Mezigenerační spory a jak je řešit

Nejhorší spory jsou spory v rodině, protože jsou plny emocí a vztahů. Na tom se shodli účastníci konference, kterou v úterý 14. května 2024 pořádala v Praze Unie rodinných advokátů za podpory České advokátní komory a ve spolupořadatelství se společnostmi Epravo.cz a Roybilling. Konference se zúčastnilo sedmdesát advokátů, soudců a dalších odborníků, kteří se věnují právu rodiny.

Konferenci moderovala a svým vystoupením zahájila senátorka a prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová, která hovořila o pnutí mezi generacemi. „Mladí vždycky chtěli žít posvém a nechtěli přejímat ctnosti, které se osvědčily do té doby,“ řekla Daniela Kovářová. „Dnes ale poprvé usiluje mladá generace nejen o svobodu pro své životy, ale touží přetvořit životy svých rodičů a prarodičů, touží je přesvědčit o své pravdě a o svém směřování, nebo je silou donutit k respektování nových pravd a převychovat.“

Poté vystoupil ústavní soudce JUDr. David Uhlíř, který seznámil přítomné s pohledem Ústavního soudu na vyživovací povinnost rodičů k dospělým dětem. Vysvětlil také, že názor dítěte nelze opomíjet ani při rozhodování o předběžném opatření. Následovala místopředsedkyně ČAK JUDr. Monika Novotná, která hovořila o vrácení daru a o odlišnostech mezi odvoláním daru pro nouzi a odvoláním daru pro nevděk. Citovala také nejdůležitější judikaturu, z níž vyplynulo, že soud by měl podrobněji vysvětlovat, proč se rozhodl vyhovět či nevyhovět návrhu, a také že nevděčných dětí je patrně víc než nuzných rodičů, protože judikatura k problematice odvolání daru pro nouzi se je velmi sporadická.

Dalším vystupujícím byl člen představenstva ČAK a prezident Unie obhájců JUDr. Tomáš Sokol, který si pro své vystoupení vybral konflikty a spory v rodině. Zahájil svůj přednes konstatováním, že popis prvního sporu v rodině najdeme v Bibli, podle níž Kain zabil svého bratra proto, že Ábelovy skutky byly zlé, zatímco Kainovy skutky byly spravedlivé. Dr. Sokol se dále zabýval neexistencí právní definice rodiny a tím, jak rodinu pojímají a chápou různé české prameny práva.

Druhou část konference po přestávce zahájila psycholožka Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D., příspěvkem nazvaným Mezigenerační solidarita 50+: luxus pro bohaté (duchem). Vysvětlila, že rodiče svým příkladem a jednáním k prarodičům ukazují dětem, jak se posléze děti budou chovat k rodičům. Potvrdila tak přesvědčení o tom, že děti se spíše než poučováním učí nápodobou a že dospělého člověka nelze jednoduše převychovat, pokud o to sám neusiluje. „Nelíbí se ti něco na dospělém?“ položila dr. Leix řečnickou otázku. „Pak je nejjednodušší, změníš-li sebe.“ Zmínila se také o problematickém věku dospívání a zdůraznila, že dětské pochybnosti o světě, o identitě nebo o pohlaví jsou pro jistý věk typické a normální a není třeba se těmito pochybnostmi a nejistotami zaobírat ani je zvenčí ovlivňovat. Na její vystoupení navázal viceprezident Unie rodinných advokátů Mgr. Kryštof Janek, který hovořil o tom, za jakých podmínek je možné dostat z bytu nezdárného potomka. Na soudní judikatuře osvětlil, že žaloba na vyklizení bude mít naději na úspěch jen tehdy, pokud se potomek chová nemorálně, ubližuje spolubydlícím, nepomáhá a nepřispívá na bydlení, resp. domácnost rodičů jen zneužívá. Dalším vystupujícím byla vysokoškolská pedagožka z Právnické fakulty UP v Olomouci JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., která hovořila o procesních souvislostech mezigeneračních sporů a za nejhorší právní institut označila podílové spoluvlastnictví mezi sourozenci. Po ní následovala plzeňská advokátka JUDr. Julie Šindelářová s praktickým příspěvkem zaměřeným na darování nemovitosti rodičů dětem. Doporučila využívat při darování smlouvu o zřízení zákazu zcizení a zatížení a podpořila využívání institutu darování pro případ smrti, jehož důsledkem je přechod vlastnictví mimo režim řízení o projednání pozůstalosti, pokud je darování vyznačeno v katastru nemovitostí.

Posledním vystupujícím ve druhém bloku byla brněnská advokátka a mediátorka JUDr. Martina Ďurďovič, která hovořila o mediaci mezi dospělými členy rodiny. Doporučila využívat mediaci ve všech soudních sporech a předem podrobně klienty informovat o tom, jak dlouhý je průměrný soudní spor a kolik za něj klienti zaplatí. Popsala také praktické zkušenosti mediátorky s neakceptovatelnými požadavky klientů, které však lze pomocí mediace přetvořit ve funkční dohodu se spokojeností na obou stranách.

Po obědě zahájila odpolední blok daňová poradkyně a členka Unie rodinných advokátů Ing. Veronika Mindlová, která vysvětlila, jak rodinné vztahy ovlivňují pracovní a daňovou problematiku. Zajímavým vystoupením byla na ni navazující problematika mezigenerační solidarity v asistované reprodukci, kterou představila přední odbornice na tuto problematiku psycholožka z Jihočeské univerzity PhDr. Hana Konečná. Ve svém vystoupení varovala před liberalizací náhradního mateřství, v němž už dávno nejde o příbuzenský altruismus, ale o obchod s genetickým materiálem pro osoby mimo biologické limity rodičovství ze zahraničí. Dodala, že v důsledku pokroku v reprodukční medicíně se dnes dárcovství stává dobře placenou profesí, anonymita dárců však naráží na právo dítěte znát své rodiče. Pokud se Česká republika těmto tendencím nepostaví, pak nás čeká odlišná tvorba rodin pomocí asistované reprodukce a mnohorodičovství, což přinese zatím netušené problémy nejen rodinnému právu. Poslední vystupující byla emeritní ústavní soudkyně JUDr. Vlasta Formánková, která shrnula posluchačům judikaturu Ústavního soudu, řešící oblast ochrany soukromého života a rodiny. „Ze všech soudních sporů jsou nejvíc vyčerpávající právě rodinné a mezigenerační spory,“ vyslovila svou zkušenost tato celoživotní soudkyně.

Ze všech vystoupení přednesených na konferenci bude zpracován elektronický i tištěný sborník a v diskusích týkajících se práva rodiny a mezigeneračních vztahů má Unie rodinných advokátů v úmyslu nadále pokračovat. Na konferenci byl představen druhý doplněk sborníku Judikatury práva rodiny, který vydala URA ve spolupráci se Stálou konferencí českého práva (sborník je možno si objednat například zde). Po skončení konference pak na témže místě, v hotelu Grandior Hotel Prague proběhla členská schůze Unie rodinných advokátů. Bližší podrobnosti o činnosti unie a podmínky členství najdou zájemci zde.

                              

16. 5. 2024

Pozvánka na členskou schůzi URA

Vážení kolegové,

zveme vás na členskou schůzi Unie rodinných advokátů, která proběhne v úterý 14. května 2024 od 15,30 hodin v pražském hotelu Grandior hotel Prague. Na členskou schůzi není třeba se přihlašovat ani omlouvat. Členové URA na členské schůzi obdrží letošní sborník Judikatury práva rodiny III. Kdo se nebude moci členské schůze osobně dostavit, tomu sborník zašleme na adresu uvedenou v naší databázi. Můžete však také požádat jiného člena, aby pro vás sborník na členské schůzi vyzvedl.

Daniela Kovářová, prezidentka URA

6. 4. 2024

Konference Mezigenerační spory

Zveme vás na 6. ročník naší tradiční konference Rodina v právu a bezpráví, letos s podtitulem Mezigenerační spory, která proběhne v Praze v úterý 14. května 2024. Vystoupí mj. ústavní soudce David Uhlíř, místopředsedkyně ČAK Monika Novotná nebo psycholožka Alicja Leix. Program a přihlášení zde: 

15. 3. 2024

zjistit více...
Poplatky za členství v URA za rok 2024

Do konce února by všichni členové měli uhradit členské příspěvky za členství v Unii rodinných advokátů. Jak rozhodla členská schůze konaná dne 30. 5. 2023, s účinností od letošního roku činí členské poplatky 3500 Kč pro řádné členy (aktivní advokáty) a 2500 Kč pro oborové členy. Platby posílejte bezhotovostním převodem na účet unie č. 115-5911970297/0100. Jako variabilní symbol použijte rok, za který platíte (2024), a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. Členství je vázáno na zaplacení členského poplatku, proto žádáme o úhradu příspěvku co nejdříve. Součástí zaplaceného poplatku je i oprávnění k používání loga URA, nezbytností je ovšem licenční smlouva. V této věci se obracejte na JUDr. Janu Ďuricovou (jana.durika@seznam.cz).

3. 1. 2024

Stanovisko URA č. 20/2023 k uplácení dětí

Unie rodinných advokátů důrazně odsuzuje kupování si přízně dětí, s nímž se setkává u rodičů, kteří bojují o péči o dítě. Kupování si přízně dítěte rodičem má devastující vliv na jeho vývoj sociální i mravní. Efekty pocítí dlouhodobě nejen dítě samotné, ale i celá společnost. Uplácení dětí má také ničivé dopady na psychický stav druhého rodiče, který je posléze velmi často ztratí právě proto, že má zájem své dítě vychovávat, namísto aby si je kupoval.

Dítě je v důsledku chybějících životních zkušeností, kvůli nevytrénované sebekázni a celkové nezralosti sociální i mravní náchylné k tomu být manipulováno a není schopno si uvědomit dlouhodobé následky svých dnešních rozhodnutí. Z výše uvedených důvodů nesmí participace dítěte znamenat prosté přebírání jeho přání, neboť dítě si takřka vždy vybere toho z rodičů, který ho méně úkoluje.

Advokáti mají na své klienty velký vliv a mohou do značné míry korigovat jejich postoje. Mají prosazovat postupy, které jsou dítěti prospěšné, tím spíše, že Úmluva o právech dítěte a zájem nezletilých dětí jsou normy vyšší právní síly před zákonem o advokacii.

Dne 23. listopadu 2023

25. 11. 2023

Zápis z členské schůze URA ze dne 30. května 2023

Přítomno: 60 členů URA (viz prezenční listina)

Místo konání: Hotel Grandior Hotel Prague, Praha, Na Poříčí 42

1.       1. Zahájení, informace o činnosti URA v roce 2022, informace o hospodářské činnosti URA v roce 2022, návrh plánu činnosti URA v roce 2023, návrh hospodaření spolku v roce 2023.

2.       2. Křest publikace Judikatura práva rodiny 2: přítomní členové pokřtili publikaci, kterou pro unii vydala Stálá konference českého práva. Publikaci zdarma obdrží všichni členové URA a je také určena do volného prodeje. 

3.       3. Blahopřání zakládající člence URA JUDr. Marii Cilínkové ke kulatému životnímu jubileu. 

4.       4. Diskuse: Do diskuse se zapojilo 10 členů URA. Debatovali o návrzích změn v oblasti domácího násilí, o ochranné známce a logu URA a o členských poplatcích. V diskusi padl návrh zvýšit členské poplatky o 500 Kč počínaje rokem 2024. Tento návrh členská schůze schválila.

5.       5. Schválení usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti URA za rok 2022; zprávu o hospodaření URA za rok 2022; plán činnosti URA na rok 2023, rozpočet URA na rok 2023 a zvýšení členských příspěvků pro řádné i oborové členy o 500 počínaje rokem 2024.

6.       6. Zakončení oficiální části schůze.

 

Členská schůze se konala od 15,30 do 16,30 hodin.

Moderovala: D. Kovářová

Zapsala: E. Vaňková

5. 6. 2023

Stanovisko č. 19 ze dne 30. 5. 2023 k patchworkovým rodinám

1.      Nejlepší rodinou je úplná rodina. Navzdory tomu je dnes nejběžnějším typem rodiny rodina patchworková. Proto je třeba, aby se rodinní odborníci těmi rodinami zabývali, vzdělávali se a znali trendy a kritická místa, aby dokázali svým klientům a jejich dětem pomoci.

Vzhledem k tomu, že většina dětí žije dnes v patchworkových rodinách, podporuje URA kultivaci vztahů, což mají podporovat i rodinní odborníci napříč profesemi. Při střetu přání klienta a zájmu nezletilého dítěte má rodinný advokát upřednostnit nezletilé dítě, které se nemůže bránit, a to s odvoláním na Úmluvu o právech dítěte jako předpisu vyšší právní síly, než je zákon o advokacii.

30. 5. 2023

Členská schůze Unie rodinných advokátů

Vážení kolegové,

zveme vás na členskou schůzi Unie rodinných advokátů, která se uskuteční v úterý 30. května 2023 od 15,30 hodin v Praze 1 v hotelu Grandior Hotel Prague, Na poříčí 42. Na členskou schůzi není třeba se registrovat ani omlouvat. U prezence obdrží všichni členové naší unie sborník Judikatura práva rodiny II., který vychází v těchto dnech. Nemůžete-li moci přijít, můžete pověřit jiného člena URA, aby vám sborník vyzvedl. Členům URA, kteří se nedostaví na členskou schůzi, rozešleme sborník poštou. Na místě budou k dispozici šátky a brože pro členy, kteří je ještě nemají.

7. 4. 2023

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 18/2023 k rodině:

1.     Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 18/2023 k rodině:

Unie rodinných advokátů vydává u příležitosti 5. roku svého vzniku toto stanovisko k rodině: „Rodina má zásadní význam pro děti i jejich další vývoj, bez ohledu na formu, velikost, typ, hodnotovou, náboženskou, sexuální či jinou orientaci. Funkční rodinné zázemí poskytuje nejen nezletilým dětem, ale i dospělým příslušníkům pomoc, podporu, spolupráci, pochopení a lásku, což vše je zásadní pro zvládání krizí každodenního života. Krizím jednotlivců i společnosti nelze povětšinou předejít, nicméně poslední měsíce a roky jasně ukázaly, že funkční rodiny dokázaly minimalizovat dopady krizí a svým členům pomohly a pomáhají překonat těžkosti a dopady ekonomického, psychického i zdravotního charakteru. Moudrý stát podniká takové kroky, které rodinu nerozvracejí, naopak její soudržnost a stálost podporují.“

1. 2. 2023

Členské příspěvky v Unii rodinných advokátů za rok 2023

Členské příspěvky v Unii rodinných advokátů za rok 2023

Členské příspěvky za členství v Unii rodinných advokátů pro rok 2023 se hradí bezhotovostním převodem na účet unie č. 115-5911970297/0100, popř. je lze složit v hotovosti v kterékoliv pobočce Komerční banky přímo na účet nebo zasláním složenky na poště.  Jako variabilní symbol použijte rok, za který platíte (2023), a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. Výše členských příspěvků činí 3000 Kč pro řádné členy (aktivní advokáty) a 2000 Kč pro oborové členy. Splatnost příspěvku je do 28. února 2023, řádné členství je však vázáno na zaplacení členského poplatku za příslušný rok, proto žádáme o úhradu příspěvku co nejdříve.

20. 1. 2023

Klidné rodinné vztahy

Unie rodinných advokátů přeje svým členům, klientům, spolupracovníkům i rodinám klidné svátky a co nejméně sporů v roce 2023!

23. 12. 2022

Edukace rodičů III - domácí násilí

Unie rodinných advokátů zve odbornou i širokou veřejnost na workshop Edukace rodičů, který spolupořádá v úterý 6. prosince 2022 od 9 do 13 hod. Zájemci o účast a zaslání přihlášky nechť kontaktují dr. Evu Vaňkovou (eva.vankova@akvankova.cz)

III. díl

Miluji Tě „po svém“

úterý 6.12. 2022

9 – 13 hod.

Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1

(metro B Náměstí Republiky, tram. 26, 15)

Asymetrické partnerské vztahy včetně různých forem domácího násilí. Manipulace v partnerských vztazích, mechanismy rozvíjení toxického vztahu. Jak rozpoznat domácí násilí, jaké možnosti má advokát nebo mediátor? Co poradit klientům a jak ochránit sebe i své blízké? Jak pracovat s těmito prvky v rodičovském konfliktu?

Workshop se tentokrát zaměří na příběhy domácího násilí a možnosti odborné pomoci v rámci interdisciplinární spolupráce.

Lektorky: JUDr. Monika Selvičková

JUDr. Eva Vaňková, Ph.D. a všichni zúčastnění 

Cena: 600 Kč (450 Kč pro členy URA) zahrnuje pronájem místnosti a drobné občerstvení

Úhradu proveďte na č.ú. 2104195462/2700, do poznámky příjmení účastníka.

Přihlášky zašlete do 2.12.2022 na adresu: info@esi-cz.eu

Dotazy a více informací na tel. 723 810 825

12. 11. 2022

Edukace rodičů II - výživné

Unie rodinných advokátů zve odbornou i širokou veřejnost na workshop Edukace rodičů, který spolupořádá v úterý 8. listopadu 2022 od 9 do 13 hod. Zájemci o účast a zaslání přihlášky nechť kontaktují dr. Evu Vaňkovou (eva.vankova@akvankova.cz)

Základy interdisciplinární spolupráce

II. díl

Edukace rodičů k nastavení výše výživného

úterý 8.11. 2022

9 – 13 hod.

Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1

(metro B Náměstí Republiky, tram. 26, 15)

Jakou formou a v jakém rozsahu lze poskytovat poradenství klientovi při zastupování v rámci opatrovnického řízení ve věci úpravy poměrů dětí a nezletilých po rozvodu?

Workshop se tentokrát zaměří na finanční otázky – výše výživného, příprava podkladů pro jednání, uplatnění daňových zvýhodnění na vyživované děti a slevy za umístění dítěte („školkovné“) v reakci na aktuální judikaturu.

Představí možnosti, jak v praxi aplikovat principy vycházející z odborných rodinně-právních sympozií a také možnosti i limity zapojení advokátů do interdisciplinární spolupráce (cochemská praxe, collaborative law, collaborative practice).

Lektorky: Ing. Veronika Mindlová

JUDr. Eva Vaňková, Ph.D. a všichni zúčastnění 

Cena: 600 Kč (450 Kč pro členy URA) zahrnuje pronájem místnosti a drobné občerstvení

Úhradu proveďte na č.ú. 2104195462/2700, do poznámky příjmení účastníka.

Přihlášky zašlete do 4.11.2022 na adresu: info@esi-cz.eu

Dotazy a více informací na tel. 723 810 825

1. 11. 2022

Workshop Edukace rodičů

Unie rodinných advokátů zve odbornou i širokou veřejnost na workshop Edukace rodičů, který spolupořádá v úterý 4. října 2022 od 9 do 13 hod. Zájemci o účast a zaslání přihlášky nechť kontaktují dr. Evu Vaňkovou (eva.vankova@akvankova.cz)

Základy interdisciplinární spolupráce

I. díl

Edukace rodičů jako součást odborného právního poradenství

úterý 4. 10. 2022

 9 – 13 hod.

Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1

(metro B Náměstí Republiky, tram. 26, 15)

Jakou formou a v jakém rozsahu lze poskytovat poradenství klientovi při zastupování v rámci opatrovnického řízení ve věci úpravy poměrů dětí a nezletilých po rozvodu?

Workshop nabídne podrobný obsah a rozsah témat, o kterých je dobré s klientem mluvit.

Představí možnosti, jak v praxi aplikovat principy vycházející z odborných rodinně-právních sympozií a také možnosti i limity zapojení advokátů do interdisciplinární spolupráce (cochemská praxe, collaborative law, collaborative practice).

Lektorky: Dipl.-Übers. Markéta Nováková,

     Mgr. Pavla Poláková,

     JUDr. Eva Vaňková, Ph.D. a všichni zúčastnění ☺

Cena: 600 Kč (450 Kč pro členy URA) zahrnuje pronájem místnosti a drobné občerstvení

Úhradu proveďte na č.ú. 2104195462/2700, do poznámky příjmení účastníka

Přihlášky zašlete do 27. 9. na adresu: info@esi-cz.eu

Dotazy a více informací na tel. 723 810 825

2. 8. 2022

Konference o výživném

IV. ročník konference URA Rodina v právu a bezpráví, která se konala 11. 5. 2022, se věnoval výživnému. O čem jsme tam diskutovali, si můžete přečíst zde:

18. 5. 2022

zjistit více...
Zápis z členské schůze Unie rodinných advokátů konané dne 11. května 2022 v Praze

Přítomno: 65 členů URA (viz prezenční listina)

Místo konání: Hotel Grandior Hotel Prague, Praha, Na Poříčí 42

1.       Zahájení, informace o činnosti URA v roce 2021, informace o hospodářské činnosti URA v roce 2021, návrh plánu činnosti URA v roce 2022, návrh hospodaření spolku v roce 2022.

2.       Křest publikace Judikatura práva rodiny: přítomní členové pokřtili publikaci, kterou pro unii vydala Stálá konference českého práva. Publikaci zdarma obdrží všichni členové URA a je také určena do volného prodeje.

3.       Diskuse: Do diskuse se zapojilo 10 členů URA. Debatovali o potřebě vzdělávání v oblasti vývojové psychologie a komunikace s dětmi, o oznamování sexuálního obtěžování, o právní úpravě darování orgánů a tkání a o zavádění Cochemské praxe u jednotlivých soudů.

4.       Schválení usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti URA za rok 2021; zprávu o hospodaření URA za rok 2021; plán činnosti URA na rok 2022 a rozpočet URA na rok 2022.

5.       Zakončení oficiální části schůze. 

Členská schůze se konala od 15,30 do 16,45 hodin.

Zapsala: E. Vaňková

16. 5. 2022

Judikatura práva rodiny

Unie rodinných advokátů ve spolupráci se Stálou konferencí českého práva vydává v těchto dnech publikaci Judikatura práva rodiny, jejímiž autory jsou JUDr. Daniela Kovářová a JUDr. Karel Havlíček. Publikaci obdrží všichni členové unie, nečlenové a široká veřejnost si ji mohou zakoupit u všech slušných knihkupců a objednat například zde:

11. 5. 2022

zjistit více...
Charta UIA k přístupu ke spravedlnosti pro ženy

URA obecně podporuje všechny kroky, které přispějí ke zmírnění násilí vůči ženám, nicméně oběťmi bývají i muži i další skupiny obyvatel (děti, senioři apod.). URA se proto přikládání k tomu, aby veškeré kroky, podpory, nástroje a instrumenty dopadaly na všechny dotčené skupiny obyvatel a aby z nich nebyly vyjímány jen některé a tyto upřednostňovány. Ratifikaci zmíněné úmluvy považuje unie s ohledem na znění českého práva za nadbytečnou.

27. 4. 2022

Osvědčení o dalším vzdělávání získali i členové URA

Unie rodinných advokátů byla dnešního dne hojně zastoupena na slavnostním aktu předání osvědčení o dalším vzdělávání advokátů. Zprávu z této akce přinesl Advokátní deník a lze ji najít zde:

25. 4. 2022

zjistit více...
Pozvánka na členskou schůzi

Zveme členy Unie rodinných advokátů na členskou schůzi naší unie, která proběhne ve středu 11. května 2022 od 15,30 hodin v hotelu Grandior Hotel Prague v Praze 1, Na Poříčí 1052/42.

Program členské schůze:

15,00 – 15,30 hodin   prezence, příchod členů, welcome drink (pro každého člena je připraven dárek – knížka Judikatura práva rodiny)

15,30 – 16,30 hodin   oficiální část včetně diskuse a křtu knihy Judikatura práva rodiny

16,30 – 18,00 hod      neformální diskuse a raut

Potvrzovat účast ani omlouvat se není třeba. Chcete-li nám pomoci přesněji odhadnout počet přítomných, pište svá potvrzení účasti či omluvy na mail: julie.sindelarova@email.cz. Uvítáme také podněty k diskusi či návrhy a připomínky k činnosti URA.

Těšíme se na vás.

Prezidium URA

5. 4. 2022

Děti z Ukrajiny

Ukrajinské děti  bez doprovodu ohroženy únosy – v celé EU je dostupná linka pomoci dětem ohroženým únosem 116000

V Evropě se v současnost nachází odhadem 3 500 000 migrantů z Ukrajiny, z tohoto počtu je zhruba  polovina dětí. Mnohé s nich přicházejí bez doprovodu nejbližších příbuzných nebo byly od nich na čas odděleny, osiřely.

Dne 23. 3. 2022 Evropská komise vydala Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské Radě, Radě, Evropskému hospodářskému výboru a výboru regionů. Toto sdělení obsahuje bod 2 týkající se Zvláštní ochrany dětí v současné situaci. Národní koordinátoři v rámci evropské záruky pro děti nezávisle na tomto konkrétním problému pracují na plánech se zaměřením na dětí z prostředí migrantů, avšak současná situace je mimořádně akutní. Dne 31. 3. 2022 má být spuštěna síť EU pro práva dětí. Při naší práci je na místě obzvláštní ostražitost vůči rizikům únosů dětí a obchodování s nimi. Sdělení klade důraz na upozorňování na telefonní linku 116000 fungující v celé EU, kam je možné  jednotlivé případy hlásit, reps. Nalézt. Rovněž lze nalézt na https://missingchildreneurope.eu/ukraine/. Je funkční i linka bezpečí, přímé psychologické pomoci dětem, mladistvým a studujícím do 26 let  na čísle 116111.

Obsah celého  Sdělení Komise naleznete na www.eur-lex.europa.eu pod číslem dokumentu 52022DC0131.

30. 3. 2022

Konference Rodina v právu a bezpráví

Zveme své členy i jiné zájemce na IV. ročník konference Rodina v právu a bezpráví -  výživné ve středu 11. května 2022 v hotelu Grandior Hotel Prague v Praze, Na Poříčí 42. Konference se můžete zúčastnit prezenčně i online. Po skončení konference proběhne členská schůze naší unie.

11. 3. 2022

zjistit více...
Kredity pro DVA

Unie rodinných advokátů vystavuje a vydává účastníkům vzdělávacích akcí po jejich absolvování vždy papírové osvědčení (u online akcí je rozesíláme mailem), které pak každý advokát individuálně předkládá Komoře, čímž osvědčuje účast na akci. Výjimkou je každoroční konference Rodina v právu a bezpráví, kterou technicky zajišťuje epravo.cz (ta pak účastníkům zasílá mailem osvědčení o účasti). Kontakt miroslav.chochola@epravogroup.com.

URA může svým členům zaslat potvrzení o účasti na vzdělávací akci pořádané URA znovu, pokud žadatel uvede konkrétní termín a název akce. Doporučujeme žadatelům obrnit se trpělivostí, protože URA nemá administrativní aparát, který by byl schopen žádost vyřídit obratem. Upozorňujeme také na to, že s největší pravděpodobní nebude ČAK uznávat do projektu DVA kredity za oblast vztahů, emocí a párové terapie.

Vzdělávací akce uspořádané URA v posledních třech letech:

Vzdělávací aktivity URA v roce 2019

 

1. února 2019: workshop Frustrace a stereotypy

26. února 2019: workshop Trestné činy v rodině

14. března 2019: konference Rodina v právu a bezpráví

27. –29. března 2019: výjezdní zasedání Ratibořice

21. –23. srpna 2019: výjezdní zasedání Ratibořice

4. září 2019 (s ČAK): sympozium Nezletilé dítě (30 let Úmluvy o právech dítěte)

4. října 2019: workshop Advokátní vyjednávání

13. prosince: workshop Advokátní supervize

 

 

Vzdělávací aktivity URA v roce 2020

 

9. ledna seminář (s ČAK) Dítě v rozvodovém řízení

31. ledna Den otevřených dveří UMPOD

5. února workshop Advokátní vyjednávání

7. února workshop Emoce a jejich řešení v advokátní praxi I.

28. února workshop Asertivita I.

4. března konference Rodina v právu a bezpráví

2. dubna workshop Advokátní supervize

23. dubna webinář Transakční analýza v advokátní praxi I.

29. května workshop Emoce a jejich řešení v advokátní praxi II.

17. července workshop Transakční analýza v advokátní praxi II.

20. srpna seminář (s ČAK) Vnitrostátní únosy nezletilých dětí

26. až 28. srpna Výjezdní zasedání Ratibořie

4. září workshop Asertivita II.

24. září sympozium (s ČAK) Vyživovací povinnost

2. října workshop Advokátní supervize II.

20. listopadu workshop Krizová komunikace

 

Vzdělávací aktivity URA v roce 2021

 

8. ledna webinář Asertivita III.

4. února webinář (s ČAK) Domácí násilí

11. února webinář (s ČAK) Vnitrostátní únosy nezletilých dětí

5. března webinář Chyby párového soužití

7. února workshop Emoce a jejich řešení v advokátní praxi

11. března e-konference Rodina v právu a bezpráví

28. až 30. dubna Nevěra v advokátní praxi (výjezdní zasedání)

28. května webinář Účetní a daňové podklady v opatrovnické agendě

10. června webinář (s ČAK) Domácí násilí

15. července workshop (s ČAK) Advokátní psychohygiena

19.- 20. srpna workshop Autogenní trénink (výjezdní zasedání)

14. října webinář (s ČAK, VOP a SROS) Lidé s postižením

26. října webinář (s ČAK, VOP a SROS) Zastupování nezletilého dítěte

3. prosince workshop Chyby párového soužití 2

 


11. 3. 2022

Kapesní rady pro akutní válečnou a jinou krizi

Děsí vás světové dění? Buší vám srdce? Bojíte se budoucnosti? Ztrácíte jistotu a pocit, že máte život ve svých rukou? Nejste sami! Vaše pocity jsou v dnešní době pochopitelné. Můžete vyzkoušet některou z našich vlídných rad a doporučení. Je-li vám některá aktivita odporná, přeskočte ji. Vyzkoušejte jednu, dvě nebo postupně všechny:
1. Vypněte televizi, počítače, mobilní telefony, rádio. Přestaňte sledovat válečné zprávy.
2. Zavřete oči a zhluboka dýchejte. 20x se pomalu nadechněte a vydechněte.
3. Běžte se ven projít – se psem, s dětmi či sami, do lesa, do parku, kolem bloku.
4. Čichejte k věcem – k hlíně, ke koření, k ovoci, k pečivu, k vypranému prádlu, ke květině, ke kůře stromu! Pomalu a dlouze přitom dýchejte.
5. Pohlaďte kočku, psa, dítě, samet, vlněný svetr, korálky, hřebíky... Zavřete oči a vnímejte v prstech strukturu věci, vlasu, kůže, předmětu, materiálu.
6. Uvařte si čaj, nalijte si do sklenice vodu s citrónem a pomalu pijte. Vychutnávejte si každý doušek. Vnímejte, jak tekutina cestuje vaším tělem.
7. Vrhněte se na ruční práce: ukliďte byt, zameťte verandu, upečte koláč, nasekejte dřevo, vyvrtejte díru, háčkujte, drhejte, pleťte, přibijte hřebík, poražte strom.
8. Sportujte – jděte si zaběhat, zacvičit, zatančit, udělejte 50 dřepů nebo 20 sklapovaček, ujeďte na kole 20 kilometrů, běžte si zaplavat. Zatancujte si sami.
9. Pusťte si svou oblíbenou skupinu nebo zpěváka a hlasitě zpívejte s nimi.
10. Jděte do kina, do divadla, na koncert, pusťte si romantický nebo akční film, pohádku, detektivku nebo krimipříběh s dobrým koncem.

Bonus navíc: Nemůžete usnout? Uvařte si bylinkový čaj, vypijte ho v klidu, vyvětrejte ložnici, zhasněte, ležte v klidu a jen odpočívejte. Tělo odpočinek uvítá, i když budete vzhůru.

Cokoliv z výše uvedeného opakujte podle potřeby. Opakujte vše, co vám pomáhá.

Potřebujete si s někým popovídat? Zkuste třeba tady:
Linka psychologické pomoci tel. 116 123 (nepřetržitě)
Pražská linka důvěry: tel. 222 580 697 (nepřetržitě)
Krizové centrum Riaps: tel. 222 586 768 (nepřetržitě)
Máte děti? Nevíte, jak s nimi mluvit o válce? Zde odkaz na leták Linky bezpečí:
Rodičovská linka: tel. 602 021 021, mail: pomoc@rodicovskalinka, https://rodicovskalinka.cz/
Jste děti nebo mládež do 26 let? Linka bezpečí: 116 111 (zdarma a nepřetržitě)
Jste cizinci?
Terapie (nově možnost i pro lidi zasažené válkou): https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina
Psychologická pomoc Ukrajině (seznam jazykově vybavených psychologů): https://www.cpng.cz/l/psychologicka-pomoc-ukrajine/
Informace o ubytování uprchlíků a jak na to: https://uprchlici-vitejte.cz/
Nevíte, jak mluvit s dětmi a se žáky? https://www.jsns.cz/valka-na-ukrajine?

Krizovou pomoc poskytují i někteří rodinní advokáti. Kontakt na členy naší unie najdete zde: https://www.uracr.cz/cs/seznam-clenu
Jste advokát a chcete se zapojit? Tak třeba tady: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=25507
Nemusíte být s krizí sami! Jsme tu pro vás! Od toho jsme tady ?

3. 3. 2022

Akutní krizová pomoc

Aktuální politická situace přináší řadu krizí. Nezůstávejte s nimi sami. Jsme tu pro vás. 

1. Linka psychologické pomoci tel. 116 123 (nepřetržitě)
2. Pražská linka důvěry: tel. 222 580 697 (nepřetržitě)
3. Krizové centrum Riaps: tel. 222 586 768 (nepřetržitě)
4. Linka bezpečí pro děti a mládež do 26 let: tel. 116 111 (zdarma a nepřetržitě)
5. Rodičovská linka: tel. 602 021 021, mail: pomoc@rodicovskalinka, www.rodicovksalinka.cz
6. Bílý kruh bezpečí - pomoc obětem kriminality a domácího násilí): tel. 116 006 (nepřetržitě)
7. Dona linka - pomoc obětem domácího násilí: tel. 251 511 312
8. Seznam kontaktů - členů Unie rodinných advokátů:

28. 2. 2022

zjistit více...
Unie rodinných advokátů je na Wikipedii

Od dnešního dne má Unie rodinných advokátů vlastní heslo na Wikipedii.

29. 1. 2022

zjistit více...
Rodinná judikatura

Naše unie se rozhodla v letošním roce vydat pro své členy i pro veřejnost publikaci obsahující tematicky pojatou rodinnou judikaturu. Znáte-li judikáty, které by v této publikaci neměly chybět, pošlete je k našim rukám (stačí jméno soudu, den a sp. zn./čj.) nejlépe do konce ledna.

8. 1. 2022

Vstřícný rok 2022

Unie rodinných advokátů přeje svým členům, spolupracovníkům a klientům vstřícný rok  2022 plný dohod a mimosoudního řešení rodinných sporů a doufá, že všichni najdeme sílu ke společné řeči bez násilí, urážek a zloby, a zjistíme, co nás spojuje, nikoliv rozděluje.

4. 1. 2022

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 16 ze dne 15. 12. 2021 - kolizní opatrovník

1.   Kolizní opatrovník nemá být úředníkem, ale partnerem nezletilého dítěte. Jeho působení nesmí být formalitou, ale má pomoci dítěti vysvětlit mu soudní proces i jeho úlohu v řízení. Není-li dítě úplně malé, má jej opatrovník vždy kontaktovat a nejlépe v neutrálním prostředí (například školy) zjistit jeho přání. Poté by měl opatrovník o shlédnutí informovat oba rodiče a posléze sdělit výsledek soudního řízení dítěti.

17. 12. 2021

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 15/2021 ze dne 24. listopadu 2021 k očkování nezletilých dětí proti Covid-19:

a) S ohledem na celospolečenskou debatu o očkování není očkování dětí proti Covid-19 běžným léčebným zákrokem, proto se na něm rodiče dítěte musejí shodnout bez ohledu na soudní rozhodnutí o svěření dítěte nebo rodičovskou dohodu o péči o nezletilé dítě.
b) Pokud jeden rodič očkovat dítě chce a druhý nikoliv, pak je třeba se obrátit na soud, aby rodičovský spor rozhodl.
c) Jak soud rozhodne, nelze předem odhadnout, neboť očkování není povinné. Soud bude v každém jednotlivém případě posuzovat individuálně zdravotní stav dítěte, informace o vakcíně a argumenty obou rodičů.
d) Má-li rodič obavu, že druhý rodič nechá dítě naočkovat bez jeho souhlasu, lze podat návrh na vydání předběžného opatření, kterým soud zakáže druhému rodiči do skončení soudního sporu dítě naočkovat.
e) Je-li dítě schopno formulovat, pak rodiče je musejí do svého vyjednávání zahrnout a jeho názor vzít v úvahu.
f) Unie rodinných advokátů je přesvědčena, že dohoda je vždycky lepší než soud, proto v každém případě doporučuje vyjednávat.

26. 11. 2021

Koroporadna – celkové statistiky

Bezplatná Koroporadna Unie rodinných advokátů vznikla v březnu 2020 a do současné doby zodpověděla 15 000 e-mailových dotazů z rodinné problematiky a telefonicky pomohla 10.000 klientů.

Koroporadna pomáhala rodinám v konfliktních situacích vyrovnat se omezením života po dobu krizového stavu a po celou dobu probíhající pandemie. „Každá vlna byla jiná a v každém období pandemie se objevovaly jiné dotazy,“ vysvětluje prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, která vznik Koroporadny loni v březnu iniciovala. „V první vlně se na nás lidé nejčastěji obraceli kvůli péči o děti. V druhé vlně dotazy směřovaly do hygienické a zdravotní oblasti. Pak následovala problematika finanční a psychologická. A v celém letošním roce dominuje očkování. V létě si naši klienti trochu oddechli, zato v současné době se přidávají rostoucí náklady domácností a nejistota z budoucnosti.“

Jen minimum rodičů využilo pandemii pro pokračování konfliktů. Ukázalo se, že funkční rodina poskytuje v těžkých dobách záchranný kruh, nefunkční jako zátěž stahuje ke dnu,říká Kovářová a dodává. „Kde dohoda není možná, jsou naopak spory mnohem ostřejší než dřív.“

Její slova potvrzuje psycholožka Koroporadny Mgr. Kateřina Halfarová: „Spory vykazují enormní emoční a hodnotové zatížení. Takové spory vypadají neřešitelně. Lidé říkají: Nepřeju si, nechci, nikdy! Pandemie odkryla silná i slabá místa, emocí je mnohem více než dřív.“

 

Statistika Koroporadny ukazuje na následující dělení dotazů:

-          30 % péče o děti a styk s dětmi;

-          30 % testování a očkování, roušky (z toho polovina dotazů se týká dětí a školní výuky);

-          20 % výživné a jeho úprava v závislosti na poklesu příjmů rodičů;

-          10 % ošetřovné a bonusy; pracovní dotazy;

-          10 % jiné oblasti (podnikání, senioři).

Do činnosti Koroporadny se během 20 měsíců zapojilo 70 odborníků, zejména advokátů, soudců, psychologů, zdravotníků, ekonomů, terapeutů a dalších profesí. Všichni po pracovali zdarma. „Naší aktivitou jsme chtěli ukázat, že nikdo se svými problémy nemusí být sám,“ říká krizová terapeutka Mgr. Kamila Bobysudová. „Nebojte se na nás obrátit,“ dodává Kovářová. „Nejen v krizích, ale i v běžném období těm nejpotřebnějším pomáhá řada advokátů zdarma nebo skoro zadarmo. Ani ten, kdo si advokáta nemůže dovolit, nezůstane bez pomoci. Pro tyto situace je tu Česká advokátní komora s institutem bezplatné právní pomoci,“ uzavírá Kovářová.

Seznam všech advokátů, terapeutů, zdravotníků a dalších dobrovolníků uveřejňujeme zde. Děkujeme České advokátní komoře, která naše zprávy přebírala a uveřejňovala v Advokátním deníku. Děkujeme všem médiím za sdílení a šíření ověřených informací po celou dobu nouzového i pandemického stavu.

3. 11. 2021

Nové tabulky pro výpočet výživného

1.  Unie rodinných advokátů s povděkem kvituje zpracování rozsáhlého srovnávacího materiálu k problematice výživného a podporuje korigovaný návrh tabulek včetně nezabavitelné částky. Uvědomujeme si problémy související s vyměřováním výživného povinným s větším počtem vyživovaných osob, na druhé straně připomínáme, že každý rodič nese odpovědnost za děti, které svým přičiněním přivede na svět. Doporučujeme ministerstvu korigovat pouze věkové rozpětí, které neodpovídá stupňům základní školní docházky.

30. 9. 2021

zjistit více...
Zápis z členské schůze URA

Zápis z členské schůze Unie rodinných advokátů konané dne 9. září 2021 v Praze

Přítomno: 46 členů URA (viz prezenční listina) 

Místo konání: Café Adria, Národní 36, Praha


1. Zahájení, informace o činnosti URA v roce 2020, informace o hospodářské činnosti URA v roce 2020, návrh plánu činnosti URA v roce 2021, návrh hospodaření spolku v roce 2021.

2. Vystoupení hostů: Mgr. Kamila Bobysudová (psychické domácí násilí, o němž se nemluví), PhDr. Oswald Schorm (koncepty závislosti a jejich vlivy na rodinné vztahy) a Mgr. Pavel Rataj (o co jde v párové terapii).

3. Diskuse: Do diskuse se zapojilo 5 členů URA. Debatovali o využití licencí pro poskytnutí loga URA, o multioborové spolupráci, o asistované reprodukci, o příznivém dopadu členů URA v opatrovnickém řízení a o collaborative law.  

4. Schválení usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti URA za rok 2020; zprávu o hospodaření URA za rok 2020; plán činnosti URA na rok 2021 a rozpočet URA na rok 2021.

5. Zakončení oficiální části schůze.


Členská schůze se konala od 13,00 do 15,00 hodin.

Zapsala: E. Vaňková


12. 9. 2021

Členská schůze Unie rodinných advokátů

Dnešního dne se v kavárně Adria v Praze uskutečnila členská schůze Unie rodinných advokátů. Pět desítek členů při této příležitosti zhodnotilo rok minulý a letošní rok. 

9. 9. 2021

zjistit více...
Covid a právo

Unie rodinných advokátů podporuje vznik neformální skupiny odborníků Covid a právo.

Jeho jádro tvoří členové Korotýmu, kteří v nejhorších pandemických dobách poskytují bezplatnou právní pomoc potřebným a vyjadřují se k právním a pandemickým otázkám. Všem jmenovaným děkujeme za jejich bezplatnou pomoc a podporu!

doc. JUDr. Jan Brázda advokát
JUDr. Jiří Nykodým advokát
Alex Pereira asistentka
doc. JUDr. Filip Křepelka vysokoškolský pedagog
doc. JUDr. Olga Sovová advokátka
doc. PhDr. Hana Konečná psycholožka
Hana Mudrová sociální pracovnice
Ing. Aleš Boháč poradce 
Ing. Kamila Bobysudová terapeutka
Jan Kovář student
JUDr. Alexandra Mára Paurová advokátka
JUDr. Anna Márová advokátka
JUDr. Dana Musalová advokátka
JUDr. Daniela Kovářová advokátka
JUDr. Eva Vaňková advokátka
JUDr. Hana Nová emeritní soudkyně
JUDr. Irena Hladíková soudkyně
JUDr. Ivana Seifertová advokátka
JUDr. Julie Šindelářová advokátka
JUDr. Karel Havlíček právník a filozof
JUDr. Karolína Peake advokátka
JUDr. Kateřina Zagorová advokátka
JUDr. Lucie Brejchová Faridová advokátka
JUDr. Luděk Lisse advokát
JUDr. Marie Brejchová právnička
JUDr. Marta Zavadilová advokátka
JUDr. Martin Beneš soudce
JUDr. Martin Maisner advokát
JUDr. Martina Mikolajczyková advokátka
JUDr. Martina Pekárková advokátka
JUDr. Petr Novotný advokát
JUDr. Petr Toman advokát
JUDr. Tomáš Nielsen advokát
JUDr. Václav Vlk advokát
JUDr. Vladana Vališová advokátka
Ladislav Jakl analytik
Lea Polívková cvičitelka
Marek Vítek mediální poradce
Mgr. Alena Saydueva Knapová advokátka
Mgr. Alexandra Floriánová advokátka
Mgr. Aneta Srnová advokátka
Mgr. Hana Berková advokátka
Mgr. Iva Dvořáková advokátka
Mgr. Jana Sedláčková advokátka
Mgr. Karel Götz bankovní poradce
Mgr. Kateřina Halfarová psycholožka
Mgr. Kryštof Janek advokát
Mgr. Lucie Petránková advokátka
Mgr. Luděk Voigt advokát
Mgr. Martin Kopecký advokát
Mgr. Martina Brůnová advokátka
Mgr. Michaela Radoušová advokátka
Mgr. Nikola Hönigová advokátka
Mgr. Oldřich Navrátil IT
Mgr. Pavel Vízdal advokát
Mgr. Pavlína Komedová advokátka
Mgr. Petr Dušek advokát
Mgr. Veronika Rajdlová advokátka
Mgr. Veronika Sluka advokátka
Mgr. Vojtěch Sucharda advokát
Mgr. Zuzana Kudrnová advokátka
MUDr. Jaroslav Zeman lékař
MUDr. Klára Kořínková advokátka
MUDr. Veronika Matušková lékařka
PhDr. Oswald Schorm psycholog
prof. JUDr. Karel Klíma advokát a VŠ profesor
prof. MUDr. Max Kašparů lékař
Václav Fořtík analytik

Webové stránky skupiny Covid a právo jsme právě spustili a průběžně je aktualizujeme.


5. 9. 2021

zjistit více...
Poděkování členům Korotýmu

Koroporadna Unie rodinných advokátů děkuje všem členům Korotýmu za rady, doporučení konzultace a více než 10.000 zodpovězených dotazů za dobu od března 2020. Bez vás bychom to nezvládli:

doc. JUDr. Jan BrázdaAdvokátka
Alex Pereiraasistentka
doc. JUDr. Olga SovováAdvokátka
JUDr. Alexandra Mára Paurováadvokátka
JUDr. Anna Márováadvokátka
JUDr. Dana Musalováadvokátka
JUDr. Daniela Kovářováadvokátka
JUDr. Eva Vaňkováadvokátka
JUDr. Ivana Seifertováadvokátka
JUDr. Jiří NykodýmAdvokátka
JUDr. Julie Šindelářováadvokátka
JUDr. Karolína Peakeadvokátka
JUDr. Kateřina Zagorováadvokátka
JUDr. Lucie Brejchová Faridováadvokátka
JUDr. Marta Zavadilováadvokátka
JUDr. Martin Maisneradvokátka
JUDr. Martina Mikolajczykováadvokátka
Mgr. Martina Pekárkováadvokátka
JUDr. Petr Novotnýadvokátka
JUDr. Václav Vlkadvokátka
Mgr. Alena Saydueva Knapováadvokátka
Mgr. Alexandra Floriánováadvokátka
Mgr. Aneta Srnováadvokátka
Mgr. Hana Berkováadvokátka
Mgr. Iva Dvořákováadvokátka
Mgr. Jana Sedláčkováadvokátka
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplováadvokátka
Mgr. Lubor Tichýadvokátka
Mgr. Lucie Petránkováadvokátka
Mgr. Luděk Voigtadvokátka
Mgr. Martin Kopeckýadvokátka
Mgr. Martina Brůnováadvokátka
Mgr. Michaela Radoušováadvokátka
Mgr. Nikola Hönigováadvokátka
Mgr. Pavel Vízdaladvokátka
Mgr. Pavlína Komedováadvokátka
Mgr. Petr Dušekadvokátka
Mgr. Veronika Rajdlováadvokátka
Mgr. Veronika Slukaadvokátka
Mgr. Zuzana Kudrnováadvokátka
MUDr. Klára Kořínkováadvokátka
Ladislav Jaklanalytik
Václav Fořtíkanalytik
JUDr. Hana Nováasistentka soudce
Mgr. Karel Götzbankovní poradce
Lea Polívkovácvičitelka
Ing. Hana Lipovskáekonomka
Mgr. Oldřich NavrátilIT
MUDr. Jaroslav Zemanlékař
prof. MUDr. Max Kašparůlékař
MUDr. Veronika Matuškoválékařka
Marek Vítekmediální poradce
PhDr. Oswald Schormpsycholog
doc. PhDr. Hana Konečnápsycholožka
Mgr. Kateřina Halfarovápsycholožka
JUDr. Martin Benešsoudce
JUDr. Irena Hladíkovásoudkyně
Jan Kovářstudent
Ing. Kamila Bobysudováterapeutka
JUDr. Hana Novásoudkyně
Hana Mudrovásociální pracovnice
Mgr. Kryštof Janekadvokát
Ing. Aleš Boháčporadce
MUDr. Iva Beckerterapeutka
JUDr. Marie Brejchovápodnikový právník
JUDr. Karel Havlíčekprávník
JUDr. Petr Tomanadvokát
prof. JUDr. Karel Klíma, CSc.
advokát a VŠ profesor
JUDr. Luděk Liseadvokát
Mgr. Vojtěch Suchardaadvokát

9. 8. 2021

Členská schůze Unie rodinných advokátů

Unie rodinných advokátů zve své řádné i mimořádné členy na členskou schůzi, která proběhne ve čtvrtek 9. září 2021 od 13 do 15 hodin v Café Adria na rohu Národní a Jungmannovy ulice v Praze (přímo u stanice metra). Program členské schůze:

12,30 – 13,00 hodin   prezence, příchod členů, welcome drink 

13,00 – 14,30 hodin   oficiální část - seminář o rodinných vztazích (vystoupení lektorů – psychologů a terapeutů Mgr. Kamily Bobysudové, PhDr. Oswalda Schorma a Mgr. Pavla Rataje)

14,30 – 15,00 hodin   diskuse

15,00 – 17,00 hod      neformální část členské schůze

Potvrzovat účast ani omlouvat se není třeba. Chcete-li nám pomoci přesněji odhadnout počet přítomných, pište svá potvrzení účasti či omluvy na mail: julie.sindelarova@email.cz. Uvítáme také podněty k diskusi či návrhy a připomínky k činnosti URA.

7. 8. 2021

Příjemné letní dny

Unie rodinných advokátů přeje svým kolegům, spolupracovníkům i klientům příjemné léto bez rodinných problémů a těší se s vámi na setkání zase v září.  V akutních případech volejte nebo pište, jsme tu samozřejmě pro vás.

16. 7. 2021

Koroporadna pro Moravu

Unie rodinných advokátů nabízí bezplatnou právní pomoc postiženým moravským občanům (pište na koroporadna@uracr.cz) a vyzývá své členy a advokátní kolegy, aby také pomohli postiženým občanům a obcím. Příspěvek 20.000 posíláme sem:

25. 6. 2021

zjistit více...
Stanovisko č. 14/2021 k problematice zmocnění advokáta nezletilým dítětem či osobou s postižením

Advokát smí přijmout zmocnění k právnímu zastupování nebo k výkonu funkce opatrovníka od nezletilého dítěte (resp. osoby s postižením), ovšem za podmínky, že velmi pozorně vyhodnotí akutní potřebu klienta být zastoupen a potřebu ochrany jeho práv, zejména není-li zajištěna jiným způsobem, a vyhodnotí jeho názor uplatněním participačních práv. Advokát musí být ostražitý, aby nebyl zneužit, a musí citlivě zvažovat otázku odměny za poskytnutí právní pomoci s tím, že nejčastěji půjde o právní pomoc pro bono. Mladiství ve věku 15-18 let obvykle mohou advokáta zmocnit bez dalšího, u mladších dětí a osob s postižením je na advokátovi, aby vyhodnotil rozsah rozumových schopností dítěte (resp. stupeň postižení) a klientovu reálnou představu o důsledcích zmocnění či požadovaných právních kroků.

28. 5. 2021

Koroporadna končí - statistiky a zajímavosti

Bezplatná Koroporadna končí po 14 měsících svou činnost. Za tuto dobu zodpovědělo sedm desítek dobrovolníků více než 10 000 mailových a telefonických dotazů z rodinné problematiky.

Koroporadna pomáhala rodinám v konfliktních situacích vyrovnat se omezením života po dobu krizového stavu. Fungovala přesně čtrnáct měsíců. „Pandemie obecně rodiny stmelila, a to zejména ty funkční. Na Koroporadnu se obracely dvě skupiny tazatelů: do nekonfliktní skupiny patřili vyplašení lidé, kteří v průběhu jednotlivých vln potřebovali uklidnit a dostat jasné odpovědi,“ vysvětluje prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, která vznik Koroporadny loni v březnu iniciovala. „Jen minimum rodičů využilo pandemii pro pokračování konfliktů. Ukázalo se, že funkční rodina poskytuje v těžkých dobách záchranný kruh, nefunkční jako zátěž stahuje ke dnu,“ říká Kovářová.


Statistika Koroporadny ukazuje, že nejvíce dotazů směřovalo:

-       ze 40 % na děti z rozvedených rodin, styk, střídavá péče;

-       z 25 % na testování, očkování, roušky a respirátory;

-       z 20 % na ošetřovné a bonusy; pracovní dotazy;

-       a z 15 % na zrušení objednávek a vracení záloh a plateb; kompenzační bonusy a náhrada škody z nouzového stavu, podnikatelé a otevírání provozoven.

Tazatele nejčastěji zajímalo, zda má druhý rodič právo na dítě i v nouzovém stavu, jestli je očkování a testování povinné a jak se proti tomu bránit. „Zazněly však i paradoxní dotazy, zda mají lidé doma nosit roušku, zda mohou dát dětem pusu, případně, zda se mohu se nakazit od psa. Rodiče se také ptali, jak pobírat plat i ošetřovné,” doplňuje Kovářová.

Co lze očekávat nyní?

V následujících týdnech i měsících se pravděpodobně zvýší zájem o služby advokátů, terapeutů, mediátorů a psychologů. Poroste počet návrhů na rozvod a změnu stávajícího uspořádání, dojde k přeskupení majetku a hodnot. V běžné agendě očekáváme mimo jiné nárůst závětí a pořízení pro případ smrti. Lidé budou potřebovat pomoci také s posttraumatickou stresovou poruchou.

Odborníci doporučují lidem nespěchat a neukvapovat se, promyslet změny a přistupovat k nim až po několika týdnech. Je potřeba se připravit na další podobné krizové stavy, posilovat imunitu a psychickou odolnost, pečovat o vztahy a obklopit se blízkými. „V každé vlně dominují jiné problémy,“ sděluje své zkušenosti Daniela Kovářová. „V první vlně převažovaly děti, ve druhé hygiena a ošetřovné, ve třetí finance. V závěru jsme dostávali dotazy na testy a očkování a poskytovali krizovou intervenci těm, kteří už nebyli schopni omezení a život v nouzovém stavu unést.“ Terapeutka Kamila Bobysudová k tomu optimisticky dodává: „Je rozhodně skvělá zpráva, že se nám v krizi dostane pomoci od druhých lidí a pocítíme sounáležitost, což nás pozitivně ovlivňuje. Jsme tu pro vás – nebuďte sami, ozvěte se.“

Seznam všech advokátů, terapeutů, zdravotníků a dalších dobrovolníků uveřejňujeme zde. Děkujeme České advokátní komoře, která část odpovědí přebírala a uveřejňovala v Advokátním deníku. Děkujeme všem médiím za sdílení a šíření ověřených informací po celou dobu nouzového stavu.

19. 5. 2021

Dohoda rodičů o dítěti bude možná bez soudu

Odborná veřejnost včetně Unie rodinných advokátů podporuje přijetí návrhu, obsaženého v tisku č. 899/0 (novela občanského zákoníku a dalších zákonů - bližší informace zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=899&CT1=0). 

Návrh ruší povinné opatrovnické řízení před rozvodem pro rodiče, kteří jsou schopni se dohodnout a uzavřít písemnou dohodu o majetku, bydlení a dětech. Přijetím tohoto návrhu budou moci sezdaní rodiče rozhodnout bez nutnosti soudu o porozvodové péči o děti, což je zrovnoprávní s rodiči nesezdanými. 

Potvrzením multioborové shody se stalo Memorandum, které představitelé odborné veřejnosti uzavřeli dne 24. března 2021. Poslanecká sněmovna bude o návrhu jednat 24. května 2021.

Memorandum multioborové odborné veřejnosti.pdf

24. 4. 2021

Užitečné kontakty a informace

Potřebujete radu nebo informaci týkající se koronaviru? Zkuste se podívat třeba sem: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Psycho

18. 4. 2021

Nejste v tom sami!

Koroporadna Unie rodinných advokátů stále funguje. Své dotazy týkající se problematiky rodiny a plynoucí z pandemie můžete zasílat na e-mailovou adresu: koroporadna@uracr.cz.

Pro akutní případy také slouží 24 hodin denně a 7 dní v týdnu tyto telefonní linky: 

 • Linka bezpečí pro děti: 116111
 • Rodičovská linka: 606021021
 • Linka psychické pomoci: 116123

31. 3. 2021

Konference Rodina v právu a bezpráví

Ve čtvrtek 11. března 2021 proběhl III. ročník konference Rodina v právu a bezpráví, který uspořádala Unie rodinných advokátů ve spolupráci se společností Epravbo.cz a a za podpory České advokátní komory. Konference se zúčastnilo sedm desítek odborníků - advokátů, soudců, opatrovníků a dalších expertů, kteří se profesionálně zabývají rodinou. Podrobnou informaci o průběhu konference přinesl Advokátní deník: https://advokatnidenik.cz/2021/03/12/rodinna-konference-se-zamerila-na-pandemii-krize-a-nove-vyzvy-pro-pravo/

12. 3. 2021

Ani 1. březen 2021 nemění rodičovskou odpovědnost

Unie rodinných advokátů sděluje veřejnosti, že ani nová vládní omezení účinná od 1. 3. 2021 nic nemění na rodičovské odpovědnosti a péči o děti. I nadále platí soudní rozhodnutí i dohody rodičů týkající se svěření nezletilých dětí do péče rodiče (společné, střídavé nebo péče jednoho rodiče a práva na styk s ním). Doporučujeme rodičům, aby se chovali stejným způsobem, jak činili na jaře loňského roku. Toto stanovisko podporujeme následující argumentací:

1. Dítě má právo na rodinný život i za dnešních náročných podmínek a okolností, anebo právě proto, protože pandemie trvá již rok a při restriktivním výkladu by dítě po většinu tohoto času o péči druhého rodiče přišlo.

2. Stejná doporučení a zásady platily i loni na jaře v době nejpřísnějších opatření a vlastně po celou dobu pandemie.

3. Hranice mezi střídavou péčí a rozšířeným stykem je nezřetelná právně a fakticky neexistuje.

4. Nesezdaní partneři, kteří spolu dobře vycházejí, nepotřebují a nemají žádný rozsudek, jímž by střídavou péči prokazovali. Proto klientům doporučujeme, aby existenci dohody písemně stvrdili a listinu vozili s sebou.

5. Soudní rozhodnutí je rozhodnutí mezitímní, moudří rodiče je stejně časem přehodnotí a změní či upraví.

6. Nikdo neví, jak dlouho mohou dnešní restrikce trvat.

Navzdory výše uvedenému Unie rodinných advokátů i nadále odrazuje své klienty a veřejnost od soudního řešení rodičovské odpovědnosti a jejímu vymáhání soudní cestou. Dá se předpokládat, že v době největšího uzavření bude činnost soudů radikálně omezena a že návrhy na výkon soudních rozhodnutí budou spíše zamítány.

Doporučujeme, aby veřejnost s ohledem na výjimečnou situaci hledala mimosoudní a smírné řešení. Cílem opatření je minimalizovat přenos, proto se rodiče mohou dohodnout, že po dobu následujících tří týdnů zůstane dítě u jednoho rodiče, který druhému umožní široký distanční styk. Podobně tak mohou například pracující rodiče svěřit na tuto dobu dítě do péče prarodičům.

1. 3. 2021

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 13/2021 k péči o dítě v uzavřených oblastech

Dítě má právo na výchovu obou rodičů. Pokud by však mělo být předáváno ke styku či ke střídavé péči z oblasti nebo do oblasti s dočasně omezeným pohybem osob, pak doporučujeme rodičům po dobu uzávěry nahradit styk širší distanční formou (telefon, Skype, WhatsUp apod.). Ačkoliv by bylo možno najít právní opodstatnění pro předávání dítěte, Unie doporučuje rodičům neobracet se ihned na soud a nevymáhat výkon rozhodnutí, protože omezení péče o dítě druhým rodičem bude jen krátkodobé a omezení pohybu není samoúčelné. Účelem uzavření oblastí je účinně zabránit šíření nákazy, kterýžto celospolečenský zájem v danou chvíli přednost před individuálními právy dítěte a rodičů.

Věříme, že moudří rodiče nahradí výpadek osobní péče dohodou a umožněním co nejširšího distančního kontaktu, a k újmě dítěte tak nedojde.

18. února 2021

18. 2. 2021

Národní týden manželství

Unie rodinných advokátů podobně jako v předcházejících letech podporuje Národní týden manželství, který jako 15. ročník probíhá ve dnech od 8. do 14. února 2021.  

Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství a též motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství. Kromě ČR se k iniciativě připojily další země, např. Austrálie, Belgie, Irská republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rumunsko, Slovensko, Severní Irsko, Švýcarsko, Polsko a USA.  Partnery NTM v ČR jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat, Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví.  


6. 2. 2021

Dr. Vlk šéfem Českého helsinského výboru

Unie rodinných advokátů blahopřeje JUDr. Václavu Vlkovi, advokátu, členu Unie rodinných advokátů a členu prezidia Unie obhájců ke zvolení novým předsedou Českého helsinského výboru, vládní neziskové organizace pro lidská práva, a přeje mu hodně úspěchů ve všech jeho aktivitách.

2. 2. 2021

Konference Rodina v právu a bezpráví - již III. ročník

Unie rodinných advokátů ve spolupráci s Českou advokátní komorou a společností Epravo pořádá již III. ročník celostátní multioborové konference Rodina v právu a bezpráví.

Konference proběhne online ve čtvrtek 11. března 2021 od 10 do 14 hodin. O aktuálních rodinných problémech budou diskutovat JUDr. Daniela Kovářová, JUDr. David Uhlíř (ústavní soudce), prezident Soudcovské Unie ČR JUdr. Libor Vávra, předsedkyně Spolku rodinně právních a opatrovnických soudců Mgr. Jana Provazníková, Mgr. Pavel Rataj (viceprezident Asociace manželských a rodinných terapeutů), dětská psycholožka Mgr. Alicja Leix a advokátky Mgr. Alena Vlachová, JUDr. Renáta Šínová a Mgr. Silive Felix Koubíková. 

Program a přihlášky zde: https://www.epravo.cz/eshop/rodina-v-pravu-a-bezpravi-iii-rocnik-online-zive-vysilani-11-3-2021-458.html


31. 1. 2021

Jak přežít pandemii

Život v pandemii je stále složitější. Přetrvávající omezení, pokles příjmů, zavřené školy a domovy, domácí násilí, omezený provoz na soudech apod. stále tísnivěji doléhají na veřejnost a zejména na nejohroženější skupiny, děti, rodiče, seniory. Unie rodinných advokátů se snaží o pomoc na všech frontách, vymýšlí projekty, které by pomohly. Koroporadna (bezplatná mailová poradna pro potřebné) je stále k dispozici. Tým 70 odborníků je připraven na vaše dotazy. Pište na koroporadna@uracr.cz. Rádi vám pomůžeme s rodinnými problémy.

30. 1. 2021

Blahopřání novému vedení spřátelených spolků

Unie rodinných advokátů blahopřeje novému vedení spolků, s nimiž udržuje spřátelené vztahy: nově zvolené předsedkyni Spolku rodinně právních a opatrovnických soudců Mgr. Janě Provazníkové a nově zvolenému "staronovému" prezidentu Soudcovské unie JUDr. Liboru Vrávrovi a těší se na spolupráci s nimi i s oběma spolky, které jmenovaní nově vedou.

5. 11. 2020

Koroporadna obnovila svou činnost

Nouzový stav a s ním související omezení se vracejí. Máte-li akutní dotaz týkající se stávající situace v rodině, pište nám na koroporadna@uracr.cz. Náš tým složený z advokátů, soudců, psychologů, zdravotníků a dalších odborníků vám zkusí odpovědět.

9. 10. 2020

Protiprávní přemístění nezletilého dítěte

Unie rodinných advokátů ve spolupráci s Českou advokátní komorou uspořádala dne 20. 8. 2020 sympozium pro advokáty nazvané Vnitrostátní únos nezletilého dítěte. Podrobné poznatky z tohoto sympozia přinesou podzimní Rodinné listy, nicméně základní informace o zcela zaplněné akci přinesl Advokátní deník a zájemci si ji mohou přečíst zde: https://advokatnidenik.cz/2020/08/21/vnitrostatni-unos-nezletileho-ditete-novy-fenomen-ktery-resi-advokati-cim-dal-casteji/.

22. 8. 2020

Zastupujete oběti domácího násilí? Pomozte s databází právních rozhodnutí

Vzhledem k tomu, že právní rozhodnutí týkající se sexuálních trestných činů a domácího násilí nejsou v současné době dostupná v žádné veřejné databázi, rozhodli se advokáti JUDr. Lucie Hrdá a JUDr. Bc. Daniel Bartoň, Ph.D., LL.M., vytvořit co nejširší přehled rozhodovací činnosti z kategorie těchto skutků.

V současnosti má laická i odborná veřejnost jen velmi omezené informace o soudní praxi v této oblasti. To se negativně promítá jak do možností uplatňování práv obětí, tak do spravedlivého ukládání trestů.  Z tohoto důvodu si Lucie Hrdá a Daniel Bartoň dovolují požádat své kolegy zastupující oběti nebo obviněné z násilné trestné činnosti o spolupráci a o zaslání anonymizovaných soudních rozhodnutí nebo spisových značek relevantních kauz.

JUDr. Hrdá a JUDr. Bartoň mají v plánu rozsudky analyzovat, roztřídit a statisticky zpracovat. S výsledky zjištění pak budou průběžně seznamovat odbornou i laickou veřejnost. Získané výstupy a rozhodnutí zároveň zveřejní na internetu.

S ohledem na očekávané zvýšené množství práce hledají také studenty právnických fakult, kteří by se chtěli podílet na vytváření databáze zpracováním rozsudků a jejich katalogizací, popř. jejich analýzou (v případě hlubšího zájmu je možné zpracování dílčího tématu formou odborné práce nebo článku).

Pokud byste měli jakékoliv další zajímavé materiály nebo podněty k problematice sexuálního a domácího násilí, budou Lucie Hrdá a Daniel Bartoň vděční za jejich poskytnutí.

Kontakt: databaze@akhrda.cz

21. 8. 2020

Členská základna roste!

Unie rodinných advokátů překročila magickou hranici 150 členů a stala se tak největším advokátním odborným spolkem. Její členská základna se skládá ze 135 řádných členů (aktivních advokátů zapsaných v seznamu České advokátní komory) a z 16 oborových členů - odborníků ze souvisejících oblastí psychologie, lékařství, pedagogiky nebo sociální oblasti. Čerstvou novinkou je možnost všech členů používat logo unie na základě licenční smlouvy. Unie pro své členy pravidelně pořádá vzdělávací aktivity a rozesílá Informační zpravodaj (přibližně 18 čísel ročně) s aktualitami, odkazy na čerstvé judikáty, články a zajímavosti. Unie vydává stanoviska k celospolečenským otázkám vztahujícím se k rodině a vyjadřuje se k plánovaným legislativním změnám. Nevěnuje se právnímu poradenství - zájemci o právní zastoupení nebo konzultace však mohou kontaktovat jednotlivé členy (seznam s vyhledávačem zde: http://www.uracr.cz/cs/seznam-clenu )

Chcete se stát naším členem? Prostudujte si stanovy (zde: http://www.uracr.cz/cs/o-nas) a další záložky našich webových stránek.

Nenašli jste odpovědi na svou otázku? Napište nám.


3. 7. 2020

Koroporadna končí

Koroporadna končí po devíti týdnech svou činnost. Během nouzového stavu zodpovědělo sedm desítek dobrovolníků více než 6 000 mailových a telefonických dotazů z rodinné problematiky.

Seznam advokátů, terapeutů, zdravotníků a dalších dobrovolníků, kteří souhlasili se zveřejněním svého jména: JUDr. Martin Beneš, Mgr. Hana Berková, Mgr. Kamila Bobysudová, doc. JUDr. Jan Brázda, JUDr. Lucie Brejchová Faridová, Mgr. Martina Brůnová, Mgr. Petr Dušek, Mgr. Iva Dvořáková, Mgr. Alexandra Floriánová, Václav Fořtík, Mgr. Karel Götz, Mgr. Kateřina Halfarová, JUDr. Irena Hladíková, Mgr. Nikola Hönigová, prof. MUDr. Max Kašparů, doc. PhDr. Hana Konečná, Ladislav Jakl, Mgr. Pavlína Komedová, Mgr. Martin Kopecký, Jan Kovář, JUDr. Daniela Kovářová, JUDr. Klára Kořínková, Mgr. Zuzana Kudrnová, Ing. Hana Lipovská, JUDr. Martin Maisner,  JUDr. Alexandra Mára Paurová, JUDr. Anna Márová, MUDr. Veronika Matušková, JUDr. Martina Mikolajczyková, JUDr. Dana Musalová, Mgr. Oldřich Navrátil, Mgr. Petr Němec, JUDr. Hana Nová, JUDr. Petr Novotný, JUDr. Karolína Peake, JUDr. Martina Pekárková, Alex Pereira, Mgr. Lucie Petránková, Lea Polívková, Mgr. Michaela Radoušová, Mgr. Veronika Rajdlová, Mgr. Alena Saydueva Knapová, Mgr. Jana Sedláčková, JUDr. Ivana Seifertová, PhDr. Oswald Schorm, Mgr. Veronika Sluka, doc. JUDr. Olga Sovová, Mgr. Aneta Srnová, Mgr. Lubor Tichý JUDr. Eva Vaňková, Marek Vítek, Mgr. Pavel Vízdal, JUDr. Václav Vlk, Mgr. Luděk Voigt, JUDr. Kateřina Zagorová, JUDr. Marta Zavadilová, MUDr. Jaroslav Zeman, Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová. 


Statistika dotazů:

55 % děti z rozvedených rodin, styk, střídavá péče;

10 % ošetřovné;

8 % pracovní dotazy, zákoník práce, mzda, plat, výpovědi,

7 % zrušení zájezdů, letenek, dovolených;

5 % činnost soudů a exekutorů, výkon soudních rozhodnutí;

5 % senioři a jejich práva a povinnosti, zdraví, ochrana;

5 % zahraničí, návraty, pendlování;

5 % kompenzační bonus a náhrada škody z nouzového stavu.

Co bude podle členů Koroporadny následovat po zrušení nouzového stavu: Větší zájem o služby advokátů, terapeutů, mediátorů a psychologů; větší počet návrhů na rozvod a změnu stávajícího uspořádání; přeskupení majetku a hodnot; více závětí a pořízení pro případ smrti.

Co doporučujeme: Nespěchat a neukvapovat se; promyslet změny a přistupovat k nim až po několika týdnech; připravit se na další podobné stavy; posilovat imunitu a psychickou odolnost; pečovat o vztahy a obklopit se blízkými a nejbližšími.

„Prošli jsme krizí,“ říká psycholožka Kateřina Halfarová. „Známe počátek, konec není tak zřetelný. Někteří jedinci s tím mají potíže, chtějí se vrátit do doby před krizí, což ale není možné. U nich se mohou objevovat poruchy chování, zvýšená spotřebu alkoholu a drog.“ Terapeutka Kamila Bobysudová optimisticky dodává: „Je rozhodně skvělá zpráva, že se nám v krizi dostane pomoci od druhých lidí a pocítíme sounáležitost, což nás pozitivně ovlivňuje.“

14. 5. 2020

Soudy startují běžný provoz

Situace na soudech se v posledních dnech zásadně nemění, i když se pomalu rozbíhají ústní jednání. Právním zástupcům a účastníkům jsou již však k dispozici infocentra i podatelny za současného dodržování hygienických předpisů (dezinfekce, odstupy 2 m). V průběhu května se však už předpokládá rozjezd běžných jednání, o čemž svědčí i rostoucí počet nařízených jednání od druhého květnového týdne. V trestních věcech fungují videokonference s věznicemi. Na mnoha místech jsou pro účastníky jednání připraveny jednorázové roušky. Většina předsedů soudů vydala doporučení, aby soudci pro větší skupiny využívali rozlehlejší jednací síně s možnostmi větších rozestupů. Protože lze předpokládat obavu řady účastníků a svědků z osobní účasti u jednání, doporučují předsedové velkorysost při posuzování žádostí o odročení a omluv z jednání. Skutečně se také přibližně třetina účastníků z důvodů obavy z nákazy z jednání omlouvá. Nadále platí pro všechny příchozí povinnost nosit roušku a podpis prohlášení. Účastníci mohou na webových stránkách jednotlivých soudů najít informaci o tom, zda právě v jejich věci bylo ústní jednání zrušeno nebo zda se koná (zde).

29. 4. 2020

Kompenzační bonus pro OSVČ

Ve Sbírce zákonů vyšly schválené zákony reagující na nouzový stav, zejména zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními ohledně výskytu koronaviru, a zákon č. 160/2020 Sb., o úpravách dávek sociální podpory v nouzovém stavu.

Zákon č. 159/2020 Sb. pomáhá zmírnit negativní dopady v souvislosti se šířením koronaviru na osoby samostatně výdělečně činné, jejichž činnost byla v důsledku koronavirové krize úplně či částečně utlumena. Jedná se o OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, autor, výkonný umělec, překladatel, znalec, tlumočník, daňový poradce a podobně). Bonusovým obdobím je období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 a celková částka za plný počet dnů je 25.000 Kč (500 Kč/den). O kompenzační bonus může požádat osoba samostatně výdělečně činná, pokud nemohla činnost vykonávat zcela nebo z části nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.

Žádost o kompenzační bonus lze podat na finančním úřadu místně příslušném ke správě daně z příjmů fyzických osob:

 • prostřednictvím e-mailu (zaslaná žádost musí být opatřena vlastnoručním podpisem a kopie/sken této žádosti zaslán na e-mail podatelny územního pracoviště příslušného finančního úřadu)
 • datovou schránkou
 • prostřednictvím aplikace EPO na Daňovém portálu Finanční správy
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
 • osobně na podatelnu územního pracoviště příslušného finančního úřadu
 • Žádost lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období, tedy do 30. 6. 2020. Kromě obecných náležitostí musí žádost obsahovat čestné prohlášení a bankovní účet, na který bude kompenzační bonus zaslán.

Podrobné informace jsou k dispozici na webu Finanční správy.

Na Daňovém portálu Finanční správy ČR dále naleznete formuláře žádostí, pokyny k vyplnění i emailové adresy finančních úřadů.

Kromě schváleného kompenzačního bonusu, je možné využít další možnosti nabízené jako pomoc osobám samostatně výdělečně činným, např. ošetřovné pro OSVČ nebo neplacení záloh na sociální pojištění. Souhrnné informace zde.

16. 4. 2020

Co s odlišným pohledem rodičů na nouzová opatření

Matky a otcové, přemýšlejte, tím spíš, pokud jste se rozešli a máte odlišný pohled na dodržování hygieny a omezujících opatření, která plynou z nouzového stavu. Máte-li zájem vídat své dítě, realizovat střídavou péči či rozšířený styk i za současných podmínek,  vezměte rozum do hrsti a přemýšlejte, nejednejte ukvapeně s učiňte vše proto, abyste se s druhým partnerem nerozkmotřili. Rodiče někdy mívají odlišný pohled na dodržování hygieny, na poslušnost příkazům a omezením, na styk s jinými lidmi a nošení roušky. V této době se vyplatí všechna nařízení důsledně dodržovat, ba dokonce se přizpůsobit omezením toho více ustrašeného, přísnějšího či bojácnějšího z rodičovského páru. V opačném případě vám bohužel hrozí ukvapená reakce ze strany druhého rodiče, který rodiči s flegmatickým přístupem k plnění hygienických doporučení ze strachu o život a zdraví svého dítěte, své nebo svých blízkých odmítne dítě předat či umožnit osobní kontakt. Pak vám nezůstane mnoho možností k nápravě.

Buďte proto moudřejší a své chování zavčasu korigujte.

14. 4. 2020

Společné prohlášení URA a SROS

Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců
a
Unie rodinných advokátů


společně vyzývají rodiče, aby po dobu trvání nouzového stavu ve věcech péče o jejich nezletilé děti 

-          potlačili vzájemné spory a všechny síly věnovali pokusu o dohodu;

-          respektovali a dodržovali opatrovnické dohody a soudní rozhodnutí;

-          ustoupili od silových řešení pomocí například trestních oznámení nebo návrhů na zahájení nových soudních sporů a stížností na OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí).

Pokud má jeden z rodičů v péči nezletilé dítě a jeho předávání je objektivně spojeno se zdravotními riziky, kupř. s cestováním veřejnými dopravními prostředky na delší vzdálenost či setkáváním s dalšími zdravotně rizikovými osobami, pak má v souladu s rodičovskou odpovědností nabídnout druhému rodiči odpovídající alternativu styku v podobě častého kontaktu za pomocí komunikačních technologií (telefon, e-mail, WhatsApp, Messenger, Skype, Duo apod.) doplněnou pravidelným podáváním informací o životě a zdraví dítěte druhému rodiči. V této souvislosti apelujeme na slušnost, ohleduplnost, pocit společné odpovědnosti a snahy, aby i dítě přežilo tuto nelehkou dobu bez stresů a rodičovských konfliktů, naopak s vědomím, že je oběma svými rodiči chráněno. Umožněním alternativy neosobního kontaktu posílí rodič v dítěti pocit bezpečí a důvěry v oba své rodiče. Současná situace je nepochybně pro mnohé rodiče složitá též po ekonomické stránce. Přesto by měli podobně velkoryse přistupovat k plnění vyživovacích povinností, pomáhat si navzájem a vycházet si vstříc.

Věříme, že nouzový stav a omezení, komplikující výkon péče o děti, brzy pominou. Nevylučujeme, že rozumné a vlídné chování rodičů v průběhu výjimečné situace může opatrovnický soud rozhodující o dítěti v budoucnosti vzít v úvahu. Stejně tak by ale mohl přihlédnout ke snahám využít nouzový stav k zásahům do práv druhého rodiče.

Držíme rodičům i jejich blízkým palce a oceňujeme, pokud jsou schopni se v současné velmi náročné době na péči o dítě dohodnout.


              JUDr. Daniela Kovářová                                          JUDr. Libuše Kantůrková

                     Prezidentka                                                                      Předsedkyně

          Unie rodinných advokátů                          Spolku rodinně právních a opatrovnických soudcůV Praze dne 6. dubna 2020


Společné prohlášené URA SROS.pdf

6. 4. 2020

Výživné v době pandemie

I době nouzového stavu stále platí všechny druhy vyživovací povinnosti, soudních rozhodnutí a dohod o výživném. Dočasné snížení příjmu po dobu nouzového stavu, ba dokonce ani úplný výpadek za dobu tří týdnů až dvou měsíců není důvodem pro změnu soudního rozhodnutí. Minimalizovat škody a zabránit následným soudním i jiným sporům lze například následujícím způsobem:

Vlídné doporučení pro povinné rodiče: 

1. Zvažte, jaké výživné jste schopni aktuálně platit (například snížené na 80 % či na 60 %).

2. Nepřestávejte v řádném hrazení výživného, byť v mírně nižší výši.

3. Napište druhému rodiči slušný informační mail, informujte ho o aktuálním poklesu příjmu, poproste ho o trpělivost a pochopení a dodejte informaci o dočasném snížení výživného a slib, že jakmile se situace zlepší, vrátíte se k původně placené částce.

4. Zvažte možnost jiného protiplnění pro dítě (větší péče, naturální plnění, pomoc s výukou a domácími úkoly apod.).

Vlídné doporučení pečovatelům oprávněných dětí: Mějte pochopení pro aktuální nouzovou situaci. Vydržte, zdržte se stížností na OSPOD, lamentací na druhého rodiče a návrhů na výkon rozhodnutí či exekuci. 

2. 4. 2020

Omezení na 2 lidi nemá vliv na rodičovskou péči

Ani současná zpřísněná opatření omezující počet osob venku na 2 lidi nejsou důvodem pro to, aby rodič odmítl předat dítě druhému rodiči. Totéž platí i v případě, že je rodič právě s dítětem doma a čerpá ošetřovné. Dítě má právo na oba rodiče, tím spíš v této složité době. Právní důvod mající oporu pro tento výklad je bod I. 1. písm. b) nezbytná cesta za rodinou nebo osobami blízkými, písm. c) zajištění péče o děti, písm. i) cesta zpět do místa bydliště, bod 2. písm. c)  s výjimkou členů domácnosti. Plné znění mimořádného opatření viz příloha. 

Ve větších rodinách doporučujeme vzít v úvahu, že cílem opatření je omezení přenosu infekce. Rodiče by měli v zájmu dítěte maximálně komunikovat a hledat pro ně nejlepší řešení. Dáváme v úvahu při výkonu rodičovské odpovědnosti pečlivé uvážení, zda je v aktuální situaci vhodné riskovat zdraví dítěte i celé rodiny přecházením z jedné rodiny do druhé a násobením setkání a zda není možné osobní styk dočasně nahradit prostředky komunikace na dálku (skype, messenger, whatsapp, telefon, e-mail apod.)

Mimořádné-opatření-volný-pohyb-osob-na-území-ČR.pdf

27. 3. 2020

Soudní lhůty v době krize

Unie rodinných advokátů podporuje návrh skupiny soudců, kteří se obrátili na Ministerstvo spravedlnosti s žádostí, aby vláda na dobu nouzového stavu zmrazila všechny soudní lhůty. Pokud děti nechodí do školy a obchody jsou zavřené, pak by i ani soudní lhůty neměly plynout.

24. 3. 2020

Bojím se o své dítě

Domluvila jsem se s otcem, dávám mu dítě, ale on či jeho matka nerespektují zákazy a omezení (nedávají roušku, nemyjí ruce, stýkají se s jiným apod.). Bojím se, že se syn nakazí. Co mám dělat? Mám přestat dítě dávat otci?

Po právní stránce je odpověď jasná, ale zkuste promluvit s druhým rodičem a pokusit se domluvit změnu frekvence nebo pravidel styku na přechodné období (po dobu nouzového stavu). Nabídněte kompromis, případně možnost „dorovnání“ styku s dítětem. Neříkejte „Já ti nedůvěřuji, jsi nezodpovědný…“ Buďte smířliví: „Je to pro všechny nečekaná a náročná situace, mám obavy a potřebuji se s tebou domluvit, jak to nejlépe společně zvládnout. Navrhuji…“ Na domluvu se předem nachystejte, můžete se připravit i písemně a pokuste se mít emoce pod kontrolou. Mluvte klidně, pomalu a nespěchejte. Druhý rodič nemusí být na vaše návrhy připraven a potřebuje chvilku, aby svoji odpověď promyslel – spěch vede k ukvapeným závěrům. A pokud možno dohodu dojednávejte osobně.

Je přirozené, že cítíte strach a stres. Tyto pocity jsou adekvátní pro prožívání v krizových situacích. Je dobré si tyto pocity uvědomit a hledat možnosti pro jejich snížení či vyvažování. V takovém stavu také nedoporučuji se rychle rozhodovat o důležitých aspektech života.


V každém konfliktu je několik možností:

- vysvětlovat, argumentovat, hledat neúnavně dohodu

- nechat to být a vzít to jako danost - skousnout stav věcí a přizpůsobit se

- odejít z konfliktu či přenést ho jinam (na úřady...)


Komunikace s druhými má rovinu sociální a psychologickou.

Sociálně - můžete zapojit úřady, sociálku, právníky, soudy - nebo tím alespoň argumentovat.

Psychologicky - jde o dohodu - tzn. trpělivě a opakovaně na věcné úrovni

vysvětlovat nebezpečí a pokusit se dohodnout jasná pravidla 

23. 3. 2020

Rodiče, neblázněte!

Dotazy docházející do Koroporadny ke styku s dětmi jsou pořád nejčastějí. Panické obavy z nakažení vedou matky tomu, že odmítají děti půjčovat otcům. Matky po nás žádají oporu pro své rozhodnutí, otcové požadují právní radu, jak sjednat nápravu okamžitě. Rodiče, neblbněte, zkuste se spolu domluvit, v případě karantény nabídněte častější kontakt s dítětem přes Skype, telefon či jiné technické prostředky. 

Níže ke stažení první grafický materiál, který zjednodušenou formou nabádá k dohodě mezi rodiči.
Koroporadna-final.jpg

22. 3. 2020

Ošetřovné - aktuálně pro všechny

Dne 10. 3. 2020 bylo rozhodnuto o dočasném zákazu výuky na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy či školky náleží zaměstnanci ošetřovné.

NOVĚ dle rozhodnutí vlády ze dne 20.03.2020 mohou o ošetřovné žádat i rodiče pečující o děti do 13 let věku, včetně OSVČ. Toto rozhodnutí vlády ještě musí schválit ve zkráceném legislativním procesu Parlament ČR, měl by tak učinit v úterý dne 24.03.2020. Zatím tak nejsou dána pravidla pro možnost žádání o výplatu této dávky pro děti do 13 let věku, nicméně lze předpokládat, že se bude jednat o obdobný proces, jako u žádání ošetřovného pro děti do 10 let. Proces je následující: Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení (tiskopis zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zookpo). Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a zaslat jej zaměstnavateli e-mailem. Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku. Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Více informací a i předmětný formulář (zatím však pouze pro děti do 10 let) je možné sledovat na https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru a lze předpokládat, že dojde k úpravě procesu na aktuální situaci po schválenízměny v legislativním procesu.

JUDr. Bc. Nicola Hönigová, členka Korotýmu URA    


21. 3. 2020

Senioři - otázky a odpovědi

? Mí rodiče (prarodiče) odmítají nosit roušku. Jak je mám přinutit?

K nošení roušky nikoho nepřinutíte násilím! Nyní je to však povinnost, takže pokud půjdou ven, pak všichni kolem nich roušku mít budou – dnes už je „divný“ ten, kdo roušku nemá. Navíc do obchodu je bez roušky ani nepustí. Není vyloučeno, že policie začne nošení roušky kontrolovat a vynucovat (sankce až 20.000 Kč). Zkuste všechny tyto důvody rodičům v klidu vysvětlit. Na druhé straně – jsou-li svéprávní, mají právo o sobě rozhodovat sami. Pro komunikaci s lidmi v seniorském věku doporučujeme sdělovat jasné, konkrétní a stručné informace. Pokud diskuse o nošení roušek není účinná, doporučujeme o věcech, které jsou nyní nutné, nediskutovat. Diskusi můžete odložit na předem danou stanovenou dobu, například na určitý den v týdnu. Nastavení pevných mantinelů pomáhá přenastavení bezpečného rámce, což je nutné zvláště u lidí starších.


? Rodiče se nechtějí zdržovat doma, naopak využívají prázdných nákupních středisek a slev. Jak jim to mám rozmluvit?

Zbytečným chozením ven se aktuálně zvyšuje riziko. Zkuste se nabídnout, že sami nakoupíte, jde-li o vycházku prarodičů a radost ze slev – vysvětlete jim, nejen infekční rizika (rozumově) – ale také své obavy a starost (emočně) - nejen o ně, ale i o vás, celou rodinu (a druhé lidi). Mnoho lidí vidí pochopitelně ve stresu jen své potřeby. Nákupy ano, ale ne jako společenská akce. Procházka na vzduch je posilující, ale jen tam, kde není riziko nákazy. 

V „rozmluvení“ nebezpečných aktivit se vyplácí trpělivost a stále dokola opakovat, proč jsou nebezpečné. Někdy se musí jedna a ta stejná věc opakovat stále dokola, každý den (někdy i víckrát). Na někoho platí to, že to nařídili „autority“; na jiného zase to, že nám tím přidělávají starosti; jiní slyší na „i soused/ka“; jindy pomůže i přiměřené „rozzlobení se“, ale zůstaňte laskaví. V některých rodinách funguje také to, že danou informaci sděluje osoba, kterou rodiče respektují (syn, dcera, zeť, rodinný přítel…) Musíte postupovat podle toho, jak své rodiče (prarodiče) znáte, co na ně obvykle platí. Není univerzální rada. Obrňte se trpělivostí. Někdy se u seniorů objevuje i to, že se chtějí rychle vracet ke svým stereotypům. Ptají se, do kdy budou nařízení platit a diví se, že nevíte, nebo že příští týden určitě ještě ano. Pro staré lidi je zásadní jejich denní/týdenní režim a zvyklosti – obecně jim to pomáhá zvládat jejich život. Špatně přijímají změny a každé vybočení z řádu je znejišťuje. Pomozte jim najít nový režim, jak si zorganizují svůj den. Hodně pomáhá, když si předem domluvíte přesný čas, kdy jim budete pravidelně volat nebo kdy s nimi budete v kontaktu po sociálních sítích (vhodná je i kombinace obojího). Důležité je tento harmonogram dodržet. Kontakt nenechávejte pouze na sobě – začleňte další členy rodiny. Podpořte své seniory také v kontaktu s jejich přáteli a vrstevníky (samozřejmě telefonickém atp.). Nabídněte jim aktivity viz další zde již uveřejněné příspěvky a následně se opravdově zajímejte o to, co dělali, co nového vyzkoušeli, jaký měli den…

Rodiče potřebuji posílit bezpečí, neb jejich režim je narušen. Místo rozmluvy lze přenastavit režim tak, aby byl srozumitelný, nový režim napsat na papír. Oblasti, které nyní nejdou zajistit, například sociální kontakt, zkusíte za své rodiče vyřešit náhradou, například prostřednictvím on-line aplikací, linek pro seniory, a to také do režimu zapsat. Důležité je také počítat se studem lidí volat někomu cizímu. Toto je dobré sdělit dopředu, že jde o adekvátní pocit dané situaci.


? Neexistuje nějaká právní povinnost, na kterou bych se odvolal?

Teď je důležité maximálně respektovat všechna doporučení. Chráníte tím sebe, ale také své blízké – jak by se oni pak měli vyrovnat s vědomím, že vás mohli nakazit. To by pro ně bylo hodně těžké. Nastavte si pravidla vzájemného kontaktu na dálku a přijměte některá opatření z doporučení viz „Jste senioři a musíte zůstat v těchto dnech doma?“


? Rodiče trvají na tom, abychom za nimi jezdili na návštěvu. My se ale bojíme, že je nakazíme. Co máme dělat?

Právě proto, že jde o blízké osoby, je třeba být zvýšeně opatrný – oboustranně. Žijete-li v různých domácnostech a potkáváte tak různé skupiny lidí – je riziko infekce výrazně vyšší. V této době je třeba podpora a častý kontakt – ne však nutně osobní. Využijte dostupné technické prostředky – mobil, tablet, video kontakt (WhatsApp, Skype…) a posilujte se denně navzájem telefonními hovory. Zvažte, kolik by stálo zřízení wifi a pořízení např. jednoduchého tabletu. Kdyby měl kdokoli z rodiny žloutenku nebo jinou nakažlivou nemoc, také byste nebyli kontaktní. Domluvte se na rovinu (asertivně) na omezení fyzického kontaktu z důvodu ochrany rodičů a zvyšte komunikaci přes techniku, dle vlastních možností. Nákaza nerespektuje rodinné vztahy. Doporučujeme nastavit pravidelný telefonický kontakt, ideálně v předem dohodnutý čas. Je také dobré si pravidla dopředu sdělit. 


? Jsem doma stále zavřený a moje děti za mnou kvůli mé ochraně nechtějí jezdit. Mně však více stresuje, že jsem sám. Radši bych je viděl. Neexistuje nějaká právní povinnost, na kterou bych se odvolal? Přežili jsme válku, smrti se nebojíme. Doma ale být nechceme. Tohle je jako vězení. 

Jsou to různé záležitosti. Infekční nebezpečí a kontakt. Děti jsou odpovědné dočasným omezením kontaktu, pro seniory může být nákaza životně ohrožující. Otázkou je, jak překonat samotu.  Jde o míru rizika, kterou člověk podstupuje sám a do které uvrhuje lidi okolo sebe. Život se nezastavil. Chodit se dá ven s roušku, desinfekcí na ruce atd. S dětmi je důležité udržovat kontakt přes techniku např. mobil, ev. video hovor (jde-li to technicky), požádat dospělé děti o pomoc při práci s chytrým mobilem / tabletem. Telefonujte častěji s rodinou, s přáteli. Osobní kontakt je důležitý, ale v nouzi jde o vzájemné zdraví. Setkávat se osobně málo a bezpečně - je lepší než popírat rizika. Láska nechrání před možností nákazy. Jejich pocity jsou pochopitelné, souvisí s izolací, velkou nejistotou a strachem. Přirozenou reakcí lidí, na tyto pocity, je se shlukovat s druhými sobě blízkými lidmi, držet se například za ruce a sdílet své obavy a strachy. To nyní nelze, tudíž pojďme využít alternativní způsoby. Domluvte si s vašimi dětmi dobu, kdy si budete volat. Volejte si volat častěji a pravidelně.  A také zkuste zavolat na některou linku pro seniory či sledovat na ČT3 zajímavý film a vyslechnout si ucelené informace. Nejste v tom sami. 

Další otázky a odpovědi najdete zde: http://www.uracr.cz/cs/koroporadna

Odpovědi zpracovali Ing. Kamila Bobysudová, Mgr. Kateřina Halfarová a PhDr. Oswald Schorm

20. 3. 2020

Jste senioři a musíte zůstat v těchto dnech doma?

Rady pro seniory na doma:

 • být doma v bezpečí je v současnosti nejlepší prevence
 • zvažte příp. donášku jídla či nákupů přes rodinu, sociální či rozvážkovou síť (předání jen v roušce)
 • pokud to jde, připravujte si jídlo doma ze zásob
 • mějte nabitý mobil stále u sebe (pro případ pádu či potíží)
 • nenechávejte klíče v zámku (ať si může rodina či pomoc odemknout)
 • být doma je ideální čas na úklid, vyprání a očistu vlastní domácnosti
 • věnujte se záležitostem, které jste odkládali a můžete je dát do pořádku
 • aktivizujte mozek křížovkami, dobrými knihami, filmy, seriály …
 • zůstaňte v pravidelném telefonickém kontaktu s blízkými, přáteli
 • myslete na pozitivní stránku věcí – vše zlé pro něco dobré – jak využít tento krizový čas a na co se těšíte, až to půjde realizovat
 • omezte TV zprávy na faktické informace – média často dramatizují
 • každá krize jednou pomine – důležité je s nadějí a vírou vydržet ve zdraví (kvůli sobě a svým blízkým)

 Držte se doporučení – nejlépe nevycházet! Jste nejohroženější skupinou, opatrujte se. Potřebujete-li zajistit potraviny nebo léky a nemáte nikoho z rodiny nebo z vašeho okolí, kdo by to pro vás mohl zajistit, využijte telefonickou linku vaše ho města nebo obec. Nebojte se – neobtěžujete, tato služba je právě pro vás.

Dále funguje bezplatná linka pro seniory 800 200 207 (8:00 – 20:00) a internetová poradna https://www.elpida.cz/linka-senioru (kam je možné napsat e-mail nebo je zde on-line chat).

A co doma? Co nejvíc se zaměstnejte podle vašich sil. Držte se svého domácího režimu, ale zařaďte i něco nového pro sebe. Nezapomínejte na pohybové chvilky – opět podle svých možností, ale protáhnout se nebo projít po bytě zvládne většina. Poslouchejte rozhlas nebo sledujte televizi, ovšem ne zpravodajství – zprávy si dopřejte co nejméně – nyní vám opravdu nic „neuteče“. Pokračujte ve svých oblíbených činnostech, navíc je prostor zkusit třeba i něco nového – trénujte paměť, naučte se nový vzor pletení či háčkování, věnujte se cizímu jazyku, zkuste

vyluštit jiný typ křížovky, proveďte doma drobné opravy, napište dopis, čtěte, poslouchejte hudbu. Máte-li zahrádku, pak v pěkném počasí můžete začít s jarní údržbou. Jste-li online, pak využijte toho, že v posledních dnech řada subjektů vzdělávacích, kulturních i uměleckých zpřístupnila své akce virtuální cestou, a to buď zcela zdarma nebo za symbolický poplatek. Konkrétní nabídky najdete například na: https://www.totemplzen.cz/program-na-nouzovy-stav/

Rozhýbejte své tělo - třeba zde: https://www.facebook.com/watch/?v=1543216869190064 nebo zde: https://www.facebook.com/kondice/videos/835389743611108/?v=1543216869190064 nebo zde: https://www.facebook.com/search/top/?q=zlat%C3%BD%20lev&epa=SEARCH_BOX nebo zde: https://www.facebook.com/search/top/?q=zlat%C3%BD%20lev&epa=SEARCH_BOX

Nezapomínejte na své blízké – volejte svým blízkým a přátelům. Zůstaňte ve spojení aspoň touto cestou. Zpívejte a smějte se (pomůžou komedie, zábavné pořady, veselé čtení…).

Možná by vám mohla pomoci meditace. Zkuste třeba toto video, které připravila členka Korotýmu: https://www.facebook.com/search/top/?q=zlat%C3%BD%20lev&epa=SEARCH_BOX

Musíte vyjít ven?

 • udržujte si bezpečnou vzdálenost od druhých lidí, noste roušku a umývejte si velmi často ruce
 • nedotýkejte se povrchů na veřejných místech (kliky, zábradlí, výtah) - ideálně jen v rukavicích 
 • vyhýbejte se, co nejvíce davům lidí (riziko nákazy se v davu zásadně zvyšuje)
 • udělejte si zásoby, abyste nemuseli často do obchodu (dostatek léků, potravin a domácích potřeb - abyste mohli zůstat doma a nechodili zbytečně mezi lidi)
 • pokud máte možnost být na vzduchu v blízkém okolí a bez lidí – udělejte si malou vycházku (dvůr, okolí domu…) v rámci možností - protáhněte nohy, tělo a mysl
 • během epidemie ideálně zůstaňte doma, abyste dále snížili riziko kontaktu s nákazou

 

Odpověď vypracoval Korotým Unie rodinných advokátů 

19. 3. 2020

Cvičení na rozhýbání těla

Korotým zařazuje do svých aktivit lekce domácího cvičení na rozhýbání těla. Cvičení 2x týdně povede cvičitelka Lea Polívková. Bude ke stažení 12 hodin. Neseďte doma jako pecky a protáhněte se!

https://www.facebook.com/zlatylevmarianky/videos/1543216869190064/

18. 3. 2020

Nejčastější otázky a odpovědi

Koronatým Unie rodinných advokátů shromáždil nejčastější otázky a odpovědi. Najdete ji pod horní záložkou s názvem http://www.uracr.cz/cs/koroporadna
Nenašli jste odpověď na svou otázku? Napište nám na koroporadna@uracr.cz.

Držte se! Šíříme informovaný klid!

17. 3. 2020

Soudy odročují některá jednání

Informace o situaci na západočeských soudech

Předseda Krajského soudu v Plzni již v pátek doporučil západočeským soudcům, aby přistupovali velkoryse a tolerantně ke všem žádostem účastníků a jejich právních zástupců o odročení veřejných zasedání a ústních jednání.

Dnes po vyhlášení karantény se Krajský soud v Plzni připojí ke krokům, které učinil Krajský soud v Praze. Bylo uzavřeno informační centrum, k dispozici je však telefonní linka (377 868 121 a 377 868 888), mailová adresa a datová schránka. Osobní podání budou přijímána v úředních hodinách v pondělí a ve středu v době od 8-11 hodin.

Soudcům nelze nařídit jednotný přístup k jednáním, nicméně předseda doporučil všem soudcům západočeského kraje, aby odvolali všechna neakutní jednání (jako jsou například vazby nebo ta, v nichž hrozí marné uplynutí lhůt). Současně doporučil, aby odročené jednání nebylo nařizováno na dřívější termín než v květnu. Dubnová jednání se zatím odvolávat ani rušit nebudou.

Účastníci a jejich právní zástupci, jejichž jednání nebudou odvolána nebo přeložena, podepíší čestné prohlášení, že v minulých 14 dnech nebyli v kritických oblastech a nepřišli do styku s nákazou. Měření teploty soud neplánuje, protože se podle dosavadních zkušeností ukazuje jako nadbytečné.

Pokud jde o advokáty, tlumočíme prosbu předsedy soudu, aby s velkou tolerancí a ohleduplností vyhodnotili nezbytnost osobního přístupu do soudních budov. Soud by uvítal, kdyby se v místnostech pro studium spisu zdržovali advokáti i veřejnost minimálně a jen v případech, že je to nezbytně nutné a akutní. Důvodem je skutečnost, že mezi soudci a personálem soudů se nacházejí starší či onkologicky nemocní lidé.

Předpokládáme, že podobně se zachová většina soudů. Přístup Krajského soudu v Praze zde: https://www.justice.cz/documents/17929/2246676/opat%C5%99en%C3%AD+p%C5%99edsedy+KS+Praha.pdf/d5933f6b-115f-49ae-a789-a186f7a25784

16. 3. 2020

Koroporadna - máte dotaz?

Právě jsme zprovoznili mailovou adresu Koroporadna@uracr.cz. Můžete se na ni obracet s dotazy, náš Korotým složený z odborníků z různých oblastí bude průběžně odpovídat. 

Máte rodinné, právní a jim podobné dotazy k akutní situaci? Napište nám. Zkusíme odpovědět.Odpovědi na již položené dotazy najdete v horní záložce Koroporadna. Heslo zní: Šiřme informovaný klid!

15. 3. 2020

Máte akutní rodinný problém související s koronavirem?

Unie rodinných advokátů doporučuje svým členům, aby s ohledem na akutní koronavirovou situaci a nouzový stav poskytovali rychlé konzultace svým klientům i veřejnosti po telefonu zdarma. Věříme, že touto aktivitou inspirujeme i ostatní advokáty. Další rady, doporučení a odpovědi na akutní dotazy najdete rubrice nazvané Koronarady v Advokátním deníku (https://advokatnidenik.cz/2020/03/13/akutne-v-rodine-aneb-jaky-vliv-ma-na-rodinne-pravo-koronavirova-nakaza/)

13. 3. 2020

Členská schůze URA

Dne 4. 3. 2020 proběhla členská schůze Unie rodinných advokátů. Přítomní členové vedle schválení obvyklých materiálů a podkladů diskutovali o oprávněném zájmu rodinného advokáta a o licenční smlouvě na používání loga unie, která možní využití loga svým členům za jednorázový poplatek. Každý z přítomných obdržel dárek - unijní šálu s logem URA. Podrobnější zápis z členské schůze bude zpřístupněn členům unie v pravidelném Informačním zpravodaji.

11. 3. 2020

II. ročník konference Rodina v právu a bezpráví

Druhý ročník konference Unie rodinných advokátů nazvané Rodina v právu a bezpráví proběhl 4. března 2020 a vystoupili na něm zajímaví hosté a diskutující. Účast na této akci byla hojná, byť lehce ovlivněna chřipkovými viry.
Pro nepřítomné stručné dění na konferenci přinesl Advokátní deník. https://advokatnidenik.cz/2020/03/04/konference-rodina-v-pravu-a-bezpravi-podruhe/

10. 3. 2020

Národní týden manželství

Unie rodinných advokátů podporuje Národní týden manželství, který letos probíhá v termínu 10. až 17. února 2020 s podtitulem Manželství v síti. V jeho průběhu naše unie spolupořádá workshop Právní souvislosti manželství (pozvánka a přihláška viz web České advokátní komory). 

Tisková zpráva pro Národní týden manželství zde: 2_TZ_NTM 2020.pdf

10. 2. 2020

Josefské sympozium

Unie rodinných advokátů zve své členy a přátele na 11. ročník Josefského sympozia, které se v letošním roce uskuteční ve dnech 19. - 20. března 2020. Program a přihlášky najdete zde: http://josefske-sympozium.eu/

9. 2. 2020

Rodinní advokáti navštívili UMPOD

den, kdy děti dostávaly pololetní vysvědčení, tj. 30. ledna 2020, navštívily dvě desítky rodinných advokátů Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v rámci Dne otevřených dveří a sdílení dobré praxe, který uspořádala Unie rodinných advokátů. Ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí Zdeněk Kapitán nejprve všechny zájemce provedl kancelářemi budovy na Šilingrově náměstí v Brně. Podrobně pak přítomným hostům vysvětlil i činnost této instituce a předvedl i praktickou ukázku práce s dětmi.V současnosti Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí vede přes 7000 živých spisů a ročně administruje 1000 nových případů vymáhání výživného z ciziny, dále řeší 70 mezinárodních únosů dětí, 20 případů práva styku, 35 adopcí do ciziny a přes 400 jiných opatrovnických věcí.

Přítomní rodinní advokáti sdíleli dobrou praxi s pracovníky úřadu, kteří mají bohaté zkušenosti z oblasti využití participačních práv dětí. Tito odborníci mimo jiné zdůrazňovali i to, že navzdory různým předsudkům například i tzv. obtížně vzdělavatelné děti v zahraničí bez problémů prospívají. Akce byla pro všechny účastníky přínosná zejména bohatou výměnou profesních zkušeností.

Převzato z Advokátního deníku, plné znění článku s fotografií je k dispozici zde: https://advokatnidenik.cz/2020/01/31/rodinni-advokati-navstivili-urad-pro-mezinarodne-pravni-ochranu-deti/

4. 2. 2020

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 10/2020 k oprávněnému zájmu klienta

Podle § 16 odst. 1 zákona o advokacii je advokát povinen chránit a prosazovat oprávněné zájmy svého klienta. Někteří advokáti při zastupování v rodinně právních sporech však podporují své klienty v eskalaci rodinných konfliktů namísto podpory vyjednávání a respektu k zájmu dítěte, čímž druhému rodiči brání ve výkonu práv a povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. S takovým postupem se Unie rodinných advokátů neztotožňuje, neboť popisované jednání poškozuje zájem dítěte na výchovu oběma rodiči a dobré jméno advokacie.

      29. ledna 2020

3. 2. 2020

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 9/2019 k záměru veřejné ochránkyně práv zakázat fyzické tresty

Unie rodinných advokátů nepodporuje přijetí zákona, který výslovně zakáže fyzické trestání dětí, kterýžto záměr zveřejnila veřejná ochránkyně práv. Další právní norma nebude mít žádný praktický dopad, půjde jen o pokrytecké plnění závazků plynoucích naší zemi z mezinárodních smluv. Týrání dětí je již dostatečně sankcionováno vnitrostátním právem a další ingerence státu do rodiny není vhodná ani nezbytná. Výslovný zákaz navíc povede ke zneužívání v opatrovnických sporech. Větším utrpením pro dítě je rodičovská lhostejnost na jedné straně nebo neustálý psychický tlak a dusivá atmosféra v rodině na druhé straně, o čemž se na veřejnosti nehovoří, ani se toto jednání nepranýřuje.

Toto stanovisko přijalo prezidium URA na svém zasedání dne 11. prosince 2019

14. 12. 2019

Den otevřených dveří na UMPOD

Unie rodinných advokátů pořádá ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně v pátek 31. ledna 2020 od 10-16 hodin akci pro rodinné advokáty nazvaný Sdílení dobré praxe - Den otevřených dveří na UMPOD. Účastníci se v průběhu dne seznámí s praxí úřadu a s několika případovými studiemi, zájemci z řad rodinných advokátů zejména z jihomoravského kraje mohou navázal bližší spolupráci s úřadem. 

Pozvánka 31.1.2010 Den UMPOD def.pdf

10. 12. 2019

Konference Rodina v právu a bezprácí

Unie rodinných advokátů zve své členy, přátele, partnery, spolupracovníky i členy rodin na I. ročník konference Rodina v právu a bezpráví, kterou ve spolupráci se společností epravo.cz a za podpory České advokátní komory pořádáme ve středu 4. března 2020 od 9-15 hodin v hotelu Grandior Hotel Prague v Praze, Na Poříčí 42. Na konferenci vystoupí mj. prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová, ústavní soudce JUDr. Tomáš Lichovník, ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu JUDr. Lubomír Ptáček, prezidentka Soudcovské unie Mgr. Daniela Zemanová, náměstek ministryně spravedlnosti JUDr. Jeroným Tejc nebo viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců Mgr. et Mgr. Pavel Rataj.

Zájemci o účast nechť neváhají se co nejrychleji přihlásit. První ročník konference, který proběhl v letošním březnu, byl velmi brzy beznadějně zaplněn.

Přihlásit se je možno zde: https://www.epravo.cz/eshop/rodina-v-pravu-a-bezpravi-ii-rocnik-332.html

24. 11. 2019

Vánoční večer s Blankou Matragi, islámským právem a tradicemi

Unie rodinných advokátů uspořádala pro své členy a své příznivce vánoční večer s Blankou Matragi, islámským právem a tradicemi. Večer proběhne ve středu 18. prosince 2019 od 17 hodin.
S ohledem na omezený počet míst nechť zájemci o tuto akci nechť kontaktují vedení unie (mailem na kovarova@kovarova.cz).

12. 11. 2019

Advokátní vyjednávání

Vyjednávání patří mezi nezbytné advokátní kompetence, proto Unie rodinných advokátů uspořádala 4. října 2019 workshop nazvaný Advokátní vyjednávání, jehož vedení se zhostil odborník na slovo vzatý – Ing. Vladimír Nálevka ze společnosti Interquality.

Jaké byly nejzajímavější závěry a poznatky? Sympatie a antipatie zásadně ovlivňují vyjednávání, stejně jako čas. Aby bylo vyjednávání úspěšné, musí obě strany mít a chtít něco nabídnout. Míra spokojenosti s výslednou dohodu nesouvisí s dosaženým výsledkem, protože mnohem důležitější jsou pocity a atmosféra. Ve vyjednávání nejde o pravdu, čímž se liší od přesvědčování, ale o dohodu. Stejné zadání tak může v konečném výsledku generovat zcela odlišné výsledky.

Nejzajímavějším tématem byly emoce, krizové vyjednávání a problematičtí kolegové zastupující druhou stranu. Proběhlý workshop byl součástí cyklu Hojivá advokacie a v příštím roce bude spolupráce Ing. Nálevky a Unie rodinných advokátů dále pokračovat. 

(viz Advokátní deník včetně fotografie) https://advokatnidenik.cz/2019/10/07/rodinni-advokati-se-ucili-vyjednavat-na-workshopu-z-cyklu-hojiva-advokacie/

7. 10. 2019

Nezletilé dítě aneb 30 let Úmluvy o právech dítěte

Ve středu 5. 9. 2019 proběhl v Paláci Dunaj workshop Nezletilé dítě, který spolupořádala ČAK, Unie rodinných advokátů a Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců. Akci navštívilo osm desítek advokátů a soudců. 

Podrobnou reportáž o jednotlivých diskutujících přinesl Advokátní deník a najdete ji zde: https://advokatnidenik.cz/2019/09/06/nezletile-dite-bylo-tematem-workshopu-k-30-vyroci-umluvy-o-pravech-ditete/

8. 9. 2019

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 8/2019 k novému překladu Istanbulské úmluvy

Prezidium unie se seznámilo s novým korektním překladem Istanbulské úmluvy a setrvává na svých původních odmítavých stanoviscích ze dne 25. 5. 2018 a 16. 10. 2018. Jejich podstatou je konstatování, že český právní řád dostatečně chrání všechny druhy obětí před násilím, resp. náš právní řád má pro ochranu již dnes odpovídající nástroje, navíc chování nelze zakázat právní normou. Istanbulská úmluva je navíc postavena na mylném konceptu genderové teorie, opomíjí příčiny nevhodného mužského, ale i ženského chování a nepracuje s psychologicky odpovídajícím předcházením násilí, které tkví v edukaci celé společnosti, nikoliv jen násilníků, ale i obětí, a ve znalosti a způsobech řešení partnerských vztahů a jejich konfliktů, které jsou příčinami partnerských krizí a v konečném důsledku vedou i k domácímu násilí mezi partnery. S ohledem na tyto důvody považuje URA ratifikaci úmluvy za nadbytečnou. 

 22. srpna 2019

5. 9. 2019

Vědecká konference Mediace 2019 Olomouc

Ve spolupráci s Právnickou fakultou UP v Olomouci zveme naše členy i příznivce na V. mezinárodní vědeckou konferenci Mediace 2019, která proběhne ve dnech 12. - 13. září 2019 v Olomouci. 

Pozvánku, přihlášku i další podrobnosti najdete zde: https://www.pf.upol.cz/mediace/

20. 8. 2019

Mezinárodní Kongres Kolaborativně-dialogické praxe

Unie rodinných advokátů, z.s. podpořila IV. Mezinárodní Kongres Kolaborativně-dialogické praxe, konaný v Brně 27.-29.6.2019. Na kongres se sjelo přes 170 účastníků ze 33 zemí světa. Českým spoluorganizátorem kongresu byl spolek Narativ, z.s., který od roku 2011 organizuje pod záštitou Houston Galvaston Institute výcvik v kolaborativně-dialogické praxi MODI (Možnosti dialogu) v čele s psychologem Pavlem Nepustilem, Ph.D. Absolventi z dosavadních proběhlých 5ti běhů se podíleli i na vytváření nezapomenutelné atmosféry Kongresu. Pro zahraniční účastníky připravili poznávací „tours“ den před a den po ukončení Kongresu po Brně a jeho turistických zajímavostech. Potěšilo nás, že se mezi zvídavé návštěvníky připojila i Harlene Anderson, Ph.D. hlavní osobnost  kolaborativně-dialogického  přístupu, která měla na konferenci úvodní slovo. Její kniha Konverzace, jazyk a jejich možnosti byla přeložena do češtiny a slouží jako základní učebnice pro bližší seznámení s přístupem „Nevědění“ (Not-knowing position) v terapii. Závěrečné slovo patřilo Kennethu J. Gergenovi, Ph.D. zakladateli sociálního konstrukcionismu, ze kterého vycházejí postmoderní přístupy v terapii.

Českou republiku na konferenci reprezentovali vedle Pavla Nepustila z Narativu, také Leoš Zatloukal ze spolku Dalet, z.s. zaměřený na Solution Focus přístup s workshopem Tvořivá improvizace v terapeutické konverzaci a rozvoj klientových zdrojů, dále Lucie Hornová a Jana Adámková, soukromá psychologická ambulance z Rychnova nad Kněžnou, s workshopem Dialogická koterapie. Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. nabídl dva workshopy. JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D. představila činnost Centra Sv. Bazila – pomoc lidem, kteří se rozhodli se léčit ze závislostí a potřebují po propuštění z ústavní léčby odbornou pomoc jako podpůrnou složku ambulantní léčby. JUDr. Eva Vaňková, Ph.D. si přizvala ke spolupráci sociální pedagožku Mgr. Milenu Mikulkovou, autorku „židličkové metody“, kterou pomáhá rozvádějícím se párům pochopit, co prožívají jejich děti při rozvodu. Účastnice z Chile  ocenila metodu slovy, že „je to něco, co deset hledala – názorné a prosté“.

Po celou dobu Kongresu měli účastníci možnost prohlížet si 16 posterových prezentací o práci jednotlivých zahraničních center kolaborativního přístupu z celého světa. Největší zastoupení měla čínská delegace, dále Tchaiwan, Brazilie, Chile, Španělsko, Portugalsko, USA a Holandsko.

Vedle dialogického prostoru nabízeného s nejznámějšími osobnostmi (Harlene Anderson, Ph.D. Mary M. Gergen, Ph.D. a Ann Cunliffe, Ph.D.) byly zařazeno až 11 souběžných workshopů vedených účastníky z Norska, Belgie, Chile, Argentiny, Brazilie, USA, Mexika, Číny, Paraguaye, Perú, PuertoRica, Israele, Švédska, Chorvatska, Singapuru, Německa, Řecka, Holandska, Kanady, Itálie, Slovinska, Kolumbie, Taiwanu, Dánska, Finska, Velké Británie, Austrálie, Japonska, Hong Kongu, Portugalska i z České republiky.

Úvodní večer kongresu byl věnován místní tradici jak v jídle, tak v hudbě. Vystoupila cimbálová Horňácká muzika, na kterou čeští účastníci zatančili pro zahraniční hosty tradiční valčík, polku i čardáš. Potěšilo nás, že ani japonští či brazilští hosté se nezalekli a přidali se k nám do kola. Závěrečný večer patřil v brněnském Kabinetu múz jazovému seskupení Jazz Trio se zpěvačkou Martinou Trchovou, vítězkou ocenění Anděl 2016.

Účastníci Kongresu nešetřili superlativy při závěrečném vyhodnocení nad skvělou přátelskou atmosférou v průběhu celého kongresu, ochotným přístupem všech organizátorů i duchem spolupracujícího přístupu, který mnohé nabil novou energií a chutí pokračovat ve své práci v započaté cestě. Jsme hrdí, že jsme mohli přispět svou osobní účastí ke zdaru této akce. V. kolaborativní kongres je plánován na červen 2021 do Mexika.

JUDr. Eva Vaňková, Ph.D., členka prezidia Unie rodinných advokátů, z.s. a ředitelka ESI, o.p.s.

8. 8. 2019

Nezletilé dítě

Unie rodinných advokátů ve spolupráci s Českou advokátní komorou a Spolkem rodinně právních a opatrovnických soudců pořádá ve středu 4. září 2019 polodenní workshop nazvaný Nezletilé dítě aneb 30. výročí Úmluvy o právech dítěte. Workshop je určen pro advokáty, opatrovnické soudce, mediátory a další odborníky, kteří se profesně zabývají rodinou. Diskusi povedou prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, předsedkyně Spolku rodinně právních a opatrovnických soudců Libuše Kantůrková, ústavní soudce Tomáš Lichovník, ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí Zdeněk Kapitán a emeritní děkanka Právnické fakulty UP v Olomouci Milana Hrušáková. Účast na této akci je pro přihlášené účastníky zdarma. 

Bližší podrobnosti a přihlášku najdete zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=20644&tmplid=15

28. 6. 2019

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 7/2019 k návrhu zákona o zálohovaném výživném

Unie rodinných advokátů považuje návrh zákona o zálohovaném výživném, rozeslaném Ministerstvem práce a sociálních věcí do připomínkového řízení, za nesystémové řešení, které je ve skutečnosti zastřenou sociální dávkou, odnímá osobní odpovědnost z povinných a naopak přenáší jejich vyživovací povinnost na stát, resp. na daňové poplatníky, oslabuje osobní odpovědnost a svádí ke zneužívání a obcházení. Unie se obává, že vymáhání dlužného výživného státem po neplatičích se posléze ukáže nejen neefektivní (návratnost je v důvodové zprávě odhadovaná na max. 10 %), navíc zatíží stát (daňové poplatníky) dodatečnými výdaji na personál, neúčelné exekuční řízení a náklady exekutora.

12. června 2019

18. 6. 2019

Právník roku

Unie rodinných advokátů se stala hrdým partnerem celojustiční soutěže Právník roku 2019 s právem nominovat svého kandidáta v oboru rodinné právo. Návrhy a podněty na významné osobnosti českého rodinného práva, které si toto ocenění zaslouží, mohou členové i nečlenové unie adresovat členům prezidia. Podrobnosti o soutěži Právník roku najdete zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=20578

12. 6. 2019

Etika a odpovědnost v právnickém stavu

Dne 31. května 2019 se v historických prostorách pražského Karolina uskutečnil kulatý stůl Etika a odpovědnost v právnickém stavu. Šlo o čtvrtou diskusi o etice, zařazenou do projektu Stálé konference českého práva, jehož je Unie rodinných advokátů hrdým partnerem. Diskusi moderoval zakladatel projektu JUDr. Karel Havlíček, který si pro úvodní slovo vybral předsedu Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského. Úvodní řečník ve svém vystoupení konstatoval rozpor mezi pozitivním právem a pocitem nespravedlnosti, který občas sdílí veřejnost,která plyne z odlišnosti přirozeného a pozitivního práva. Varoval také před zaměňováním pojmu "veřejnost" a většina společnosti. Kroky, které jsou na pomezí legality a legitimity, nazval alegalitou.
Člen představenstva ČAK JUDr. Michal Žižlavský upozornil na rostoucí množinu virtuálního práva. Soudce Nejvyššího správního soudu v návaznosti na čerstvý judikát svého senátu podotkl, že současné západní státy nejsou demokratické, ale polyarchické, že v nich rozhodují různé skupiny nejhlasitějších (média, sociální sítě, soudy). Soudy podle něj někdy musejí počkat, kam a jak se vyvinou změny ve společnosti, neměly by společenské změny předbíhat. Senát se tak ve svém rozhodnutí postavil proti rozsudku ESLP. Ve druhé části diskuse vystoupili autoři komentáře Etický kodex advokáta JUDr. Tomáš Sokol a JUDr. Daniela Kovářová. Pohovořili o pohledu Komory na advokátní kární provinění a pokusili se definovat pojem "oprávněný zájem klienta".

31. 5. 2019

Rozvody u notáře? Odmítnout!

Prezidium Unie rodinných advokátů na svém zasedání dne 25. 4. 2019 přijalo negativní stanovisko k návrhu Ministerstva spravedlnosti přesunout na notáře sepis opatrovnických dohod a dohod o majetkovém vypořádání. Plné znění stanoviska najdete zde:

http://www.uracr.cz/cs/stanoviska

19. 4. 2019

Rodina v právu a bezpráví

Dne 14. března 2019 proběhla konference Rodina v právu a bezpráví, kterou uspořádala Unie rodinných advokátů ve spolupráci s Českou advokátní komorou a společností epravo.cz. Podrobnou informaci z celé akce, kterou navštívilo více než osm desítek účastníků, včetně fotografií hlavních řečníků přinesl Bulletin advokacie a najdete ji zde: http://www.bulletin-advokacie.cz/rodinne-pravo-se-meni-ale-lasku-peci-a-zajem-rodicu-nikdy-nevysoudi?fbclid=IwAR3acapSwxxXP6Dgu3h3caMx9RVVxfEF8phws2fn2HUSli9-SAMsdDaUxzg

Úspěšnou akci budeme docela jistě příští rok opakovat!

24. 3. 2019

Členské příspěvky za rok 2019

Členské příspěvky za členství v Unii rodinných advokátů pro rok 2019 se hradí bezhotovostním převodem na účet unie č. 115-5911970297/0100, popř. je lze složit v hotovosti v kterékoliv pobočce Komerční banky přímo na účet nebo zasláním složenky na poště. 

 Jako variabilní symbol použijte rok, za který platíte (2019), a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. Výše členských příspěvků činí 3000 Kč pro řádné členy (aktivní advokáty) a 2000 Kč pro oborové členy. Splatnost příspěvku je do 28. února 2019, řádné členství je však vázáno na zaplacení členského poplatku za příslušný rok, proto žádáme o úhradu příspěvku co nejdříve.

Pokud jste dosud neuhradili, učiňte tak obratem!

2. 3. 2019

Trestné činy v rodině

V úterý 26. února 2019 proběhl v Praze v Paláci Dunaj workshop nazvaný Trestné činy v rodině, který uspořádala Česká advokátní komora, Unie rodinných advokátů a Unie obhájců ČR. Akce byla během týdne naplněna a desítky zájemců se na ni nedostaly, přesto ČAK akci přesunula do auly pro 100 osob. Workshop moderovala prezidentka URA Daniela Kovářová, s diskusními příspěvky vystoupili člen prezidia Unie obhájců ČR Václav Vlk, předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra, místopředseda Vrchního soudu v Praze Jan Sváček, člen prezidia URA Kryštof Janek, advokátka a členka Unie obhájců ČR Katarzyna Krzysztyniak a Věra Šípalová z Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích. 

Podobnou zprávu o akci najdete zde: http://www.bulletin-advokacie.cz/co-resi-trestne-ciny-v-rodine

1. 3. 2019

Národní týden manželství

Unie rodinných advokátů se připojuje k Národnímu týdnu manželství, který probíhá od 11. do 17. února 2019, protože považuje manželství za základ státu, stabilizační prvek rodiny a tradiční instituci, v níž její členové nalézají klid, podporu, pomoc, dobré vztahy a spolupráci.


Letošní ročník Národního týdne manželství nese podtitul „Zabijáci manželství“. Unie rodinných advokátů největší zabijáky manželství spatřuje ve lhostejnosti, v nedostatku empatie, v neochotě pracovat na manželských vztazích, v sobectví, touze po majetku a v lehkomyslnosti při uzavírání a opouštění mezilidských vztahů.


Unie rodinných advokátů podporuje manželství jako trvalý a státem posvěcený svazek muže a ženy plný vzájemné úcty a respektu, primárně určený k založený rodiny, výchově dětí a podpoře rodinných vztahů. Odsuzuje pokusy snižovat roli a význam manželství v dnešní době a vítá rostoucí počet uzavřených sňatků v loňském roce i pozitivní prorodinné tendence. Pevně věří, že pojem „manželství“ zůstane i do budoucna zachován pro označení svazku jednoho muže a jedné ženy, neboť takto jej také od nepaměti vnímá většinová společnost a změnu obsahu pojmu nelze nařídit shora, schválením zákona ani akcemi aktivistů.

10. 2. 2019

Workshop Trestné činy v rodině naplněn do posledního místa

Na co sáhne Unie rodinných advokátů ve spolupráci s Českou advokátní komorou a Unií obhájců dohromady, to se nemůže nepovést. Společně jsme připravili workshop zaměřený na trestné činy v rodině, který proběhne 26.2.2019 (pozvánka a informace zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19906&tmplid=15). 

A víte, že už dnes je "vyprodáno"? Účast totiž potvrdilo víc než 90 osob! Bude to určitě zdařilá akce a rádi vás o ní na našich webových stránkách budeme informovat.

8. 2. 2019

Konference Rodina v právu a bezpráví

Unie rodinných advokátů se rozhodla založit v Praze tradici celostátních konferencí zaměřených na rodinné právo. Konference ponese název Rodina v právu a bezpráví a uskuteční se ve čtvrtek 14. března 2019 od 9-14,30 hodin v hotelu Grandior v Praze, Na Poříčí 42. Na této konferenci vystoupí například JUDr. Tomáš Lichovník, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Lubomír Ptáček nebo JUDr. Zdeněk Kapitán. Po skončení  konference bude následovat členská schůze naší unie. 

Bližší podrobnosti včetně programu a přihlášky  zde: https://www.epravo.cz/eshop/rodina-v-pravu-a-bezpravi-255.html.

21. 1. 2019

PF 2019

Unie rodinných advokátů přeje svým členům, přátelům, kolegům, spolupracovníkům i příznivcům klidné svátky a těší se na shledanou v roce 2019

21. 12. 2018

Členská schůze Unie rodinných advokátů

Členská schůze Unie rodinných advokátů proběhla dne 12. prosince 2018. Schválila zprávu o činnosti URA za rok 2018, zpráva o hospodaření za rok 2018, plán činnosti na rok 2019, rozpočet na rok 2019 a přijala další rozhodnutí. Plné znění zápisu je k dispozici členům URA na vyžádání.


14. 12. 2018

Memorandum ke střídavé péči

V průběhu společného workshopu, který proběhl dne 11. listopadu 2018 u příležitosti 20. výročí zavedení střídavé péče do českého právního řádu, podepsaly Daniela Kovářová za Unii rodinných advokátů a Libuše Kantůrková za Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců Memorandum ke střídavé péči tohoto znění:

Memorandum

Spolku rodinně právních a opatrovnických soudců a Unie rodinných advokátů
přijaté na společném workshopu konaném dne 11. prosince 2018
u příležitosti 20. výročí zavedení střídavé péče do českého právního řádu

Dvacetileté praktické zkušenosti se soudním využíváním institutu střídavé péče v České republice vedou Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců a Unii rodinných advokátů k formulaci následujících závěrů:1.     S institutem střídavé péče je třeba zacházet uvážlivě a individuálně, vždy s přihlédnutím k okolnostem každého jednotlivého případu a zejména se zřetelem k zájmům, potřebám a schopnostem nezletilého dítěte, o jehož péči se jedná.

2.     Pokusy o zavedení střídavé péče jako automatické, přednostní nebo povinné formy porozvodové či porozchodové péče rodičů o nezletilé dítě výše uvedenou individualizaci postrádají.

3.     Stávající právní úprava institutu střídavé péče je odpovídající a není důvodu ji jakkoliv měnit či upravovat.

4.     Nejlepším předpokladem pro efektivní fungování střídavé péče je dohoda tolerantních rodičů, schopných slušné vzájemné komunikace.

5.     Tam, kde jsou rodiče schopni dohody, je na místě poučit je také o institutu společné péče.

6.     Déletrvající rodičovské souboje vedené před soudy všech stupňů a zejména před Ústavním soudem za pomoci řádných i mimořádných opravných prostředků naopak zdárnému rozvoji nezletilého dítěte neprospívají.

7.     Pokud jeden z rodičů střídavou péči zásadně odmítá, je třeba pečlivě zvažovat, kterému rodiči má být dítě svěřeno, přičemž další možností je výlučná péče jednoho rodiče a široký styk rodiče druhého.

8.     Zájem nezletilého dítěte vyžaduje, aby se všechny zúčastněné strany po celou dobu řízení pokoušely o zklidnění emocí a smírné zakončení sporu.

9.     Účast odborníků na rozhodování o střídavé péči vyžaduje neustálý profesní růst a celoživotní vzdělávání v právu i v souvisejících oblastech.V Praze dne 11. prosince 2018

za Spolek rodinně právních                                                         za Unii rodinných advokátů
a opatrovnických soudců                                                               JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Libuše Kantůrková                                                              


13. 12. 2018

Členská schůze Unie rodinných advokátů

Členská schůze Unie rodinných advokátů se uskuteční ve středu 12. prosince 2018 od 13-16 hodin v aule Paláce Dunaj v Praze, Národní 32 (vchod z Voršilské ulice).
Všichni členové unie jsou srdečně zváni.
S ohledem na kapacitu sálu a z důvodů upřesnění nákladů na občerstvení žádáme členy o potvrzení účasti.
Bližší podrobnosti viz přiložená pozvánka.

ČS 12.12.2018 pozvánka.pdf

6. 11. 2018

Partnerské vztahy vážně a nevážně

V sobotu 22. září 2018 se v Luhačovicích v průběhu oslav stého výročí české a slovenské advokacie uskutečnil seminář nazvaný Partnerské vztahy vážně a nevážně, který pro své členy i pro širokou veřejnost uspořádala Unie rodinných advokátů. Seminář vedli sexuolog doc. MUDr. Radim Uzel, psychiatr a kněz prof. MUDr. Max Kašparů a prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová. V průběhu dvouhodinové diskuse řečníci i přítomní probrali nejen psychologické, psychiatrické, sexuologické a právní souvislosti partnerských vztahů, ale také aféru MeToo, nevěru, ekonomii sexu a jak rozeznat psychopaty, ale též odpověděli na řadu otázek přítomných. Docent Uzel doprovodil svou pasáž zaměřenou na ekonomii sexu velmi zajímavou prezentací s mnoha statistickými informacemi.

Semináře se zúčastnilo 65 pozorných posluchačů, což pořadatelé hodnotí velmi pozitivně tím spíš, že ve stejné době startoval hlavní běžecký závod účastníků advokátních oslav. Po skončení semináře následovala autogramiáda lektorů, kteří s sebou přivezli ukázky své literární tvorby.

25. 9. 2018

Počet členů unie překročil stovku

V průběhu letních měsíců překročil počet členů Unie rodinných advokátů stovku (91 řádných členů z řad aktivních advokátů a 9 oborových členů). V červenci se uskutečnilo třídenní výjezdní zasedání unie, v jehož průběhu došli účastníci k závěru, že potřebují mimoprávní vzdělávání ve vztahových, psychologických, emocionálních a psychoterapeutických oblastech, metodách a nástrojích zvládání stresu klientského i vlastního. Unie proto plánuje v brzké době zařazení dalších vzdělávacích aktivit pro své členy. Na podzim se také uskuteční workshop ke střídavé péči u příležitosti desátého výročí existence střídavé péče v české společnosti, workshop k trestným činům v rodině (ve spolupráci s Unií obhájců ČR) a členská schůze unie. O všech akcích budou členové průběžně informováni.

23. 8. 2018

Příjemné léto s rodinou

Unie rodinných advokátů přeje svým členům a jejich rodinám příjemné léto s minimem vzájemných konfliktů a těší se na shledanou v dalších měsících.

10. 7. 2018

Tabulky a vyživovací povinnost rodičů k dětem

V úterý 29. května 2018 se v Paláci Dunaj konal workshop nazvaný Tabulky a vyživovací povinnost rodičů k dětem, který uspořádala Stálá konference českého práva ve spolupráci se sekcí rodinného práva České advokátní komory a Unií rodinných advokátů.

V první části workshopu vystoupili se svými příspěvky hlavní diskutují. Prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová uvedla, že tabulky letos v květnu slaví osm let své existence, proto je na místě vyhodnotit jejich působení a otevřít debatu o tom, zda jejich stávající podobu zachovat či změnit. Poté vystoupil viceprezident unie JUDr. Jiří Nykodým, který konstatoval, že tabulky v praxi používají jako doporučující materiál soudy, advokáti i opatrovníci, staly se tedy vhodným orientačním vodítkem pro výpočet výživného pro jedno či dvě děti. Doporučil upravit horní hranici u nadstandardně vysokého výživného. Poté vystoupil člen prezidia unie Mgr. Kryštof Janek a uvedl, že odpovídající výživné není matematický výpočet, ale složitá soudcovská úvaha. Reálné výživné by mělo růst v závislosti na výši příjmu povinného rodiče jako parabola, nikoliv jako přímka. Vysoké výživné dítě nespotřebuje, a pokud v dospělosti obdrží velkou částku v podobě úspor, může ho to naprosto zničit. Na závěr první části vystoupila členka ministerské komise, která v roce 2010 tabulky připravovala, prof. JUDr. Milana Hrušáková. Podle ní znamenaly tabulky největší přínos pro OSPOD. Po osmileté zkušenosti doporučila zvýšit spodní hranici u nejmenších dětí z 11 % na 15 %. Životní náklady studenta vysoké školy činí minimálně 8000 Kč, horní hranice rozpětí ve výši 25 % je ovšem příliš vysoká.

Čtyři desítky přítomných členů Unie rodinných advokátů poté probíraly zkušenosti a praktické života tabulek. V diskusi mj. padlo, že ačkoliv činí průměrný příjem v ČR 31.000 Kč, nedosáhne na něj 75 % obyvatel. Medián příjmu činí 21.000 Kč, toho však nedosahuje polovina obyvatel. Neplacení výživného je navíc druhý nejčastěji spáchaný trestný čin.V závěru workshopu se účastníci shodli na následujících závěrech:

1.                 Tabulky se v rodinné praxi ujaly a osvědčily, advokáti, soudci, opatrovníci i rodiče z nich vycházejí při prvotní orientaci u rodiče s příjmem/platem nikoliv nadstandardně vysokým a určování výživného pro jedno či dvě děti.

2.                 S ohledem na finančně nepříznivou situaci matek novorozených dětí a jejich objektivní nemožnost přivýdělku se doporučuje zvýšit spodní procentuální rozpětí u novorozených dětí na 15 %.

3.                 Soudy by při rozhodování o výživném měly zohlednit rozsah péče o dítě povinného rodiče a vzájemné vztahy dítěte a povinného rodiče.

4.                 Pokud dojde u povinného rodiče k zásadnímu poklesu příjmu, měly by soudy rozhodovat podle aktuální situace bez otálení a bez předsudků.

5.                 Je akutně potřeba vzdělávat širokou veřejnost v právních, psychologických a emocionálních souvislostech rozchodů a řešení otázek, na ně navazujících.

Bez ohledu na tyto závěry účastníci konstatovali, že stále existují značné regionální rozdíly související s životní úrovní a s tradicemi.Účastníci workshopu vyplnili anketní lístky o svých zkušenostech s tabulkami a obdrželi doklad o absolvování 3 hodin celoživotního vzdělávání.

9. 6. 2018

Unie debatovala o právním konfliktu v rodině

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se v Paláci Dunaj konal workshop nazvaný Právní konflikt v rodině, který uspořádala Stálá konference českého práva ve spolupráci se sekcí rodinného práva České advokátní komory a Unií rodinných advokátů. Akci zaštítila ministryně práce a sociálních věcí Ing. Jaroslava Němcová, MBA, a moderoval jej zakladatel Stálé konference českého práva JUDr. Karel Havlíček. Moderátor v úvodu řekl, že právní rodina je rodina rozpolcená. Rozhádaní rodiče se ohánějí nejlepším zájmem dítěte, ale jen tehdy, pokud se jim to hodí. Rodina pozitivní se naopak zmiňuje minimálně, ačkoliv v tomto tekutém světě jde o jednotku naprosto ziskovou. Normální je přece se nesoudit a podporovat zdvořilost a čest. Kdysi v rodinném právu platila zásada, že co není právem upraveno, je dovoleno. Dnes je trend ovšem odlišný: co není upraveno, to musíme honem upravit.

V první části workshopu vystoupili se svými příspěvky hlavní diskutují. Prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová uvedla, že spatřuje různé druhy konfliktů v rodině, zejména konflikt manželský a rodičovský, dědický či jiný konflikt příbuzenský. Nicméně z právního pohledu rodinné spory vypadají trochu jinak. Občanský zákoník sice zná řadu ustanovení určených k řešení sporů v manželství (například § 692 nebo § 714), ale jakmile je jeden z manželů použije a podá žalobu, manželství končí a je jen otázkou času, než se manželé rozvedou. V manželství se nedá hlasovat, a pokud skutečně vznikne manželský spor, řeší se podle toho, kdo má moc a kdo drží peníze. Reálně je tedy největším rodinným konfliktem spor rodičovský, který občanský zákoník řeší mnoha podrobnými a nadbytečnými ustanoveními, ačkoliv rozhodnutí je obtížně proveditelné, vynutitelné a exekuovatelné. Největší změnu paradigmatu však přinesl § 3 odst. 1 občanského zákoníku, dle něhož má každý právo na své štěstí, takže se spor rodičů přelil do sporu hodnotového, který však právnímu hodnocení odolává. Vše komplikuje participační právo dítěte, které nejvíc rozhádaní rodiče zneužívají pro těžkou manipulaci.

Následně promluvil předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Marek Benda, který si povzdechl nad tím, že jakmile se ve společnosti stane konflikt, kdosi namítne, že chybí legislativa. City však zákonem upravit nelze a většinu změn nakonec prosadí aktivisté. Negativní trend bude patrně pokračovat, návrat k akademickým řešením podle něj není pravděpodobný. Paradoxně v rodinném právu vznikají no-go zóny sociálně vyloučených rodičů, kam se OSPOD bojí přijít, a tak kontroluje rodiny naopak nekonfliktní.

Dále vystoupil soudce Ústavního soudu JUDr. Tomáš Lichovník, podle něhož je zásadní odlišnost mezi různými druhy práv. V trestním potřebujeme striktní ustanovení, v opatrovnickém řízení musí stačit doporučení chovat se slušně. Opatrovnické řízení by nemělo být Popelkou, už proto, že v něm chybí jasně definovaný předmět sporu, na druhé straně dobré rozhodnutí poskytuje soudci obrovské zadostiučinění, což brání syndromu vyhoření. V řízení nejde o příběh či o hledání pravdy, protože pravdu mají oba rodiče, a soud se musí snažit mnohem víc. Dalším problémem je vykonatelnost, neboť jindy lze pokutami přinutit k aktivitě, ale v rodinných sporech samotným předáním dítěte výkon rozhodnutí nekončí. Praxe přináší nové typy sporů (o lékařské zákroky, volbu školy, kroužky apod.), jež jsou někdy jen přenášením odpovědnosti rodiče na soud. Je přece absurdní, aby o dítěti rozhodoval naprosto cizí člověk (soudce). V rodinných věcech by mělo být připuštěno dovolání, už proto, že nález Ústavního soudu na rozdíl od rozsudku Nejvyššího soudu má obecnou závaznost pro všechny. Konečně zajímavým rysem je to, že Ústavní soud takřka vždy ruší jen změnové rozhodnutí odvolacího soudu. Okresní soudce totiž své rodiče zná a vidí, jak v řízení vystupují. Proto bývá jeho rozhodnutí správnější. Někdy se také opomíjí, že nález se netýká příběhu, ale cesty k nalezení rozhodnutí.

Dalším vystupujícím byl soudce Okresního soudu v Novém Jičíně a propagátor Cochemské praxe Mgr. Vladimír Polák, který popisované případy dělí na rodiče, kteří k soudu kvůli rozsudku musí (obligatorní schválení dohody), další nevědí, jaká je právní úprava a praxe (takové poučíme) a na ty, co se dohodnout nechtějí. Opatrovnické soudnictví se musí emancipovat samo, nikdo jiný to za soudce neudělá, novelizace nejsou zapotřebí. Jeho soud postupuje následovně: 17 % rodičů přijde k soudu rovnou s dohodou, ostatní soud pošle na OSPOD, kde pomohou uzavřít dohodu dalším 40 %. V ostatních případech soud nařídí do 3 týdnů od podání návrhu jiný soudní rok, při němž se dohodne dalších 20 %. Následuje mediace (obvykle 3 setkání vedou k dohodě u 17-18 %) a teprve ohledně zbylé skupiny 5 % soud autoritativně rozhodne, přičemž zohlední chování rodičů v tomto procesu. Nelze zachránit všechny děti, v případě naprosto katastrofických má navíc stát právo dítě odebrat. Naznačený proces spočívá na pěti zásadách: neutralita (soud i OSPOD hovoří výlučně s oběma rodiči), žádné znalecké posudky, obě děti mají rády své rodiče a oba rodiče jsou kompetentní je vychovávat, všichni dotčení (i advokáti) spolupracují a celý proces je všem znám předem, a proto předvídatelný. Trauma dítěti nezpůsobuje způsob péče, ale rodičovský konflikt.

Poslední panelistou byl psychiatr a evangelický kněz prof. MUDr. Max Kašparů. Uvedl, že vše souvisí se vším a naše společnost zpovrchňuje, namísto aby šla do hloubky věcí. Dnes se rodiče navzájem obviňují, kdo z nich je větší blázen, a dítě mezi nimi ční jako nárazník, zatímco oni trpí komplexem vícečetnosti. V tomto hodnotovém zmatku bychom to měli být právě my odborníci, kdo bude veřejnosti říkat, co je přirozené. Zdravý člověk neplave s proudem na povrchu, ale v hlubině a proti proudu. V opačném případě ztrácí základní rozlišení: dobro/zlo, krása/ošklivost, pravda/lež. Lakmusovým papírkem budiž svědomí. Řada lidí jej má čisté, neboť ho vůbec nepoužívá.

Následovala diskuse, do níž se zapojila i řada ze sedmi desítek přítomných. Panelisté se shodli na tom, že termín „nejlepší zájem dítěte“ je gumovým ustanovením, jež hledá každý rodič jinde. Ne každý z rodičů osobnost schopnou projít rodičovským sporem v klidu. Na druhé straně neexistuje žádná korelace kvality rodičovské odpovědnosti se vzděláním, profesí, charakterem, inteligencí ani osobnostním nastavením. Existují zajisté velké rozdíly mezi městem a vesnicí i mezi jednotlivým soudy, naprosto zásadní je však nezbytnost autoritativního soudce. Míra zapojení dítěte do sporu a využití participačních práv přímo souvisí s mírou ingerence státu navzdory faktu, že zkorumpovaných odpovědí jsou schopny už i tříleté děti.

Závěrem se diskutující shodli na nezbytnosti společného postupu, neustálého vzdělávání a aktivní odpovědnosti všech zainteresovaných odborníků. Účastníci workshopu obdrželi doklad o absolvování 4 hodin celoživotního vzdělávání.

21. 4. 2018

Letní výjezdní zasedání

Unie rodinných advokátů pořádá pro své členy výjezdní zasedání, které proběhne ve dnech 11. až 13. července 2018 v Ratibořicích. Vážné zájemce žádáme o brzké přihlášení. Pozvánka i přihláška byla rozeslána mailem členům unie v rámci Informačního zpravodaje č. 5 a je k dispozici na vyžádání u prezidentky Daniely Kovářové.

17. 4. 2018

Workshop Tabulky a vyživovací povinnost rodičů k dětem

Unie rodinných advokát zve své členy na workshop nazvaný Tabulky a vyživovací povinnost rodičů k dětem, který proběhne v úterý 29. května 2018 od 13 do 16 hodin v kinosále Paláce Dunaj v Praze, Národní 32.
Na této akci se pobavíme o tom, zda je třeba tabulky poopravit a jaká je jejich funkce v dnešní době, osm let po zavedení do praxe. Pozvánka a přihláška viz příloha. Akce je určena jen pro členy unie.

2018 Tabulky výživné.pdf

16. 4. 2018

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 3/2018 ke Cochemské praxi

Ve veřejném prostoru se stále častěji hovoří o Cochemské praxi jako o nástroji, schopném oslabit spory rodičů o nezletilé děti. Unie rodinných advokáta v minulých dnech navázala spolupráci s představiteli této aktivity a seznámila se s jejich podklady, materiály, doporučeními, strategií a lehce odlišnou praxí v jednotlivých okresech u několika okresních soudů.

Po tomto seznámení Unie rodinných advokátů konstatuje, že na jednoznačné závěry je zatím příliš brzy, neboť s českou variantou této původně německé aktivity jsou v praxi odlišné zkušenosti, což je jen pochopitelné vzhledem k české právní úpravě rodičovské odpovědnosti a oprávnění advokátů poskytovat své služby na území celé republiky.

Unie rodinných advokátů ve vztahu ke Cochemské praxi

- podporuje užívání českých termínů, aby nedocházelo k záměně pojmu a obsahu;
- vítá mezioborovou spolupráci soudu, OSPOD, právních zástupců a znalců;
- doporučuje rodinným advokátům, aby slepě nepřejímali úhel pohledu vlastního klienta, ale korigovali jeho postoje a přání koncepcí zákonné a společné rodičovské odpovědnosti.

S URA č. 3 ke Cochemské praxi.pdf

15. 4. 2018

Mýty kolem MeToo

MeToo je fenoménem dnešní doby. Přehledně se tento smutný fakt projevil v minulých dnech, kdy Stálá konference českého práva uspořádala odborné sympozium k jeho právním aspektům. Skutečný průběh akce, jež byla některými zaujatými médii hanobena, lze získat například z webu epravo.cz spolu s výtahem zásadních myšlenek jednotlivých vystupujících. Bližší informace zde: https://www.epravo.cz/top/aktualne/pravni-aspekty-fenomenu-metoo-107326.html

23. 3. 2018

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 2/2018 ke střídavé péči

Střídavá péče o nezletilé dítě je v poslední době módním zaklínadlem, o něž usiluje řada rodičů, zatímco jiní se mu zuřivě brání. Tato forma péče o děti však není ani jediná, ani všespasitelná. Vzhledem k neutuchajícím bojům o děti a stále bojovnějším pozicím některých rodičů i zkresleným představám veřejnosti vydala Unie rodinných advokátům následující stanovisko k tomuto fenoménu:

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 2/2018 ke střídavé péči

Střídavá péči není univerzálním ani přednostním způsobem péče o dítě. Unie rodinných advokátů nesouhlasí se zjednodušeným pohledem a doporučuje zvolit následující podmínky pro její použití:

1)     Dohoda rodičů – partnerů bohužel bývalých, ale nyní vzájemně se respektujících tolerantních jedinců, v ideálním případě kamarádů, jež berou v úvahu zájmy a potřeby svých dětí. Válčení na toto poli je totiž kontraproduktivní, a tedy vyloučené.

2)   Jedna škola, jeden dětský lékař, zachované mimoškolní aktivity dítěte – ideálem jsou rodiče bydlící v dochozí vzdálenosti, aby se z dítěte nestal baťůžkář a cestovatel.

Aktivistické trvání na střídavé péči ze strany otců či odpor proti její realizaci na straně matek ukazuje, že rodič nemyslí na zájmy dítěte, ale především na své vlastní. V praxi je totiž neznatelná hranice mezi střídavou péčí a rozšířeným stykem, s nímž dnes od soudu odchází každý rodič, jenž o něj požádá. Zákonný koncept rodičovské odpovědnosti dnes vylučuje, aby o dítku rozhodoval jen jeden z rodičů, protože navzdory soudnímu rozhodnutí mají otec i matka stejné právo účastnit se života dítěte a rozhodovat o něm.

Za této situace je boj o dny či hodiny krátkozraký a nelogický, podobně jako snaha bojujících rodičů přesvědčit soud o svém pohledu na věc. Rozumnější je ochota ke kompromisu a ohled na přání a situaci každého dítěte, jež je unikátní a neopakovatelné. Unie rodinných advokátů proto doporučuje (rodičům, soudům, finančním úřadům i zákonodárcům) přijmout za své následující:

3)   Rozumné financování péče o dítě – výživné i daňové úlevy musí zohledňovat skutečný podíl rodičů na péči o dítě v souladu se zásadou, že čím více otec o dítě pečuje, tím nižší výživné mu soud má soud vyměřit.

4)   Spravedlivá dělba cestovních nákladů – cesty dětí za rodiči nemůže nést či zajišťovat jen jeden z rodičů; rozumný soud má zohlednit, že otec si vyzvedává dítě v bydlišti matky a po styku je tamtéž zase vrací, a náklady a zajištění cesty mezi rodiče rozdělí.

Pokud se rodiče o péči o dítě nedohodnou a ani soudní rozhodnutí nevede ke zklidnění vztahů, je násilná cesta za pomoci soudů, opatrovníků, policie, pokut, výzev, trestních oznámení, výkonu rozhodnutí a dalších silových metod zničující pro psychiku dítěte i pro jeho zdárný duševní a tělesný vývoj. Rodič, který to nepochopí, dítěti navzdory svým vzletným prohlášením nenávratně škodí.

S URA č. 2 ke střídavé péči.pdf

4. 3. 2018

Opustila nás Senta Radvanová

Unie rodinných advokátů s lítostí informuje své členy i příznivce, že minulý týden ve věku 88 let zesnula zakladatelka českého rodinného práva doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. Navzdory věku a zdravotnímu omezení se do poslední chvíle zapojovala do diskusí nad rodinným právem. Budeme na ni s radostí a s nostalgií vzpomínat. Poslední rozloučení s paní docentkou proběhne 1. března 2018 ve 14 hodin ve Velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.

 Smuteční oznámení viz příloha.

parte.pdf

26. 2. 2018

Workshop Právní konflikt v rodině


Unie rodinných advokátů ve spolupráci s dalšími subjekty zve své členy i další zájemce na workshop Právní konflikt v rodině, který proběhne ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 9,30 do 14 hodin ve vzdělávacím středisku České advokátní komory v Praze v Paláci Dunaj. Diskusi vedou prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, ústavní soudce Tomáš Lichovník, předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Marek Benda, emeritní děkanka Právnické fakulty v Olomouci Milana Hrušáková, místopředseda Okresního soudu v Novém Jičíně Vladimír Polák a kněz Max Kašparů. Přijďte se zapojit do diskuse o tom, zda a jak lze střety v rodině řešit právem.
Účastnický poplatek činí 950 Kč, pro členy URA jen 650 Kč. Pozvánka s přihláškou ke stažení viz příloha níže.

Rodina_05.pdf

23. 2. 2018

Sympozium Právní aspekty kampaně Me Too

Chcete vědět, co si o kampani MeToo myslí právníci a další významné osobnosti, jako například ústavní soudce Tomáš Lichovník, prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, sexuolog Radim Uzel, emeritní soudce Stanislav Balík, místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala, olympijská vítězka Kateřina Neumannová, psycholožka Laura Janáčková, egyptolog Miroslav Bárta nebo sociolog Petr Hampl? Přihlaste se na sympozium nazvané Právní aspekty kampaně MeToo, které proběhne v pátek 16. března 2018 od 9-13 hodin do Vlasteneckého sálu pražského Karolina. Účastnický poplatek činí 600 Kč, Pozvánka s přihláškou viz příloha.


MeeToo_05

22. 2. 2018

Podporujeme manželství

Tisková zpráva Unie rodinných advokátů k Národnímu týdnu manželství

Letošní Národní týden manželství, který probíhá od 12. do 18. 2 2018, nese podtitul Manželství není jen kus papíru. S touto větou naprosto souhlasíme, podporují ji totiž i objektivní důkazy: lidé žijící v manželství jsou zdravější, spokojenější, dožívají se vyššího věku, lépe a kvalitněji se starají o seniory, zůstávají méně osamoceni a hodnotí svůj život jako šťastnější a více uspokojivý.

Do manželství dnes paradoxně vstupují movitější a vzdělanější páry, zatímco sociálně slabé skupiny a matky – samoživitelky zůstávají bez jeho ochranných křídel. Možná je dnešním stavem vinno i právo – zbytnělá úprava manželství snoubence (a zejména muže) od vstupu do manželství spíše odrazuje, a stát, který rodiče – samoživitele daňově a sociálně zvýhodňuje. Častým argumentem proti manželství bývá společná odpovědnost manželů za dluhy, neustálé změny právní úpravy však zjevně zlepšení nepřinášejí. Škoda, že není možno vrátit se k zákonu o rodině, který byl jednoduchý a přehledný. A snad i nastal čas zavést institut nesezdaných dvojic, žijících spolu déle než pět a majících nezletilé děti. Anebo by stát měl změnit svou politiku a manželství jako základ státu jednoznačně upřednostnit: daňově, v otázce bytové či jinými výhodami, aby podpořil ochotu mladých do manželství a v rozumném věku vstupovat.

Manželství vždycky bylo a stále je ochrannou institucí pro slabší článek, nejvíce tedy svědčí ženě, která pečuje o malé děti. Bez dětí by ovšem lidský rod nemohl existovat, což by si měli pánové uvědomovat. „Z průzkumu, který jsem provedla ve spolupráci s časopisem Rodinné listy, vyplývá, že mladé ženy a dívky všech sociálních skupin stále o manželství sní. Politicky korektní doba je však nutí, aby veřejně prohlašovaly, že ke štěstí onen papír nepotřebují,“ říká prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová. A tak se obě pohlaví přizpůsobila a optiku ekonomické výhodnosti vidí jako jediné kritérium, kterým manželství posuzují. Toto hodnocení je však nesprávné, neúplné a zavádějící.

Unie rodinných advokátů proto podporuje manželství, odmítá jeho kritiku jako jednostranné posouzení ekonomické výhodnosti a doporučuje dvojicím, aby navzdory stávajícímu společenskému trendu do manželství vstupovaly. Emocionální a vztahový dopad instituce manželství na manžele je totiž s tím ekonomickým neměřitelný.

TZ URA k Národnímu týdnu manželství

11. 2. 2018

Unie rodinných advokátů přijala první členy

Prezidium URA zaznamenalo od počátku ledna masivní zájem advokátů o členství v novém spolku. Obdrželo sedm desítek vyplněných přihlášek zájemců o členství z řad advokátů a další desítky dotazů na členství, zapojení či fungování advokátů v unii. Konstatovalo, že unie vznikla v pravý čas a že naplnila poptávku advokátů po sdružování a výměně zkušeností o rodinném právu. Prezidium URA na svém zasedání dne 31. 1. 2018 odsouhlasilo 33 řádných členů a 6 odborníků ze souvisejících a multioborových oblastí, schválilo plán činnost unie na letošní rok a vyslovilo zájem o úzkou spolupráci se sekcí pro rodinné právo ČAK, sekcí ADR ČAK a se Spolkem rodinně právních a opatrovnických soudců.

1. 2. 2018


Plán práce URA na rok 2018.pdf

1. 2. 2018

Unie rodinných advokátů je na webu

Unie rodinných advokátů zaznamenala od svého vzniku na počátku roku obrovský zájem o členství. Do jejích řad se hlásí desítky členů z řad advokátů i dalších odborníků, kteří se profesně zabývají rodinou. V těchto dnech Unie rodinných advokátů spustila webové stránky na serveru www.uracr.cz, na kterých najdou zájemci o členství, veřejnost i média všechny potřebné informace, stanovy i přihlášky pro řádné i oborové členy.

Unie rodinných advokátů bude na svých stránkách zveřejňovat názory a stanoviska k otázkám rodiny i pozvánky na akce, které uspořádá. Nejbližší plánovanou akcí je sympozium Rodina a její právní problémy, jež proběhne v sídle ČAK v Praze v Paláci Dunaj ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 9,30 hodin. Pozvánku na sympozium zveřejníme počátkem února.

Náměty pro další činnost, připomínky a dotazy lze adresovat k rukám vedení unie.

Tisková zpráva viz příloha

TZ URA spustila své webové stránky

16. 1. 2018

Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 1/2018 ke zjišťování názoru dítěte

Ve sporech rodičů o nezletilé dítě poskytují české právní normy dítěti právo vyslovit svůj názor a vyjádřit se problému, o který jeho rodiče vedou spor. Stále však existují soudy (a bohužel i rodiče), kteří toto právo nezletilého nerespektují. Ti všichni by se měli použit z nálezu Ústavního soudu ze dne 19. prosince 2017, dnes zveřejněného na webových stránkách soudu pod čj. II. ÚS 1931/17. Nález zavazuje obecné soudy, aby zjišťovaly stanovisko větších dětí nejen v běžném řízení, což soudy dnes již činí, ale aby tak činily i tehdy, rozhodují-li v průběhu několika dnů o navrženém předběžném opatření. Za dítě schopné se vyjádřit se přitom běžně považuje dítě ve věku přibližně 12 let.

V posuzovaném případě matka odvezla dvě děti (14 let a 2 roky) ze společného bydliště a přestěhovala se s nimi jinam. Otec pět týdnů poté požádal soud o úpravu výchovy a do doby skončení řízení navrhl, aby soud vydal předběžné opatření a styk s dětmi upravil. Obecné soudy se věcí zabývaly a styk upravily standardním způsobem (víkend co 14 dní a v dalším týdnu 2 dny), staršího syna však vyslechly až v průběhu dalšího soudního řízení, nikoliv před rozhodnutím o vydání předběžného patření.

Závěr: Unie rodinných advokátů podporuje nález Ústavního soudu, podle něhož obecné soudy nemají ani ve věcech předběžného opatření rozhodovat jednostranně pouze na základě podaného návrhu, ale mají samy, byť v krátké časové lhůtě, ověřit tvrzené skutečnosti a zajistit stanovisko starších dětí. Unie by uvítala vyšší míru právního vědomí rodičů. Koncepce rodičovské odpovědnosti dnes žádnému z rodičů neumožňuje, aby bez souhlasu druhého rodiče a bez projednání s ním, či dokonce proti jeho vůli o společném nezletilém dítěti rozhodoval, u starších dětí tak činil bez souhlasu také tohoto dítěte. Oba rodiče jsou rodičovstvím natolik provázáni, že je tato povinnosti musí vést ke značné opatrnosti a ke snaze vyjednat s druhým rodičem dohodu, pro všechny účastníky přijatelnou.

Unie rodinných advokátů vyzývá soudy, advokáty, opatrovníky a všechny ostatní instituce, aby v rodičích potlačovali jednostranná, mstivá a protiprávní řešení, jimiž jeden rodič bez dohody zamezí druhému rodiči podílet se na výchově dítěte a nezletilé dítě o tohoto rodiče připraví.

V Praze dne 11. ledna 2018

TZ URA k soudnímu zjišťování názoru dítěte č. 1_2018

11. 1. 2018

Vznikla Unie rodinných advokátů

Rodina je nejdůležitější socioekonomická jednotka, která ovlivňuje člověka od narození po celý život. Proto bychom měli rodinu všemi prostředky chránit a podporovat, nikoliv narušovat. Z těchto důvodů založilo před Vánocemi sedm advokátů Unii rodinných advokátů jako profesní spolek, který je v prvních lednových dnech nového roku zapisován do obchodního rejstříku.

„Jedním z omylů současné doby jsou pokusy o státní regulaci rodiny a naivní představa, že větší počet paragrafů a rodinných povinností rodinu vylepší,“ říká prezidentka nově vzniklé unie, známá advokátka JUDr. Daniela Kovářová. „Představa je to stejně hloupá jako iluze, že lze pomocí práva vysoudit lásku, úctu nebo pomoc člena rodiny. Unie rodinných advokátů vznikla právě proto, aby tyto omyly vysvětlovala veřejnosti a aby vychovávala členy rodiny i rodinné advokáty ke smírnému řešení sporů.“ Viceprezidenty spolku se stali emeritní ústavní soudce JUDr. Jiří Nykodým a mediátorka JUDr. Anna Márová. Mezi zakladateli se objevují jména dalších známých advokátů z celé republiky: JUDr. Marie Cilínková a Mgr. Kryštof Janek z Prahy, JUDr. Julie Šindelářová z Plzně nebo JUDr. Eva Vaňková z Vysokého Mýta. Unie v brzké době spustí vlastní webové stránky a do svých řad již nyní vítá nové členy, kteří sdílejí stejný pohled na svět. Bližší informace, přihlášku i stanovy lze získat u Daniely Kovářové na tel. č. 602 414 550 nebo na e-mailové adrese: kovarova@akkovarova.cz. Unie rodinných advokátů bude pro své členy pořádat workshopy, školení, diskusní setkání a pro veřejnost bude komentovat aktuální otázky a soudní judikaturu.

Unie úzce spolupracuje s Českou advokátní komorou a s její nově ustavenou Sekcí pro rodinné právo. Považuje za nezastupitelnou úlohu advokáta v rodinných a opatrovnických sporech, proto se chce zapojit i do debaty o nově se rodícím civilním soudním řádu.

„Agenda rodinného práva vyžaduje specializovaného advokáta jako každé jiné právní odvětví; na rozdíl od nich však vedle znalosti práva vyžaduje, aby se rodinný advokát orientoval také v psychologii, v problematice nezletilých dětí, v mediaci, ve vyjednávání a v dalších nadstavbových oblastech,“ říká prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová. „Naše unie jednoznačně podporuje specializaci advokátů i soudců,“ dodává viceprezidentka Anna Márová. „Většina advokátů ví, že dnešní dohoda je pro klienta vždy lepší než zítřejší sebevýhodnější rozsudek,“ doplňuje další viceprezident Jiří Nykodým. „Za ideální rodinu považujeme manžele – muže a ženu a jejich děti. Jsme přesvědčeni, že takovou rodinu je třeba podporovat a bránit před liberalizačními tendencemi, jež ji ve skutečnosti nahlodávají,“ shrnuje Daniela Kovářová.

Unie rodinných advokátů se také těší na spolupráci s Unií obhájců ČR a s podobně zaměřeným soudcovským Spolkem rodinně právních a opatrovnických soudců. Nejbližší veřejně přístupnou aktivitou nové unie bude workshop Rodina a její právní problémy, který ve spolupráci s Českou advokátní komorou a Stálou konferencí českého práva proběhne 19. dubna 2018.

V Praze dne 8. ledna 2018

TZ Vznikla Unie rodinných advokátů.pdf

8. 1. 2018

Rodí se nová Unie

Sedm advokátů - Marie Cilínková, Kryštof Janek, Daniela Kovářová, Anna Márová, Jiří Nykodým, Julie Šindelářová a Eva Vaňková, dnes podepsali zakládací listiny nové odorové advokátní unie - Unie rodinných advokátů. Unie bude sdružovat odborníky, kteří se věnují právu rodiny, podporovat tradiční rodinné uspořádání, podporovat mimosoudní řešení rodinných sporů a vzdělávat rodinné advokáty i veřejnost.
V Praze dne 6. prosince 2017

6. 12. 2017