný provoz

přidáno: 29. 4. 2020 1:04, autor: Oldřich Navrátil

Situace na soudech se v posledních dnech zásadně nemění, i když se pomalu rozbíhají ústní jednání. Právním zástupcům a účastníkům jsou již však k dispozici infocentra i podatelny za současného dodržování hygienických předpisů (dezinfekce, odstupy 2 m). V průběhu května se však už předpokládá rozjezd běžných jednání, o čemž svědčí i rostoucí počet nařízených jednání od druhého květnového týdne. V trestních věcech fungují videokonference s věznicemi. Na mnoha místech jsou pro účastníky jednání připraveny jednorázové roušky. Většina předsedů soudů vydala doporučení, aby soudci pro větší skupiny využívali rozlehlejší jednací síně s možnostmi větších rozestupů. Protože lze předpokládat obavu řady účastníků a svědků z osobní účasti u jednání, doporučují předsedové velkorysost při posuzování žádostí o odročení a omluv z jednání. Skutečně se také přibližně třetina účastníků z důvodů obavy z nákazy z jednání omlouvá. Nadále platí pro všechny příchozí povinnost nosit roušku a podpis prohlášení. Účastníci mohou na webových stránkách jednotlivých soudů najít informaci o tom, zda právě v jejich věci bylo ústní jednání zrušeno nebo zda se koná (zde).

 

Kompenzační bonus pro OSVČ

přidáno: 15. 4. 2020 23:40, autor: Oldřich Navrátil

Ve Sbírce zákonů vyšly schválené zákony reagující na nouzový stav, zejména zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními ohledně výskytu koronaviru, a zákon č. 160/2020 Sb., o úpravách dávek sociální podpory v nouzovém stavu.

Zákon č. 159/2020 Sb. pomáhá zmírnit negativní dopady v souvislosti se šířením koronaviru na osoby samostatně výdělečně činné, jejichž činnost byla v důsledku koronavirové krize úplně či částečně utlumena. Jedná se o OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, autor, výkonný umělec, překladatel, znalec, tlumočník, daňový poradce a podobně). Bonusovým obdobím je období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 a celková částka za plný počet dnů je 25.000 Kč (500 Kč/den). O kompenzační bonus může požádat osoba samostatně výdělečně činná, pokud nemohla činnost vykonávat zcela nebo z části nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.

Žádost o kompenzační bonus lze podat na finančním úřadu místně příslušném ke správě daně z příjmů fyzických osob:

  • prostřednictvím e-mailu (zaslaná žádost musí být opatřena vlastnoručním podpisem a kopie/sken této žádosti zaslán na e-mail podatelny územního pracoviště příslušného finančního úřadu)
  • datovou schránkou
  • prostřednictvím aplikace EPO na Daňovém portálu Finanční správy
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  • osobně na podatelnu územního pracoviště příslušného finančního úřadu

Žádost lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období, tedy do 30. 6. 2020. Kromě obecných náležitostí musí žádost obsahovat čestné prohlášení a bankovní účet, na který bude kompenzační bonus zaslán.

Podrobné informace jsou k dispozici na webu Finanční správy.

Na Daňovém portálu Finanční správy ČR dále naleznete formuláře žádostí, pokyny k vyplnění i emailové adresy finančních úřadů.

Kromě schváleného kompenzačního bonusu, je možné využít další možnosti nabízené jako pomoc osobám samostatně výdělečně činným, např. ošetřovné pro OSVČ nebo neplacení záloh na sociální pojištění. Souhrnné informace zde.

Co s odlišným pohledem rodičů na nouzová opatření

přidáno: 14. 4. 2020 2:24, autor: Oldřich Navrátil

Matky a otcové, přemýšlejte, tím spíš, pokud jste se rozešli a máte odlišný pohled na dodržování hygieny a omezujících opatření, která plynou z nouzového stavu. Máte-li zájem vídat své dítě, realizovat střídavou péči či rozšířený styk i za současných podmínek,  vezměte rozum do hrsti a přemýšlejte, nejednejte ukvapeně s učiňte vše proto, abyste se s druhým partnerem nerozkmotřili. Rodiče někdy mívají odlišný pohled na dodržování hygieny, na poslušnost příkazům a omezením, na styk s jinými lidmi a nošení roušky. V této době se vyplatí všechna nařízení důsledně dodržovat, ba dokonce se přizpůsobit omezením toho více ustrašeného, přísnějšího či bojácnějšího z rodičovského páru. V opačném případě vám bohužel hrozí ukvapená reakce ze strany druhého rodiče, který rodiči s flegmatickým přístupem k plnění hygienických doporučení ze strachu o život a zdraví svého dítěte, své nebo svých blízkých odmítne dítě předat či umožnit osobní kontakt. Pak vám nezůstane mnoho možností k nápravě.
Buďte proto moudřejší a své chování zavčasu korigujte.

Společné prohlášení URA a SROS

přidáno: 6. 4. 2020 2:33, autor: Oldřich Navrátil

Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců

a

Unie rodinných advokátů

 

společně vyzývají rodiče, aby po dobu trvání nouzového stavu ve věcech péče o jejich nezletilé děti 

-          potlačili vzájemné spory a všechny síly věnovali pokusu o dohodu;

-          respektovali a dodržovali opatrovnické dohody a soudní rozhodnutí;

-          ustoupili od silových řešení pomocí například trestních oznámení nebo návrhů na zahájení nových soudních sporů a stížností na OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí).

Pokud má jeden z rodičů v péči nezletilé dítě a jeho předávání je objektivně spojeno se zdravotními riziky, kupř. s cestováním veřejnými dopravními prostředky na delší vzdálenost či setkáváním s dalšími zdravotně rizikovými osobami, pak má v souladu s rodičovskou odpovědností nabídnout druhému rodiči odpovídající alternativu styku v podobě častého kontaktu za pomocí komunikačních technologií (telefon, e-mail, WhatsApp, Messenger, Skype, Duo apod.) doplněnou pravidelným podáváním informací o životě a zdraví dítěte druhému rodiči. V této souvislosti apelujeme na slušnost, ohleduplnost, pocit společné odpovědnosti a snahy, aby i dítě přežilo tuto nelehkou dobu bez stresů a rodičovských konfliktů, naopak s vědomím, že je oběma svými rodiči chráněno. Umožněním alternativy neosobního kontaktu posílí rodič v dítěti pocit bezpečí a důvěry v oba své rodiče. Současná situace je nepochybně pro mnohé rodiče složitá též po ekonomické stránce. Přesto by měli podobně velkoryse přistupovat k plnění vyživovacích povinností, pomáhat si navzájem a vycházet si vstříc.

Věříme, že nouzový stav a omezení, komplikující výkon péče o děti, brzy pominou. Nevylučujeme, že rozumné a vlídné chování rodičů v průběhu výjimečné situace může opatrovnický soud rozhodující o dítěti v budoucnosti vzít v úvahu. Stejně tak by ale mohl přihlédnout ke snahám využít nouzový stav k zásahům do práv druhého rodiče.

Držíme rodičům i jejich blízkým palce a oceňujeme, pokud jsou schopni se v současné velmi náročné době na péči o dítě dohodnout.

 

              JUDr. Daniela Kovářová                                     JUDr. Libuše Kantůrková

                                 Prezidentka                                                                              Předsedkyně

                       Unie rodinných advokátů                                        Spolku rodinně právních a opatrovnických soudců

 

 

V Praze dne 6. dubna 2020

Výživné v době pandemie

přidáno: 2. 4. 2020 3:37, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 2. 4. 2020 3:38 ]

I době nouzového stavu stále platí všechny druhy vyživovací povinnosti, soudních rozhodnutí a dohod o výživném. Dočasné snížení příjmu po dobu nouzového stavu, ba dokonce ani úplný výpadek za dobu tří týdnů až dvou měsíců není důvodem pro změnu soudního rozhodnutí. Minimalizovat škody a zabránit následným soudním i jiným sporům lze například následujícím způsobem:
Vlídné doporučení pro povinné rodiče: 
1. Zvažte, jaké výživné jste schopni aktuálně platit (například snížené na 80 % či na 60 %).
2. Nepřestávejte v řádném hrazení výživného, byť v mírně nižší výši.
3. Napište druhému rodiči slušný informační mail, informujte ho o aktuálním poklesu příjmu, poproste ho o trpělivost a pochopení a dodejte informaci o dočasném snížení výživného a slib, že jakmile se situace zlepší, vrátíte se k původně placené částce.
4. Zvažte možnost jiného protiplnění pro dítě (větší péče, naturální plnění, pomoc s výukou a domácími úkoly apod.).
Vlídné doporučení pečovatelům oprávněných dětí: Mějte pochopení pro aktuální nouzovou situaci. Vydržte, zdržte se stížností na OSPOD, lamentací na druhého rodiče a návrhů na výkon rozhodnutí či exekuci. 

Omezení na 2 lidi nemá vliv na rodičovskou péči

přidáno: 27. 3. 2020 0:50, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 27. 3. 2020 5:07 ]

Ani současná zpřísněná opatření omezující počet osob venku na 2 lidi nejsou důvodem pro to, aby rodič odmítl předat dítě druhému rodiči. Totéž platí i v případě, že je rodič právě s dítětem doma a čerpá ošetřovné. Dítě má právo na oba rodiče, tím spíš v této složité době. Právní důvod mající oporu pro tento výklad je bod I. 1. písm. b) nezbytná cesta za rodinou nebo osobami blízkými, písm. c) zajištění péče o děti, písm. i) cesta zpět do místa bydliště, bod 2. písm. c) s výjimkou členů domácnosti. Plné znění mimořádného opatření viz příloha. 
Ve větších rodinách doporučujeme vzít v úvahu, že cílem opatření je omezení přenosu infekce. Rodiče by měli v zájmu dítěte maximálně komunikovat a hledat pro ně nejlepší řešení. Dáváme v úvahu při výkonu rodičovské odpovědnosti pečlivé uvážení, zda je v aktuální situaci vhodné riskovat zdraví dítěte i celé rodiny přecházením z jedné rodiny do druhé a násobením setkání a zda není možné osobní styk dočasně nahradit prostředky komunikace na dálku (skype, messenger, whatsapp, telefon, e-mail apod.)

Rodič nerespektuje krizová opatření

přidáno: 24. 3. 2020 1:04, autor: Oldřich Navrátil

Domluvila jsem se s otcem, dávám mu dítě, ale on či jeho matka nerespektují zákazy a omezení (nedávají roušku, nemyjí ruce, stýkají se s jiným apod.). Bojím se, že se syn nakazí. Co mám dělat? Mám přestat dítě dávat otci?

Po právní stránce je odpověď jasná, ale zkuste promluvit s druhým rodičem a pokusit se domluvit změnu frekvence nebo pravidel styku na přechodné období (po dobu nouzového stavu). Nabídněte kompromis, případně možnost „dorovnání“ styku s dítětem. Neříkejte „Já ti nedůvěřuji, jsi nezodpovědný…“ Buďte smířliví: „Je to pro všechny nečekaná a náročná situace, mám obavy a potřebuji se s tebou domluvit, jak to nejlépe společně zvládnout. Navrhuji…“ Na domluvu se předem nachystejte, můžete se připravit i písemně a pokuste se mít emoce pod kontrolou. Mluvte klidně, pomalu a nespěchejte. Druhý rodič nemusí být na vaše návrhy připraven a potřebuje chvilku, aby svoji odpověď promyslel – spěch vede k ukvapeným závěrům. A pokud možno dohodu dojednávejte osobně.

Je přirozené, že cítíte strach a stres. Tyto pocity jsou adekvátní pro prožívání v krizových situacích. Je dobré si tyto pocity uvědomit a hledat možnosti pro jejich snížení či vyvažování. V takovém stavu také nedoporučuji se rychle rozhodovat o důležitých aspektech života.

V každém konfliktu je několik možností:
- vysvětlovat, argumentovat, hledat neúnavně dohodu
- nechat to být a vzít to jako danost - skousnout stav věcí a přizpůsobit se
- odejít z konfliktu či přenést ho jinam (na úřady...)

Komunikace s druhými má rovinu sociální a psychologickou.
Sociálně - můžete zapojit úřady, sociálku, právníky, soudy - nebo tím
alespoň argumentovat.
Psychologicky - jde o dohodu - tzn. trpělivě a opakovaně na věcné úrovni
vysvětlovat nebezpečí a pokusit se dohodnout jasná pravidla 

Nový příspěvek

Soudní lhůty v době krize

přidáno: 24. 3. 2020 0:59, autor: Oldřich Navrátil

Unie rodinných advokátů podporuje návrh skupiny soudců, kteří se obrátili na Ministerstvo spravedlnosti s žádostí, aby vláda na dobu nouzového stavu zmrazila všechny soudní lhůty. Pokud děti nechodí do školy a obchody jsou zavřené, pak by i ani 
soudní lhůty neměly plynout.

1-10 of 69